งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นโยบายกรมการแพทย์ ในการพัฒนาเครือข่ายวิชาการและการบริการตติยภูมิและศูนย์รับส่งต่อภูมิภาค โดย นายแพทย์เรวัต วิศรุตเวช อธิบดีกรมการแพทย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นโยบายกรมการแพทย์ ในการพัฒนาเครือข่ายวิชาการและการบริการตติยภูมิและศูนย์รับส่งต่อภูมิภาค โดย นายแพทย์เรวัต วิศรุตเวช อธิบดีกรมการแพทย์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นโยบายกรมการแพทย์ ในการพัฒนาเครือข่ายวิชาการและการบริการตติยภูมิและศูนย์รับส่งต่อภูมิภาค โดย นายแพทย์เรวัต วิศรุตเวช อธิบดีกรมการแพทย์

2 วิสัยทัศน์กรมการแพทย์
เป็นผู้นำทางวิชาการและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่สมคุณค่า เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของประชาชน

3 พันธกิจ 1. ศึกษา วิจัย พัฒนา และถ่ายทอดความรู้และ
1. ศึกษา วิจัย พัฒนา และถ่ายทอดความรู้และ เทคโนโลยีทางการแพทย์ที่เหมาะสม 2. เพิ่มพูนความรู้และทักษะการปฏิบัติงานแก่ บุคลากรทางการแพทย์เฉพาะทางที่มีคุณภาพ 3. ให้บริการทางการแพทย์เฉพาะด้านหรือในระดับ ตติยภูมิที่ยุ่งยากซับซ้อนอย่างได้มาตรฐาน เพื่อ ให้ผู้รับบริการพึงพอใจ

4 นโยบายด้านสังคม ข้อ 3.4 “พัฒนาสุขภาวะของประชาชนให้ครอบคลุมทั้งมิติทางกาย จิต สังคมและปัญญา ..พัฒนาระบบบริการสุขภาพ ทั้งยามปกติและฉุกเฉินที่สมดุลทั้งการเสริมสร้างสุขภาพ การป้องกันโรค การบริการรักษาพยาบาล และการฟื้นฟูสมรรถภาพอย่างมีคุณภาพ ทั่วถึง และเป็นธรรม..”

5 บทบาทภารกิจกระทรวงสาธารณสุข
ข้อ 2 “พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการด้านสุขภาพ” ข้อ 3 “ติดตาม กำกับ ดูแล ระบบสุขภาพในภาพรวมและ สร้างกลไกการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน”

6 หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
นโยบาย30 บาท ช่วยให้คนไทยห่างไกลโรค ความเท่าเทียมเอื้อประโยชน์ร่วมกัน เครือข่าย ยึดปัญหาพื้นที่เป็นหลัก ส่วนร่วมทุกภาคส่วน

7 นโยบายการพัฒนาระบบบริการสุขภาพกรมการแพทย์
พัฒนาเครือข่ายการบริการตติยภูมิและศูนย์รับส่งต่อภูมิภาค พัฒนาหน่วยงานให้มีความเป็นเลิศเฉพาะทาง (Center of Excellence /National Institute) 22 ด้าน

8 พัฒนาเครือข่ายการบริการตติยภูมิ และศูนย์รับส่งต่อภูมิภาค
หลอดเลือดสมอง ศูนย์โรคหัวใจ ผ่าตัด ทางกล้อง ศูนย์โรคมะเร็ง ปี 2551 กระดูก และข้อ ศูนย์ อุบัติเหตุ รากฟันเทียม ไข้เลือดออก การฟื้นฟูสมรรถภาพ ผู้พิการ

9 การประสานเครือข่ายวิชาการและบริการ
P r o v i n c e 2 . s h p C t a l E N S u เชียงราย อุดรธานี สกลนคร แม่ฮ่องสอน อุบลราชธานี สุโขทัย พิษณุโลก นครสวรรค์ กาญจนบุรี สุรินทร์ เพชรบุรี นครราชสีมา สุราษฎร์ฯ จันทบุรี ชุมพร h พังงา N นครศรีธรรมราช ปี ปี 2550 นครศรีธรรมราช W E S ปี 2551

10 ขอขอบคุณ


ดาวน์โหลด ppt นโยบายกรมการแพทย์ ในการพัฒนาเครือข่ายวิชาการและการบริการตติยภูมิและศูนย์รับส่งต่อภูมิภาค โดย นายแพทย์เรวัต วิศรุตเวช อธิบดีกรมการแพทย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google