งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงสร้างสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริม วิสาหกิจชุมชนจังหวัดระนอง เกษตรจังหวัดระนอง ผู้อำนวยการสำนักเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจ ชุมชนจังหวัดระนอง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงสร้างสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริม วิสาหกิจชุมชนจังหวัดระนอง เกษตรจังหวัดระนอง ผู้อำนวยการสำนักเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจ ชุมชนจังหวัดระนอง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงสร้างสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริม วิสาหกิจชุมชนจังหวัดระนอง เกษตรจังหวัดระนอง ผู้อำนวยการสำนักเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจ ชุมชนจังหวัดระนอง ที่ปรึกษาสำนักงาน เลขาฯ - หัวหน้ากลุ่ม ส่งเสริมและ พัฒนาการผลิต - หัวหน้าฝ่าย ยุทธศาสตร์และ สารสนเทศ - หัวหน้าฝ่ายบริหาร ทั่วไป หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและ พัฒนาเกษตรกร ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงาน เลขานุการวิสาหกิจชุมชน จังหวัดระนอง - งานอำนวยการ - งานบริการและจัดการ ให้มีการดำเนินงานส่งเสริม วิสาหกิจชุมชน - งานติดตามประเมินผล - ให้คำปรึกษาแก่ เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน ประจำสำนักงาน เลขานุการฯ - ให้การช่วยเหลือหรือ พิจารณาให้เจ้าหน้าที่ ประจำกลุ่ม / ฝ่าย ให้การ ช่วยเหลือในการปฏิบัติงาน - ปฏิบัติงานอื่นตามที่ ผู้อำนวยการสำนักงาน เลขานุการฯ มอบหมาย

2 นางศิริภรณ์ กุลทวี นักวิชาการ ส่งเสริมการเกษตร 7 ว - ปฏิบัติงานส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน เกี่ยวข้องด้านการผลิต สินค้าประเภทกิจการแปรรูปผลิตภัณฑ์ อาหารและเครื่องดื่ม - ติดตามประเมินผล นายสวัสดิ์ เกื้อสุข นักวิชาการ ส่งเสริมการเกษตร 6 ว - งานธุรการ งานทะเบียนข้อมูล - งานกิจการ ประชุมคณะกรรมการ ส่งเสริมวิสาหกิจ ชุมชนและประชุมคณะอนุกรรมการฯ - งานฝึกอบรม ประชุมสัมมนาวิสาหกิจ ชุมชน - ปฏิบัติงานส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนที่ เกี่ยวข้องด้านกลุ่ม การผลิตสินค้าประเภทกิจการการผลิต ปศุสัตว์ ประมง - ทำหน้าที่ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักงานเลขานุการ คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน จังหวัด - งานประชาสัมพันธ์กิจการวิสาหกิจ ชุมชน - ติดตามประเมินผล นายมนัส นาคแก้ว นักวิชาการ ส่งเสริมการเกษตร 6 ว - ปฏิบัติงานส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน เกี่ยวข้องด้านการผลิต สินค้าประเภทกิจการการผลิตพืช และ ปัจจัยการผลิต - ติดตามประเมินผล นายมาโนด เกื้อนุ่น นักวิชาการ ส่งเสริมการเกษตร 5 - ปฏิบัติงานส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน เกี่ยวข้องด้าน การให้บริการ - ติดตามประเมินผล

3 นายสว่าง โกดี หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและ พัฒนาเกษตรกร สินค้าวิสาหกิจชุมชน กลุ่ม / ประเภทกิจกรรม นายสวัสดิ์ เกื้อสุข นักวิชาการส่งเสริม การเกษตร 6 ว 1. การผลิตปศุสัตว์ - โคนม โคเนื้อ - กระบือ - สุกร - แพะ สัตว์เล็ก อื่น ๆ - สัตว์ปีก - ผึ้ง - แมลง เศรษฐกิจ - สัตว์อื่น ๆ 2. การผลิตประมง - ปลา หอย กุ้ง สัตว์น้ำอื่น ๆ - ประมงน้ำลึก - ประมงชายฝั่ง 3. การผลิตสินค้า อื่น ๆ นางศิริภรณ์ กุลทวี นักวิชาการส่งเสริม การเกษตร 7 ว 1. การแปรรูป ผลิตภัณฑ์อาหาร - อาหารบรรจุ กระป๋อง - อาหารแช่แข็ง / แช่เย็น - อาหารตากแห้ง - อาหารหมักดอง - การแปรรูป อาหารโดยวิธี อื่นๆ - การผลิต ประเภทน้ำมัน - การผลิตภัณฑ์ ที่ได้จากนม - การผลิตภัณฑ์ ที่ได้จากแป้ง - การผลิตภัณฑ์ ที่ได้จาก อาหารอื่น ๆ 2. ผลิตภัณฑ์ผ้า ทอ / เสื้อผ้า 3. ผลิตภัณฑ์ ดอกไม้ประดิษฐ์ ของชำร่วย / เครื่องประดับ นายมนัส นาคแก้ว นักวิชาการส่งเสริม การเกษตร 6 ว 1. การผลิตพืช - ยางพารา - ธัญพืช - อ้อย - ไม้ผล - ไม้ยืนต้น - ชา กาแฟ - พืชผัก - เห็ด - สมุนไพร เครื่องเทศ - ไม้ดอกไม้ ประดับ - พืชอื่น ๆ 2. เครื่องไม้ / เฟอร์นิเจอร์ 3. การผลิตปัจจัย การผลิต นายมาโนด เกื้อ นุ่น นักวิชาการส่งเสริม การเกษตร 5 1. การบริการ - ร้านค้า ชุมชน - ออมทรัพย์ ชุมชน - ท่องเที่ยว - สุขภาพ - ซ่อม เครื่องจักรกล - อื่น ๆ


ดาวน์โหลด ppt โครงสร้างสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริม วิสาหกิจชุมชนจังหวัดระนอง เกษตรจังหวัดระนอง ผู้อำนวยการสำนักเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจ ชุมชนจังหวัดระนอง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google