งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายงานผลการดำเนินงาน ของวิทยาเขตภูเก็ต. 1. การดำเนินงานตามมติและ ข้อเสนอแนะ ที่ประชุมสภาวิทยาเขตภูเก็ต ครั้งที่ 5 (3/2557) เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2557.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายงานผลการดำเนินงาน ของวิทยาเขตภูเก็ต. 1. การดำเนินงานตามมติและ ข้อเสนอแนะ ที่ประชุมสภาวิทยาเขตภูเก็ต ครั้งที่ 5 (3/2557) เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2557."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายงานผลการดำเนินงาน ของวิทยาเขตภูเก็ต

2 1. การดำเนินงานตามมติและ ข้อเสนอแนะ ที่ประชุมสภาวิทยาเขตภูเก็ต ครั้งที่ 5 (3/2557) เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2557

3 1.1 การอนุมัติหลักสูตร คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ( หลักสูตรปรับปรุง พ. ศ. …)  สาขาวิชาธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ ( หลักสูตรปรับปรุง พ. ศ. …) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ( หลักสูตรใหม่ พ. ศ. …)

4 คณะวิเทศศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชายุโรปศึกษา : อังกฤษ - ฝรั่งเศส ( หลักสูตร นานาชาติ / หลักสูตรใหม่ ) วิทยาลัยนานาชาติศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ภูเก็ต หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการระบบวิศวกรรม ( หลักสูตรนานาชาติ / หลักสูตรใหม่ )

5 1.2 การเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ คณะการบริการและการท่องเที่ยว หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการการบริการ ( หลักสูตรนานาชาติ / หลักสูตร ปรับปรุง พ. ศ. …..)  สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว ( หลักสูตรนานาชาติ / หลักสูตร ปรับปรุง พ. ศ. …..) คณะวิเทศศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาจีนศึกษา ( หลักสูตรนานาชาติ / หลักสูตรปรับปรุง พ. ศ. …..)  สาขาวิชาวิเทศธุรกิจ : จีน ( หลักสูตรนานาชาติ / หลักสูตรปรับปรุง พ. ศ. …..)  สาขาวิชาวิเทศศึกษา ( หลักสูตรนานาชาติ / หลักสูตรปรับปรุง พ. ศ. …..)

6 2. จำนวนนักศึกษาปีการศึกษา 2558

7 2.1 แนวโน้มจำนวนนักศึกษาใหม่ ( ชั้นปี ที่ 1) คณะ ปี ปี 2558 เป้าหมายรับจริง (%) เป้าหมา ย จำนวน นศ. ที่ชำระ ค่าธรรมเนียม การศึกษาแล้ว (%) จำนวนผู้ผ่าน สัมภาษณ์ รับตรง 14 จว. ภาคใต้ (%) จำนวน นศ. ที่ชำระค่าธรรมเนียม การศึกษาแล้ว + จำนวน ผู้ผ่านสัมภาษณ์รับตรง 14 จว. ภาคใต้ FHT ( %) (40.00%) (97.86%) FIS (115.00%) (82.50%) (129.17%) FTE (91.66%)36061 (16.94%)1475 (20.83%) CoE (120.83%)12025 (20.83%)5378 (65.00%) รวม 1,000 1,076 (107.6%)1, (39.60%) (73.70%) ข้อมูล ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558

8 คณะ / หน่วยงาน ป. ตรี ป. โทป. เอกรวม ชั้นปี 1- 4 ตกค้าง การบริการและการท่องเที่ยว เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม วิเทศศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ บัณฑิตวิทยาลัยสหวิทยาการ วิทยาศาสตร์ระบบโลกและการ จัดการภัยธรรมชาติ อันดามัน รวม 2, จำนวนนักศึกษาปัจจุบัน

9 3. สถานการณ์ทางการเงิน ปี 2558

10 สถานการณ์การเงิน ประจำปี งบประมาณ 2558 หน่วยงาน รายจ่าย ระหว่างวันที่ 1 ต. ค. -31 ม. ค. 58 รายได้สะสมคงเหลือ ณ 31 ม. ค. 58 งบประมาณแผ่นดินเงินรายได้รายได้สะสมรวม สนอ. 5,715, ,452, ,180, ,348,060.00(39,107,200.57) บรท. 2,984, ,680, ,417, ,082, ,958, ทส. 3,813, ,761, ,151, ,726, (9,116,210.40) วศษ. 1,625, ,686, ,853, ,165, (7,623,106.13) วชภ. 356, ,420, , ,975, ,166, ESSAND - 1,063, , ,143, , รวม 14,495, ,064, ,882, ,442, ,572, ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2558


ดาวน์โหลด ppt รายงานผลการดำเนินงาน ของวิทยาเขตภูเก็ต. 1. การดำเนินงานตามมติและ ข้อเสนอแนะ ที่ประชุมสภาวิทยาเขตภูเก็ต ครั้งที่ 5 (3/2557) เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2557.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google