งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ถ่ายทอดแนวทางปลอดโรคพิษสุนัข บ้า จังหวัดจันทบุรี วันที่ 23 มกราคม พ. ศ. 2556 ภายใต้ความร่วมมือของเครือข่ายส่งเสริมการสร้าง พื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าภาคตะวันออก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ถ่ายทอดแนวทางปลอดโรคพิษสุนัข บ้า จังหวัดจันทบุรี วันที่ 23 มกราคม พ. ศ. 2556 ภายใต้ความร่วมมือของเครือข่ายส่งเสริมการสร้าง พื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าภาคตะวันออก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ถ่ายทอดแนวทางปลอดโรคพิษสุนัข บ้า จังหวัดจันทบุรี วันที่ 23 มกราคม พ. ศ. 2556 ภายใต้ความร่วมมือของเครือข่ายส่งเสริมการสร้าง พื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าภาคตะวันออก ( สคร.3 ชลบุรี / ปศข. 2 / ศวพ. ภาคตะวันออก / สสจ./ ปศจ.) ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบล พลับพลานารายณ์ จ. จันทบุรี

2 หลักฐานทางประวัติศาสตร์ พบว่า เมื่อ 4,00 ปีที่แล้วมี การพบสุนัขบ้ากัดผู้คน

3 โรคพิษสุนัขบ้า หรือ โรค กลัวน้ำ เป็นโรคติดต่ออันตรายเกิด จากเชื้อไวรัส ติดต่อจากสัตว์ สู่คน เมื่อได้รับเชื้อ / เกิดอาการ แล้ว จะเสียชีวิตทุกราย ในแต่ละปีทั่วโลก จะมีคนถูก สุนัขมีอาการน่าสงสัยกัดเป็น จำนวนหลายล้านคน และเสีย ชีวิตประมาณ 55,000 ราย

4 เชื้อโรคพิษสุนัขบ้าเป็นไวรัสชนิดหนึ่ง ติดต่อจากสัตว์สู่คน โดยมีสัตว์เลี้ยง ลูกด้วยนมเป็นตัวกลาง(พาหะนำโรค)

5 องค์การ อนามัยโลก องค์การควบคุมโรคระบาดสัตว์ ระหว่างประเทศ (OIE) กำหนดเป้าหมายให้ทุกประเทศเร่งรัด กำจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไป ภายใน ปี คศ.2020

6 รัฐบาลไทยเห็น ด้วยกับ หลักการมีมติ มอบหมาย หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง ความ ร่วมมือ กระทรวง สาธารณสุข กระทรวงเกษตรฯ กระทรวงมหาดไท ย R FA คร.สป.ปศ.สปถ.

7 ระดับ ภาค สธ. สคร.ปศข. ท้องถิ่น อปท. รพสต. ปศอ. อสศ. ยุทธศาสตร์ เร่งรัดกำจัด โรคพิษสุนัข บ้า ระดับท้องถิ่น

8

9 สถานการณ์โรค ประเทศไทย นพ. ประเสริฐ ทองเจริญ รวบรวมรายงานตั้งแต่ปี พ. ศ.2472-2521 พบว่า แต่ละปีจะมีคนเสียชีวิต 150-300 คน ปัจจุบันประเทศไทยจะมี ผู้ป่วยเสียชีวิตด้วยโรค พิษสุนัขบ้า ปีละ 10-15 คน แต่จะพบผู้สัมผัสโรค มากถึง ปีละ 500,000 ราย และมีชาวต่างชาติด้วย ปี พ.ศ.2554

10

11

12 จุดเน้น ปี 2556 ประเด็นโรคที่เป็นปัญหารายภาค ภาคเหนือ โรคติดเชื้อสเตร็พ โตค๊อกคัสซูอิส ภาคกลาง โรคพิษสุนัขบ้า ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โรคพยาธิใบไม้ในตับ ภาคใต้ โรคติดต่อที่ป้องกัน ด้วยวัคซีน

13 อดีตปัจจุบัน ผู้ป่วยเสียชีวิต ผู้สัมผัสโรค แนวโน้มการเกิดโรคพิษสุนัขบ้า

14 ปี 2550 มีผู้ป่วยเสียชีวิต 5 ราย ( ชลบุรี 2 ราย / ระยอง 2 ราย/สระแก้ว 1 ราย ) ปี 2551 มีผู้ป่วยเสียชีวิต 2 ราย ( ชลบุรี 1 ราย / สระแก้ว 1 ราย ) ปี 2552 มีผู้ป่วยเสียชีวิต 2 ราย ( ระยอง 2 ราย ) ปี 2553 มีผู้ป่วยเสียชีวิต 1 ราย (ชลบุรี 1 ราย ) ปี 2554 มีผู้ป่วยเสียชีวิต 1 ราย ( ระยอง 1 ราย ) ปี 2555 มีผู้ป่วยเสียชีวิต 1 ราย ( จันทบุรี ) ปี 2556 มีผู้ป่วยเสียชีวิต 1 ราย ( ปราจีนบรี ) ผู้ป่วยเสียชีวิตด้วยโรค พิษสุนัขบ้า

15 ที่หลักเกณฑ์ฉช.ชบ.รย.จบ.ตร.นย.ปจ.สก.สป. 1.พบผู้เสียชีวิต ( ปี 2551-2553) X√√XXX √XX 2.ส่งสุนัขตรวจพบเชื้อ √√√√X√√√√ 3.สุ่มเก็บตัวอย่าง (0.01%)ไม่พบเชื้อ (ปี2551-2552) -------X- 4.ขึ้นทะเบียนสุนัข 80 % XXXX√XXXX 5.สุนัขฉีดวัคซีน 80 % XXXX√XXXX 6.มีระบบเฝ้าระวังการ เคลื่อนย้ายสุนัขเข้า- ออก XXXXXXX√X สรุปสถานะรายอำเภอ CCCCBCCBC แนวโน้มการสร้างพื้นที่ฯ BCCBACCBC สรุปผลการประเมินเลื่อนระดับพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ 2553 ที่มา : สำนักงานปศุสัตว์เขต 2 ฉะเชิงเทรา

16 พื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า Rabies Free Area หมายถึง พื้นที่ไม่ปรากฏโรคพิษสุนัขบ้าใน คนและในสัตว์ทุกชนิด ในพื้นที่มีการเฝ้าระวัง ค้นหาอย่างทั่วถึง และมีมาตรการควบคุมการ นำสัตว์เข้ามาในพื้นที่นั้นอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมา

17 พื้นที่ A พื้นที่ไม่พบรายงานโรค ในคน/ในสัตว์ ตลอดเวลา 2 ปี พื้นที่ B พื้นที่ไม่พบรายงานคน เสียชีวิตตลอดเวลา 2 ปี แต่ยัง พบรายงานสัตว์ตาย พื้นที่ C พื้นที่มีรายงานคน/สัตว์ เสียชีวิต การแบ่งพื้นที่ปลอด โรคพิษสุนัขบ้า

18 1. ไม่มีคนเสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้า ต่อเนื่อง 2 ปี จากพื้นที่ A 2. ไม่พบเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ต่อเนื่อง 2 ปี จากพื้นที่ A (สุ่มตรวจ 0.01 % ) 3. สุนัขได้รับการฉีดวัคซีน 100 % 4. สุนัขได้รับการจดทะเบียน 100 % ไม่มีสุนัขจรจัดในพื้นที่สาธารณะ มีการเฝ้าระวังสุนัขเข้า-ออกในพื้นที่ 5. การดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ สำเร็จสำเร็จครอบคลุม 100 %

19 คณะทำงานส่งเสริมการสร้างพื้นที่ ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า คณะทำงาน RFA.ระดับภาค คณะทำงาน RFA.จังหวัด คณะทำงาน RFA.อำเภอ คณะทำงาน RFA.อปท. คณะทำงาน RFA.อปท. คณะทำงาน RFA.อปท.

20

21

22

23

24

25 ทำไม ? อปท.จะต้องดำเนินการเรื่องนี้ ภารกิจ หน้าที่ตาม กฏหมาย นโยบาย WHO./OIE รัฐบาล ปฏิบัติ ตาม กม.

26 กฏหมายที่เกี่ยวข้อง - พรบ. โรคติดต่อ พ.ศ. 2523 - พรบ.โรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ.2535 - พรบ.โรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2499

27 ปัญหา ที่พบ.. 1.ในสัตว์เลี้ยง - ความครอบคลุมการฉีด วัคซีนน้อยกว่า 80 % - ไม่มีการควบคุมการ เคลื่อนย้ายสัตว์เลี้ยง - การส่งหัวสุนัขตรวจ หาเชื้อลดลง 2.ในคน -ไม่ดูแลเอาใจใส่ การเลี้ยงสุนัข/แมว -พฤติกรรมการให้ อาหารสุนัขจรจัด

28 ค่าฉีดวัคซีน 5 เข็ม x 500 บาท ค่าใช้จ่ายการ เดินทาง 5 ครั้ง x 300 บาท ค่าบริหารจัดการ ป้องกันควบคุม โรค 10,000 บาท ต้องฉีดอิมมูโน โกลบุลิน (RIG) 2,000 บาท ค่าใช้จ่ายป้องกันควบคุม ปีละ 1,000 ล้าน บาท เสียเวลา / เสียโอกาส

29 phasukaka@hotmail.co.th โทร 089-0926332 Facebook : east.rabies2556@gmail.com

30 sugus

31 ร่วมมือ ขจัดภัย โรค พิษสุนัขบ้า ให้หมดไป เป็น ตำนานเล่าขาน


ดาวน์โหลด ppt ถ่ายทอดแนวทางปลอดโรคพิษสุนัข บ้า จังหวัดจันทบุรี วันที่ 23 มกราคม พ. ศ. 2556 ภายใต้ความร่วมมือของเครือข่ายส่งเสริมการสร้าง พื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าภาคตะวันออก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google