งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนาระบบสารสนเทศโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนาระบบสารสนเทศโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนาระบบสารสนเทศโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
จิรพงษ์ แสงทอง วท.ม. (การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ), สศ.บ. (สาธารณสุขศาสตร์) นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง Tel :

2

3

4

5 ความต้องการข้อมูลและสารสนเทศโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง

6 ปัญหาการจัดการระบบข้อมูลโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง

7 ปัญหาการจัดการระบบข้อมูลโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
คุณภาพข้อมูล (ถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย เชื่อถือได้) ภาระงาน การเข้าถึงข้อมูล การเชื่อมโยงข้อมูล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง

8 ปัญหาการจัดการข้อมูลโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
ซ้ำซ้อน ไม่ครบถ้วน ไม่ทันสมัย ภาระงาน ทำรายงาน ปรับปรุงข้อมูล กรอกข้อมูลซ้ำซ้อน สารสนเทศ เข้าถึงยาก ไม่น่าเชื่อถือ Relational Database Software Web Application 3rd NF สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง

9 แนวคิดการออกแบบระบบสารสนเทศโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
ไม่คีย์ข้อมูลใหม่ ระบบงานเดิม (ทำงานด้วยมือ) ระบบงานใหม่ (นำ IT มาประยุกต์ใช้) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง

10 โปรแกรมนำเข้าและส่งออกข้อมูล Chronic Link
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง

11 การเชื่อมโยงข้อมูลโรคไม่ติดต่อเรื้อรังระดับสถานบริการ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง

12 ขอบเขตการพัฒนาระบบ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง

13 ขอบเขตการจัดเก็บข้อมูล
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง

14 ประมวลผลสร้างสารสนเทศ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง

15 ประมวลผลสร้างสารสนเทศ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง

16 สารสนเทศโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
ออกรายงานเป็นแผนภูมิสนับสนุนการตัดสินใจ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง

17 สารสนเทศโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
ออกรายงานสรุปเป็นรายพื้นที่ (อำเภอ/ตำบล/หมู่บ้าน) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง

18 สารสนเทศโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
ออกรายงานสรุปเป็นรายสถานบริการ (CUP/สถานบริการ) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง

19 สารสนเทศโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
จัดเก็บข้อมูลเป็นรายบุคคล ทำให้ข้อมูลมีคุณภาพ น่าเชื่อถือ ได้ทะเบียนรายชื่อกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ สำหรับการดำเนินงานในพื้นที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง

20 สารสนเทศโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
ส่งออกข้อมูลในรูปแบบแฟ้ม Microsoft Excel สามารถนำไปใช้ประโยชน์อย่างหลากหลาย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง

21 สารสนเทศโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
เชื่อมโยงข้อมูลระหว่างสถานบริการเข้าด้วยกัน โดยใช้เลขประจำตัวประชาชน แก้ปัญหาความซ้ำซ้อนของข้อมูล ดูข้อมูลประวัติของบุคคลได้ครบ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง

22 สารสนเทศโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
เชื่อมโยงข้อมูลโรคไม่ติดต่อเรื้อรังกับแผนที่ Google Map สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง

23 สารสนเทศโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
รายงานปิงปองจราจรชีวิต 7 สี สื่อสารต่อการดูแลรักษา เบาหวาน ความดันโลหิตสูง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง

24 สารสนเทศโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
แสดงรายงานปิงปองจราจร ชีวิต 7 สี เป็นแผนภูมิ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง

25 การพัฒนาระบบข้อมูลสุขภาพบุคคลและครัวเรือน
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง

26 หัวข้อการบรรยายและฝึกปฏิบัติ
การติดตั้ง และ Update โปรแกรม Chronic Link การเพิ่มประสิทธิภาพการนำเข้าข้อมูลจากฐานข้อมูลโปรแกรมระบบบริการ คุณภาพของข้อมูลระดับสถานบริการ การแก้ปัญหาคุณภาพข้อมูลระดับสถานบริการ การใช้ประโยชน์จากระบบข้อมูลต่อการปฏิบัติงานระดับพื้นที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง

27 แนะนำวิทยากร นายจิรพงษ์ แสงทอง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง นายสรายุทธ ช่วยศรี นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขาชัยสน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง นายธีรยุทธ จีนจาม เจ้าพนักงานเภสัชกรรมชำนาญงาน โรงพยาบาลตะโหมด อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนาระบบสารสนเทศโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google