งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นโยบายกรมการแพทย์ ในการพัฒนาเครือข่าย วิชาการและการบริการตติย ภูมิและศูนย์รับส่งต่อภูมิภาค ในการพัฒนาเครือข่าย วิชาการและการบริการตติย ภูมิและศูนย์รับส่งต่อภูมิภาค.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นโยบายกรมการแพทย์ ในการพัฒนาเครือข่าย วิชาการและการบริการตติย ภูมิและศูนย์รับส่งต่อภูมิภาค ในการพัฒนาเครือข่าย วิชาการและการบริการตติย ภูมิและศูนย์รับส่งต่อภูมิภาค."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นโยบายกรมการแพทย์ ในการพัฒนาเครือข่าย วิชาการและการบริการตติย ภูมิและศูนย์รับส่งต่อภูมิภาค ในการพัฒนาเครือข่าย วิชาการและการบริการตติย ภูมิและศูนย์รับส่งต่อภูมิภาค โดย นายแพทย์เรวัต วิศรุตเวช โดย นายแพทย์เรวัต วิศรุตเวช อธิบดีกรมการแพทย์ อธิบดีกรมการแพทย์

2 วิสัยทัศน์กรมการแพทย์วิสัยทัศน์กรมการแพทย์ เป็นผู้นำทางวิชาการและ เทคโนโลยีทางการแพทย์ ที่สมคุณค่า เพื่อคุณภาพ ชีวิตที่ดีกว่าของประชาชน

3 พันธกิจพันธกิจ 1. ศึกษา วิจัย พัฒนา และ ถ่ายทอดความรู้และ เทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ เหมาะสม 2. เพิ่มพูนความรู้และทักษะการ ปฏิบัติงานแก่ บุคลากรทางการแพทย์เฉพาะ ทางที่มีคุณภาพ 3. ให้บริการทางการแพทย์ เฉพาะด้านหรือในระดับ ตติยภูมิที่ยุ่งยากซับซ้อน อย่างได้มาตรฐาน เพื่อ ให้ผู้รับบริการพึงพอใจ 1. ศึกษา วิจัย พัฒนา และ ถ่ายทอดความรู้และ เทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ เหมาะสม 2. เพิ่มพูนความรู้และทักษะการ ปฏิบัติงานแก่ บุคลากรทางการแพทย์เฉพาะ ทางที่มีคุณภาพ 3. ให้บริการทางการแพทย์ เฉพาะด้านหรือในระดับ ตติยภูมิที่ยุ่งยากซับซ้อน อย่างได้มาตรฐาน เพื่อ ให้ผู้รับบริการพึงพอใจ

4 นโยบายด้านสังคมนโยบายด้านสังคม “ พัฒนาสุขภาวะของประชาชนให้ ครอบคลุมทั้งมิติทางกาย จิต สังคม และปัญญา.. พัฒนาระบบบริการ สุขภาพ ทั้งยามปกติและฉุกเฉินที่ สมดุลทั้งการเสริมสร้างสุขภาพ การ ป้องกันโรค การบริการรักษาพยาบาล และการฟื้นฟูสมรรถภาพอย่างมี คุณภาพ ทั่วถึง และเป็นธรรม..” ข้อ 3.4

5 บทบาทภารกิจกระทรวง สาธารณสุข “ พัฒนาระบบและกลไกการบริหาร จัดการด้านสุขภาพ ” ข้อ 2 ข้อ 3 “ ติดตาม กำกับ ดูแล ระบบสุขภาพใน ภาพรวมและ สร้างกลไกการมี ส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ”

6 หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า นโยบาย 30 บาท ช่วยให้คน ไทยห่างไกลโรค ความเท่า เทียมเอื้อ ประโยชน์ ร่วมกัน เครือ ข่าย ยึดปัญหาพื้นที่เป็นหลัก ส่วนร่วมทุก ภาคส่วน

7 นโยบายการพัฒนาระบบ บริการสุขภาพกรมการ แพทย์ พัฒนาเครือข่ายการบริการตติยภูมิและ ศูนย์รับส่งต่อภูมิภาค พัฒนาหน่วยงานให้มีความเป็นเลิศเฉพาะทาง (Center of Excellence /National Institute) 22 ด้าน

8 พัฒนาเครือข่ายการบริการตติยภูมิ และศูนย์รับส่งต่อภูมิภาค ศูนย์ โรคหัว ใจ ศูนย์ โรคมะเ ร็ง ศูนย์ อุบัติเห ตุ ปี 2551 ไข้เลือด ออก หลอด เลือด สมอง กระดูก และข้อ การฟื้นฟู สมรรถภา พ ผู้พิการ ผ่าตัด ทางกล้อง รากฟันเทียม

9 h N EW S พิษณุโลก แม่ฮ่อง สอน สุโข ทัย สุ ราษฎร์ ฯ การประสานเครือข่ายวิชาการและบริการ นครศรีธรรมราช เชียงราย ปี 2548- 2549 ปี 2550 นครราช สีมา ชุมพร นครสวรรค์ สุรินทร์ กาญจนบุรี พังงา อุดรธานี จันทบุรี อุบลราชธานี ปี 2551 เพชร บุรี สกลน คร นครศรีธรรมราช

10 ขอขอบคุณขอขอบคุณ


ดาวน์โหลด ppt นโยบายกรมการแพทย์ ในการพัฒนาเครือข่าย วิชาการและการบริการตติย ภูมิและศูนย์รับส่งต่อภูมิภาค ในการพัฒนาเครือข่าย วิชาการและการบริการตติย ภูมิและศูนย์รับส่งต่อภูมิภาค.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google