งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การดูแลรักษาต้นทุเรียนเป็นโรค ชื่อจุดถ่ายทอดเรื่อง ไร่นาสวนผสม วิทยากรประจำจุด นางอุษา เปรมมิตร เบอร์ โทรศัพท์ 081-7580665 สถานที่ดำเนินการ 46 หมู่ 7 ตำบลกระแจะ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การดูแลรักษาต้นทุเรียนเป็นโรค ชื่อจุดถ่ายทอดเรื่อง ไร่นาสวนผสม วิทยากรประจำจุด นางอุษา เปรมมิตร เบอร์ โทรศัพท์ 081-7580665 สถานที่ดำเนินการ 46 หมู่ 7 ตำบลกระแจะ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การดูแลรักษาต้นทุเรียนเป็นโรค ชื่อจุดถ่ายทอดเรื่อง ไร่นาสวนผสม วิทยากรประจำจุด นางอุษา เปรมมิตร เบอร์ โทรศัพท์ 081-7580665 สถานที่ดำเนินการ 46 หมู่ 7 ตำบลกระแจะ อำเภอนา ยายอาม จังหวัดจันทบุรี ระยะเวลาในการดำเนินการมาแล้ว 19 ปี ช่วงศึกษาดูงานที่เหมาะสม เดือนตุลาคม - เดือน ธันวาคม รูปแผนที่สถานที่ดำเนินการ  ไป ศาลา ม. 7  ไปฝายหนองบัวใน  จุดถ่ายทอดไร่นา สวนผสม  ระยอง ถนนสุขุมวิท จันทบุรี  ปากทางหนอง แหวน ศึกษาดูงาน ตำบล กระแจะ

2 ชื่อจุดถ่ายทอดเรื่อง ฟาร์มสาธิตด้านปศุสัตว์ วิทยากรประจำจุด นายสมศักดิ์ ชัยเกิด เบอร์ โทรศัพท์ 085 - 2853018 สถานที่ดำเนินการ 37 หมู่ 6 ตำบลกระแจะ อำเภอนา ยายอาม จังหวัดจันทบุรี ระยะเวลาในการดำเนินการมาแล้ว 12 ปี ช่วงศึกษาดูงานที่เหมาะสม เดือนตุลาคม - เดือน ธันวาคม รูปแผนที่สถานที่ดำเนินการ  อบต. ช้าง ข้าม  จุดถ่ายทอด ฟาร์มสาธิตฯ  อบต. กระแจะ  ระยอง ถนนสุขุมวิท จันทบุรี  ปากทางช้างข้าม สาธิตการผสมปุ๋ยหมักเลี้ยงสุกร ตำบล กระแจะ

3 ชื่อจุดถ่ายทอดเรื่อง ทำสวน วิทยากรประจำจุด นางอุษา ศรีอ่อน เบอร์โทรศัพท์ 085 - 3788035 สถานที่ดำเนินการ 1/1 หมู่ 6 ตำบลวังโตนด อำเภอนา ยายอาม จังหวัดจันทบุรี ระยะเวลาในการดำเนินการมาแล้ว 24 ปี ช่วงศึกษาดูงานที่เหมาะสม เดือนตุลาคม - เดือน ธันวาคม รูปแผนที่สถานที่ดำเนินการ ผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพใช้เอง  200 เมตร  ศาลา ม. 6  ไปหมู่ 1, หมู่ 4  จุดถ่ายทอด ทำสวน  ระยอง ถนนสุขุมวิท จันทบุรี  แยกหนองสีงา  โบสถ์วัดวัง หิน ตำบลวัง โตนด

4 สวนผสม ชื่อจุดถ่ายทอดเรื่อง ไร่นาสวนผสม วิทยากรประจำจุด นายสมศักดิ์ เลขการ เบอร์โทรศัพท์ 081 - 9450521 สถานที่ดำเนินการ 12/1 หมู่ 9 ตำบลวังโตนด อำเภอนา ยายอาม จังหวัดจันทบุรี ระยะเวลาในการดำเนินการมาแล้ว 29 ปี ช่วงศึกษาดูงานที่เหมาะสม เดือนตุลาคม - เดือน ธันวาคม รูปแผนที่สถานที่ดำเนินการ ผลิตน้ำหมักชีวภาพใช้เองเลี้ยงสุกร ศาลา หมู่ 9 * ซอย 3  จุดถ่ายทอดไร่ นาสวนผสม  ระยอง ถนน สุขุมวิท จันทบุรี  แยกบ้านหินกอง  2 ก. ม.  ตำบลวัง โตนด

5 ชื่อจุดถ่ายทอดเรื่อง แปรรูปผลไม้ วิทยากรประจำจุด นางสนอง จันทศร เบอร์โทรศัพท์ 089 - 2275700 สถานที่ดำเนินการ 41/4 หมู่ 6 ตำบลนายายอาม อำเภอ นายายอาม จังหวัดจันทบุรี ระยะเวลาในการดำเนินการมาแล้ว 13 ปี ช่วงศึกษาดูงานที่เหมาะสม เดือนมิถุนายน - เดือน กันยายน รูปแผนที่สถานที่ดำเนินการ แปรรูปทุเรียน ใส่บรรจุภัณฑ์ ขั้นตอนการอบ  วิทยาลัยการอาชีพนา ยายอาม  ระยอง ถนนสุขุมวิท จันทบุรี   จุดถ่ายทอดแปร รูปผลไม้ ปากทาง บ้านหนองตา หงุ่นฯ 800 ม. ตำบลนา ยายอาม

6 ตำบลช้าง ข้าม สี่แยก ช้างข้าม ไป จันทบุรี ไป อ. แก ลง จุดสาธิต แปลงปรับปรุงคุณภาพ ไม้ผล ( ลองกอง ) อบต. ช้าง ข้าม ชื่อจุดถ่ายทอดเรื่อง แปลงปรับปรุงคุณภาพไม้ผล ( ลองกอง ) วิทยากรประจำจุด นายอาณัติ คุ้มวงศ์ดี เบอร์โทรศัพท์ 0861478225 สถานที่ดำเนินการ 14/3 หมู่ 4 ตำบลช้างข้าม อำเภอนา ยายอาม จังหวัดจันทบุรี ระยะเวลาในการดำเนินการมาแล้ว 5 ปี ช่วงศึกษาดูงานที่เหมาะสม เดือนเมษายน - มิถุนายน รูปแผนที่สถานที่ดำเนินการ

7 ศูนย์บริการฯ หมู่ 3 ตำบลวังใหม่ แปลงสาธิต เศรษฐกิจ พอเพียง อบต. วังใหม่ 300 เมตร ไปวัดคลอง ลาว คุ้งวิมาน จันทบุรี กรุงเทพฯ ไฟแดง หนองสีงา ชื่อจุดถ่ายทอดเรื่อง แปลงสาธิตเศรษฐกิจพอเพียง วิทยากรประจำจุด นายสาโรจน์ ซ่อนกลิ่น เบอร์ โทรศัพท์ 089-8253422 สถานที่ดำเนินการ ศูนย์บริการฯ ต. วังใหม่ หมู่ 3 ตำบลวัง ใหม่ อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี ระยะเวลาในการดำเนินการมาแล้ว 1 ปี รูปแผนที่สถานที่ดำเนินการ


ดาวน์โหลด ppt การดูแลรักษาต้นทุเรียนเป็นโรค ชื่อจุดถ่ายทอดเรื่อง ไร่นาสวนผสม วิทยากรประจำจุด นางอุษา เปรมมิตร เบอร์ โทรศัพท์ 081-7580665 สถานที่ดำเนินการ 46 หมู่ 7 ตำบลกระแจะ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google