งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การนำเสนอสื่อ มัลติมีเดีย เรื่อง การแต่งกายยืนเครื่องตัวนาง ประกอบการเรียนการสอน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การนำเสนอสื่อ มัลติมีเดีย เรื่อง การแต่งกายยืนเครื่องตัวนาง ประกอบการเรียนการสอน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การนำเสนอสื่อ มัลติมีเดีย เรื่อง การแต่งกายยืนเครื่องตัวนาง ประกอบการเรียนการสอน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี

2

3 ตั้งแต่สมัยอยุธยาถึงสมัยรัตน โกสินทร์ การพัฒนาการของเครื่องแต่งกายยืนเครื่องจาก เครื่องต้นมาสู่พัสตราภรณ์โขน - ละคร และ องค์ประกอบของเครื่องแต่งกายยืนเครื่องโขน - ละครที่มีอิทธิพลต่อกรมศิลปากร พบว่าเครื่อง แต่งกายยืนเครื่องของกรมศิลปากร ได้รับ อิทธิพลมาตั้งแต่สมัยอยุธยาโดยทำเลียนแบบ เครื่องต้นของพระมหากษัตริย์ แต่มีการ ปรับเปลี่ยน และพัฒนาการไปตาม สภาพแวดล้อมและสังคม

4 นอกจากนี้ ได้ปรับเปลี่ยนวัสดุ ไปตามยุคสมัยด้วย เหตุปัจจัยทาง เศรษฐกิจ ยังคงรักษาเอกลักษณ์ และความเป็นมาตรฐานที่มี เอกลักษณ์เฉพาะตัว แต่มีข้อจำกัด และอุปสรรคในการดำเนินการด้าน ต่างๆ อาทิ - ด้านฝีมือในการออกแบบลวดลายที่ยังขาด ผู้ชำนาญการ - ด้านงบประมาณ ที่ได้รับไม่เพียงพอต่อการ จัดซื้อ หรือจัดจ้าง เพื่อให้งานมีคุณภาพ ได้วัสดุ ที่มีมาตรฐาน และวิธีการปักที่ถูกต้อง ตามแบบ โบราณ - การกำหนดระยะเวลาในการดำเนินงาน มี อุปสรรคต่อการสร้างงาน ทำให้ขาดความประณีต งดงาม

5 แสดงชิ้นส่วนของเครื่องแต่ง กายตามหมายเลข ๑.๑. มงกุฎ ๒. จอนหู หรือ กรรเจียก ๓. ดอกไม้ ทัด ๔.๔. อุบะ ๕.๕. ปะวะห ล่ำ ๖. กำไลแผง หรือ ทองกร ๗. กรองคอ, นวมนาง หรือ กรองศอ ๘. จี้นาง หรือ ตาบทับ ๙. เสื้อ ในนาง ๑๐. สะอิ้ง ๑๑. เข็มขัด, ปั้นเหน่ง ๑๒. ผ้า ห่มนาง ๑๓. ผ้านุ่งนาง, ภูษา หรือพระภูษา ๑๔. กำไล เท้า

6 ๑.๑. มงกุฎ ๒. จอนหู หรือ กรรเจียก ๓. ดอกไม้ ทัด

7 ๔.๔. อุบะ ๕.๕. ปะวะห ล่ำ ๖. กำไลแผง หรือ ทองกร

8 ๗. กรองคอ, นวมนาง หรือ กรองศอ ๘. จี้นาง หรือ ตาบทับ ๙. เสื้อใน นาง

9 ๑๐. สะอิ้ง ๑๑. เข็มขัด, ปั้นเหน่ง ๑๒. ผ้า ห่มนาง

10 ๑๓. ผ้านุ่งนาง, ภูษา หรือพระ ภูษา ๑๔. กำไล เท้า

11 ผลิตโดย นางสาวจิระประภา ผิว ขำ รหัสนักศึกษา 3085531008 ระดับชั้นปริญญาตรีปีที่ 2 หวังว่า สื่อมัลติมีเดียจะ มีประโยชน์ต่อผู้สนใจ ไม่มากก็น้อย สวัสดีค่ะ


ดาวน์โหลด ppt การนำเสนอสื่อ มัลติมีเดีย เรื่อง การแต่งกายยืนเครื่องตัวนาง ประกอบการเรียนการสอน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google