งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงสร้างสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัดระนอง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงสร้างสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัดระนอง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงสร้างสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัดระนอง
เกษตรจังหวัดระนอง ผู้อำนวยการสำนักเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัดระนอง ที่ปรึกษาสำนักงานเลขาฯ - หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต - หัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์และสารสนเทศ - หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป - ให้คำปรึกษาแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานประจำสำนักงานเลขานุการฯ - ให้การช่วยเหลือหรือพิจารณาให้เจ้าหน้าที่ประจำกลุ่ม/ฝ่าย ให้การช่วยเหลือในการปฏิบัติงาน - ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการฯ มอบหมาย หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการวิสาหกิจชุมชนจังหวัดระนอง - งานอำนวยการ - งานบริการและจัดการให้มีการดำเนินงานส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน - งานติดตามประเมินผล

2 นางศิริภรณ์ กุลทวี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร 7ว
นางศิริภรณ์ กุลทวี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร 7ว - ปฏิบัติงานส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน เกี่ยวข้องด้านการผลิต สินค้าประเภทกิจการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม - ติดตามประเมินผล นายสวัสดิ์ เกื้อสุข นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร 6ว - งานธุรการ งานทะเบียนข้อมูล - งานกิจการ ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจ ชุมชนและประชุมคณะอนุกรรมการฯ - งานฝึกอบรม ประชุมสัมมนาวิสาหกิจชุมชน - ปฏิบัติงานส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนที่เกี่ยวข้องด้านกลุ่ม การผลิตสินค้าประเภทกิจการการผลิต ปศุสัตว์ ประมง - ทำหน้าที่ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการ คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัด - งานประชาสัมพันธ์กิจการวิสาหกิจชุมชน - ติดตามประเมินผล นายมนัส นาคแก้ว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร 6ว - ปฏิบัติงานส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน เกี่ยวข้องด้านการผลิต สินค้าประเภทกิจการการผลิตพืช และปัจจัยการผลิต - ติดตามประเมินผล นายมาโนด เกื้อนุ่น นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร 5 - ปฏิบัติงานส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน เกี่ยวข้องด้าน การให้บริการ - ติดตามประเมินผล

3 นายสว่าง โกดี หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร
นายสว่าง โกดี หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สินค้าวิสาหกิจชุมชน กลุ่ม/ประเภทกิจกรรม นายสวัสดิ์ เกื้อสุข นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร 6ว นางศิริภรณ์ กุลทวี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร 7ว นายมนัส นาคแก้ว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร 6ว นายมาโนด เกื้อนุ่น นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร 5 1. การผลิตปศุสัตว์ โคนม โคเนื้อ กระบือ สุกร แพะ สัตว์เล็กอื่น ๆ สัตว์ปีก ผึ้ง แมลงเศรษฐกิจ สัตว์อื่น ๆ การผลิตประมง ปลา หอย กุ้ง สัตว์น้ำอื่น ๆ ประมงน้ำลึก ประมงชายฝั่ง 3. การผลิตสินค้าอื่น ๆ 1. การผลิตพืช - ยางพารา - ธัญพืช - อ้อย - ไม้ผล ไม้ยืนต้น ชา กาแฟ พืชผัก - เห็ด - สมุนไพร เครื่องเทศ - ไม้ดอกไม้ประดับ - พืชอื่น ๆ 2. เครื่องไม้/เฟอร์นิเจอร์ 3. การผลิตปัจจัยการผลิต 1. การบริการ - ร้านค้าชุมชน - ออมทรัพย์ชุมชน - ท่องเที่ยว - สุขภาพ ซ่อมเครื่องจักรกล อื่น ๆ 1. การแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร - อาหารบรรจุกระป๋อง - อาหารแช่แข็ง/แช่เย็น - อาหารตากแห้ง - อาหารหมักดอง - การแปรรูปอาหารโดยวิธี อื่นๆ การผลิตประเภทน้ำมัน - การผลิตภัณฑ์ที่ได้จากนม - การผลิตภัณฑ์ที่ได้จากแป้ง - การผลิตภัณฑ์ที่ได้จาก อาหารอื่น ๆ 2. ผลิตภัณฑ์ผ้าทอ/เสื้อผ้า 3. ผลิตภัณฑ์ดอกไม้ประดิษฐ์ของชำร่วย/เครื่องประดับ


ดาวน์โหลด ppt โครงสร้างสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัดระนอง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google