งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลการติดตามการดำเนินงานแผน จัดซื้อจัดจ้าง ( ครุภัณฑ์และ สิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ) ณ วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ สำนักงานเขตบริการสุขภาพ ที่ ๑๑.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลการติดตามการดำเนินงานแผน จัดซื้อจัดจ้าง ( ครุภัณฑ์และ สิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ) ณ วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ สำนักงานเขตบริการสุขภาพ ที่ ๑๑."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผลการติดตามการดำเนินงานแผน จัดซื้อจัดจ้าง ( ครุภัณฑ์และ สิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ) ณ วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ สำนักงานเขตบริการสุขภาพ ที่ ๑๑

2 รายการครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างราย จังหวัด งบลงทุนปีงบประมาณ ๒๕๕๘ จังหวัดรายการครุภัณฑ์รายการ สิ่งก่อสร้าง สส จ. รพ ศ. รพ ท. รว ม สส จ. รพ ศ. รพ ท. รว ม สุราษฎร์ ธานี 1442208008 นครศรีธรร มราช 1620183104 ภูเก็ต 71087108 ชุมพร 704112013 กระบี่ 60394015 พังงา 706134015 ระนอง 40151012 รวม 6171684292435

3 งบลงทุน ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ( สิ่งก่อสร้าง ๓๕ รายการ )

4 งบลงทุน ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ( ครุภัณฑ์ ๘๔ รายการ )

5 งบลงทุนปี 2558 สาเหตุความล่าช้า ขั้นตอนการดำเนินงานในส่วนสิ่งก่อสร้างมีความ ล่าช้า โดยส่วนใหญ่ อยู่ระหว่างสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พิจารณาราคากลาง เนื่องจากราคากลางเกิน 10% ขั้นตอนการดำเนินงานในส่วนสิ่งก่อสร้างมี ความล่าช้า โดยส่วนใหญ่ ดำเนินการใหม่ครั้งที่ สอง เนื่องจากจากครั้งแรก มีผู้ยื่นเสนอราคารายเดียวและไม่ผ่านการ คัดเลือกเบื้องต้น ดำเนินการทางด้านเอกสารและลงนามล่าช้า รอหนังสือตอบรับจาก สป เรื่องการเปลี่ยนแปลง สถานที่

6 สรุปติดตามโครงการตามมาตรการ กระตุ้นเศรษฐกิจ ระยะ 3 เดือนแรก ประจำปีงบประมาณ พ. ศ.2558 ณ วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ สำนักงานเขตบริการสุขภาพ ที่ ๑๑

7 รายการครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างราย จังหวัด งบกระตุ้นเศรษฐกิจ ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ จังหวัดรายการครุภัณฑ์รายการ สิ่งก่อสร้าง สส จ รพ ศ รพ ท รว ม สส จ รพ ศ รพ ท รว ม สุราษฎร์ ธานี 1841121973--3 นครศรีธรร มราช 26938-30713-- ภูเก็ต 4216-589--9 ชุมพร 96-171133--3 กระบี่ 8-6148--8 พังงา 58-2602-24 ระนอง 27-1282--2 รวม 6846528777400242

8 งบกระตุ้นเศรษฐกิจ DPL ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ( ครุภัณฑ์ ๗๗๗ รายการ )

9 งบกระตุ้นเศรษฐกิจ DPL ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ( สิ่งก่อสร้าง ๔๒ รายการ )

10 งบ DPL สาเหตุความล่าช้า ไม่ส่งรายงานให้ทราบในการดำเนินงาน ขั้นตอนการดำเนินงานในส่วนสิ่งก่อสร้างมีความ ล่าช้า โดยส่วนใหญ่ ขั้นตอนการเผยแพร่เอกสารประกาศเชิญชวน ของคณะกรรมการประกวดราคา


ดาวน์โหลด ppt ผลการติดตามการดำเนินงานแผน จัดซื้อจัดจ้าง ( ครุภัณฑ์และ สิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ) ณ วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ สำนักงานเขตบริการสุขภาพ ที่ ๑๑.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google