งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ขอขอ บคุณ แผนที่สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาลพบุรี เขต 1 มีพื้นที่ 2376.595 ตร. กม. อ. เมืองลพบุรี อ. โคกสำโรง อ. บ้านหมี่ อ. ท่าวุ้ง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ขอขอ บคุณ แผนที่สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาลพบุรี เขต 1 มีพื้นที่ 2376.595 ตร. กม. อ. เมืองลพบุรี อ. โคกสำโรง อ. บ้านหมี่ อ. ท่าวุ้ง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ขอขอ บคุณ

3

4 แผนที่สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาลพบุรี เขต 1 มีพื้นที่ 2376.595 ตร. กม. อ. เมืองลพบุรี อ. โคกสำโรง อ. บ้านหมี่ อ. ท่าวุ้ง

5 2455 610 616 403 3 352 ครู 1 : 18 1 : 15 1 : 18 1 : 17 1 : 14 ครู : นร. 1 : 24 1 : 12 1 : 13 1 : 17 1 : 11 ร. ร. : ครู 102 51 47 233 33 สถานศึ กษา 4356 4 9260 1082 2 685 90 4944 นักเรีย น อ. เมือง อ. บ้าน หมี่ อ. โคก สำโรง รวมรวม อ. ท่า วุ้ง ประชากรวัยเรียนได้รับการศึกษา ภาคบังคับร้อยละ 99.75

6 ผู้อำนวยการสำนักงานเขต พื้นที่การศึกษาลพบุรีเขต 1 สุเมธี จันทร์ หอม ผู้อำนวยการสำนักงานเขต พื้นที่การศึกษาลพบุรีเขต 1 สุเมธี จันทร์ หอม ผู้อำนวยการสำนักงานเขต พื้นที่การศึกษาลพบุรีเขต พื้นที่การศึกษาลพบุรีเขต 1

7 ทำงาน * รวดเร็ว ถูกต้อง ประทับใจผู้รับบริการ * ทำงาน * มีมาตรฐาน มี ประสิทธิภาพ * ทำงาน * เกินกว่าหน้าที่ สร้างชื่อเสียงให้สำนักงาน * ทำงาน * รวดเร็ว ถูกต้อง ประทับใจผู้รับบริการ * ทำงาน * มีมาตรฐาน มี ประสิทธิภาพ * ทำงาน * เกินกว่าหน้าที่ สร้างชื่อเสียงให้สำนักงาน *

8 ลพบุรีมหานครแห่ง การเรียนรู้ เชิดชูคุณธรรม จริยธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง เทียบเคียงคุณภาพ มาตรฐานสากล บนพื้นฐานความเป็น ไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

9 กลุ่ม บริหารงาน บุคคล กลุ่มนโยบาย และแผน กลุ่ม อำนวยการ กลุ่มส่งเสริม สถานศึกษา เอกชน กลุ่มนิเทศ ติดตาม และ ประเมินผล การจัด กศ. คณะกรรมการเขต พื้นที่ กศ. หน่วยตรวจสอบ ภายใน กลุ่มส่งเสริม การจัด กศ. คณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและ นิเทศ กศ. คณะกรรมการ อกคศ. สพท. ลบ 1 โครงสร้างการบริหารจัดการศึกษาสำนักงานเขต พื้นที่การศึกษาลพบุรี เขต 1

10 จำนวนบุคลากร 153 คน รอง ผอ. สพท. ลบ 1 14 คน หน. กลุ่ม / จนท. 123 คน ลูกจ้างประจำ ชั่วคราว 15 คน

11 แบ่งการบริหารงานออกเป็น 6 กลุ่ม 1 หน่วยงาน 1. กลุ่มอำนวยการ ( 23 คน ) 2. กลุ่มบริหารงาน บุคคล ( 20 คน ) 3. กลุ่มนโยบายและแผน ( 11 คน ) 4. กลุ่มส่งเสริมการจัด การศึกษา ( 12 คน ) 5. กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน ( 5 คน ) 6. กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการ จัดการศึกษา (49 คน ) 7. หน่วยตรวจสอบภายใน ( 3 คน )

12 ภายในอาคารสำนักงาน ประกอบด้วย 5 กลุ่ม 1 หน่วยงาน 1. กลุ่มอำนวยการ 6. หน่วย ตรวจสอบภายใน 2. กลุ่มนโยบายและแผน 3. กลุ่มบริหารงานบุคคล 4. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 5. กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน ภายในอาคารสำนักงาน ประกอบด้วย 5 กลุ่ม 1 หน่วยงาน 1. กลุ่มอำนวยการ 6. หน่วย ตรวจสอบภายใน 2. กลุ่มนโยบายและแผน 3. กลุ่มบริหารงานบุคคล 4. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 5. กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน ภายนอกสำนักงาน ( อาคารเขต การศึกษา 6 เดิม ) 1. กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการ จัดการศึกษา

13 สพท. ลบ 1 กำหนดนโยบาย ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน จัดสรร งบประมาณ กำกับ ดูแล และ ติดตามประเมินผลการจัด การศึกษา ของสถานศึกษาขั้น พื้นฐาน ( อนุบาล - ม. ปลาย ) สถานศึกษาเอกชน โดยการมี ส่วนร่วมกับชุมชน องค์กร ภาครัฐและเอกชน ตาม กฎหมาย ระเบียบฯ ที่กำหนด กำหนดนโยบาย ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน จัดสรร งบประมาณ กำกับ ดูแล และ ติดตามประเมินผลการจัด การศึกษา ของสถานศึกษาขั้น พื้นฐาน ( อนุบาล - ม. ปลาย ) สถานศึกษาเอกชน โดยการมี ส่วนร่วมกับชุมชน องค์กร ภาครัฐและเอกชน ตาม กฎหมาย ระเบียบฯ ที่กำหนด

14 สุเมธี จันทร์หอม ผู้อำนวยการสำนักงานเขต พื้นที่การศึกษาลพบุรีเขต 1

15


ดาวน์โหลด ppt ขอขอ บคุณ แผนที่สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาลพบุรี เขต 1 มีพื้นที่ 2376.595 ตร. กม. อ. เมืองลพบุรี อ. โคกสำโรง อ. บ้านหมี่ อ. ท่าวุ้ง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google