งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จิรพงษ์ แสงทอง วท. ม. ( การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ), สศ. บ. ( สาธารณสุขศาสตร์ ) นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักงาน สาธารณสุขจังหวัดพัทลุง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จิรพงษ์ แสงทอง วท. ม. ( การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ), สศ. บ. ( สาธารณสุขศาสตร์ ) นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักงาน สาธารณสุขจังหวัดพัทลุง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 จิรพงษ์ แสงทอง วท. ม. ( การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ), สศ. บ. ( สาธารณสุขศาสตร์ ) นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักงาน สาธารณสุขจังหวัดพัทลุง E-mail : jirapongst@hotmail.com Tel : 08 9977 9240 การพัฒนาระบบสารสนเทศโรคไม่ ติดต่อเรื้อรัง

2 2

3 3

4

5 ความต้องการข้อมูลและสารสนเทศโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง

6 ปัญหาการจัดการระบบข้อมูลโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง

7 ปัญหาการจัดการระบบข้อมูลโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง คุณภาพข้อมูล (ถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย เชื่อถือได้) คุณภาพข้อมูล (ถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย เชื่อถือได้) ภาระงาน การเชื่อมโยงข้อมูล การเข้าถึงข้อมูล

8 ปัญหาการจัดการข้อมูลโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ข้อมูล ซ้ำซ้อน ไม่ครบถ้วน ไม่ทันสมัย ภาระงาน ทำรายงาน ปรับปรุง ข้อมูล กรอกข้อมูล ซ้ำซ้อน สารสนเทศ ไม่ทันสมัย เข้าถึงยาก ไม่น่าเชื่อถือ Relational DatabaseSoftwareWeb Application 3 rd NF

9 แนวคิดการออกแบบระบบสารสนเทศโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ระบบงานเดิม ( ทำงานด้วยมือ ) ระบบงานใหม่ ( นำ IT มาประยุกต์ใช้ ) ไม่คีย์ ข้อมูลใหม่

10 โปรแกรมนำเข้าและส่งออกข้อมูล Chronic Link สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง

11 การเชื่อมโยงข้อมูลโรคไม่ติดต่อเรื้อรังระดับสถานบริการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง

12 ขอบเขตการพัฒนาระบบ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง

13 ขอบเขตการจัดเก็บข้อมูล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง

14 ประมวลผลสร้างสารสนเทศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง

15 ประมวลผลสร้างสารสนเทศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง

16 สารสนเทศโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ออกรายงานเป็นแผนภูมิสนับสนุนการ ตัดสินใจ

17 สารสนเทศโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ออกรายงานสรุปเป็นรายพื้นที่ ( อำเภอ / ตำบล / หมู่บ้าน )

18 สารสนเทศโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ออกรายงานสรุปเป็นรายสถานบริการ (CUP/ สถานบริการ )

19 สารสนเทศโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง จัดเก็บข้อมูลเป็นรายบุคคล ทำให้ข้อมูลมีคุณภาพ น่าเชื่อถือ ได้ทะเบียนรายชื่อกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ สำหรับการ ดำเนินงานในพื้นที่

20 สารสนเทศโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ส่งออกข้อมูลในรูปแบบแฟ้ม Microsoft Excel สามารถ นำไปใช้ประโยชน์อย่างหลากหลาย

21 สารสนเทศโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง เชื่อมโยงข้อมูลระหว่างสถานบริการเข้าด้วยกัน โดยใช้เลข ประจำตัวประชาชน แก้ปัญหาความซ้ำซ้อนของข้อมูล ดูข้อมูลประวัติของบุคคล ได้ครบ

22 สารสนเทศโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง เชื่อมโยงข้อมูลโรคไม่ติดต่อเรื้อรังกับแผนที่ Google Map

23 สารสนเทศโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง รายงานปิงปองจราจรชีวิต 7 สี สื่อสารต่อการดูแลรักษา เบาหวาน ความดันโลหิตสูง

24 สารสนเทศโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง แสดง รายงาน ปิงปอง จราจร ชีวิต 7 สี เป็นแผนภูมิ

25 การพัฒนาระบบข้อมูลสุขภาพบุคคลและครัวเรือน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง

26 หัวข้อการบรรยายและฝึกปฏิบัติ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง  การติดตั้ง และ Update โปรแกรม Chronic Link  การเพิ่มประสิทธิภาพการนำเข้าข้อมูลจากฐานข้อมูล โปรแกรมระบบบริการ  คุณภาพของข้อมูลระดับสถานบริการ การแก้ปัญหา คุณภาพข้อมูลระดับสถานบริการ  การใช้ประโยชน์จากระบบข้อมูลต่อการปฏิบัติงานระดับ พื้นที่

27 แนะนำวิทยากร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 1. นายจิรพงษ์ แสงทอง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง 2. นายสรายุทธ ช่วยศรี นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขาชัยสน อำเภอเขา ชัยสน จังหวัดพัทลุง 3. นายธีรยุทธ จีนจาม เจ้าพนักงานเภสัชกรรมชำนาญงาน โรงพยาบาลตะโหมด อำเภอตะโหมด จังหวัด พัทลุง


ดาวน์โหลด ppt จิรพงษ์ แสงทอง วท. ม. ( การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ), สศ. บ. ( สาธารณสุขศาสตร์ ) นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักงาน สาธารณสุขจังหวัดพัทลุง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google