งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายงานความก้าวหน้า โครงการพัฒนาระบบข้อมูล เพื่อการจัดการสุขภาพ ระดับอำเภอ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายงานความก้าวหน้า โครงการพัฒนาระบบข้อมูล เพื่อการจัดการสุขภาพ ระดับอำเภอ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายงานความก้าวหน้า โครงการพัฒนาระบบข้อมูล เพื่อการจัดการสุขภาพ ระดับอำเภอ

2 ระยะที่ 1 ก. พ. 56 ธ. ค 57 ระยะที่ 2 ธ. ค.57 ก. ค. 58 Update เพิ่มฐานข้อมูลย่อย จัดฐานข้อมูล เฉพาะเรื่อง ฐานข้อมูลเดิม เพิ่มข้อมูล + ฐานข้อมูลย่อย หลังประชุมกับ ประชาคมตำบล เชื่อมข้อมูล ฐานข้อมูล องค์กรชุมชน - พยาบาลชุมชน ( ฐานข้อมูลหมู่บ้าน เพื่อการทำงาน ) - ฝ่ายต่างๆ - เภสัช - ทันตะฯ - พยาบาลชุมชน ( ฐานข้อมูลฝ่ายเพื่อการทำงาน ) - ผู้สูงอายุ,- EOL - ผู้พิการ, - จิตเวช - ตั้งครรภ์ในวัยรุ่น, - LD - NCD : DM,HT,CKD Cataract - Infection : HIV,TB - Fast tract : STEMI, HD, etc - ข้อมูลพื้นฐานประชากร - ข้อมูลแฟ้มประวัติผู้ป่วย - ข้อมูลโรคเรื้อรัง (DM,HT) - ข้อมูลการให้บริการผู้ป่วยนอก - ข้อมูลการให้บริการผู้ป่วยใน - ข้อมูลด้านการส่งเสริมสุขภาพ

3 แนวทางและระยะเวลาในการดำเนินงาน กิจกรรมระยะเวลา 1. ศึกษาดูงานระบบ IT ต. ค.56 2. สร้างทีมจัดการข้อมูลระดับอำเภอพ. ย.56 3. พัฒนาเครื่องมือแบบสอบถามก. พ. – ส. ค.57 4. พัฒนาโปรแกรมพ. ย.56 – ส. ค.57 5. อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรมพ. ค.57 6. ทดลองใช้โปรแกรมที่ ต. น้ำพองพ. ค.– ต. ค. 57 7. ประชุมเชิงปฏิบัติการแนะนำโปรแกรม NDS กับ เครือข่าย ต. น้ำพอง ( อปท. ชุมชน รพ. สต. ฯลฯ ) พ. ย. 57

4 แนวทางในการดำเนินงาน กิจกรรมระยะเวลา 8. ขยายพื้นที่ - ประชุมเชิงปฏิบัติการแนะนำโปรแกรม NDS กับเครือข่าย 5 อำเภอ - อบรมเชิงปฏิบัติการทีมจัดการข้อมูล 5 อำเภอ ติดตั้งโปรแกรม และเก็บข้อมูล ธ. ค.57 9. เก็บข้อมูลในพื้นที่เป้าหมาย 30 ตำบลใน 5 อำเภอ ม. ค.58– มี. ค. 58 10. คืนข้อมูลให้พื้นที่ 30 ตำบลเม. ย.58 11. ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประเมินผลพ. ค.58 12. สรุปผลการดำเนินงานมิ. ย.56– ก. ค.58

5 รายงาน ความก้าวหน้า บันทึกข้อมูล เรียบร้อยแล้ว 4 หมู่บ้าน - 1,8,11,15 อยู่ระหว่างการสำรวจ 9 หมู่บ้าน - 3,4,5,9,10,12,14,16,17 ยังไม่สำรวจ 4 หมู่บ้าน 2,13,6,7 ข้อมูลเภสัชกรรม ข้อมูลทันตกรรม กายภาพบำบัด ข้อมูล อสม./ เทศบาล

6 รายงาน ความก้าวหน้า 1. เชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลผู้ป่วยโรค เรื้อรัง 2. เชื่อมโยงข้อมูลการตรวจทาง ห้องปฏิบัติการ 3. ทำระบบ GIS สำหรับกลุ่มประชากร โรคเรื้อรังและประชากรกลุ่มสูงอายุ 4. กำลังเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบ Takis ของ สสจ. ขอนแก่น 5. ระบบติดตามตัวชี้วัด KPI

7 ประชุมร่วมกลุ่ม อสม. 1. จุดเสี่ยงรายหมู่บ้าน 2. การเยี่ยมบ้านกลุ่มเป้าหมาย ( คน พิการ, ผู้สูงอายุ, ตั้งครรภ์, หลังคลอด, ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ) โดย อสม. จนท. 3. ความพอเพียงของถังขยะ 4. สามารถตรวจสอบข้อมูลได้

8 ประชุมร่วมกลุ่ม เทศบาล. 1. กลุ่ม / เครือข่าย ( ประธาน, เลขา จำนวน สมาชิก ) 2. จำนวนโรงงาน …. โรงงาน ( ระบุชื่อ ) 3. แหล่งกำเนิดมลพิษ ( ภาพ พิกัด ) 4. สถานบันเทิง / เสี่ยง ( ชื่อ ภาพ พิกัด ) 5. ร้านเกม ( ชื่อ ภาพ พิกัด ) 6. บ่อกำจัดขยะ ( ภาพ พิกัด ) 7. กลุ่มผู้พิการ ( ประเภท ขึ้นทะเบียน, ไม่ขึ้น ทะเบียน ) 8. กลุ่มผู้สูงอายุ ( ติดสังคม, ติดบ้าน, ติด เตียง ) 9. หลังคาเรือนมีการ คัดแยกขยะ ( หมักทำ ปุ๋ย )

9 ข้อมูลผู้พิการ 1. เลขบัตรประชาชน 2. ประเภทคนพิการ 3. การเกิดความบกพร่อง / พิการ 4. สาเหตุของความบกพร่อง / พิการ 5. ระดับความพิการ 6. ระดับความสามารถคนพิการ 7. ความต้องการอุปกรณ์ 8. การเก็บข้อมูล ICF

10 เปรียบเทียบข้อดีและกับ โปรแกรมสารภี เปรียบเทียบข้อดี ข้อเสียโปรแกรมสารภีโปรแกรมน้ำพอง การบันทึกข้อมูล / นำเข้า ข้อมูล คีย์ข้อมูลเองทั้งหมด คีย์ข้อมูลบางส่วนโดยเริ่มต้นจาก ข้อมูล 43 แฟ้ม สามารถทำงานได้ทุก อุปกรณ์ ทำได้ แสดงข้อมูลบนแผนที่ Google Map ได้ ทำได้ แสดงข้อมูลเป็นแบบ รูปภาพได้ ทำได้

11 เปรียบเทียบข้อดีและกับ โปรแกรมสาระภี เปรียบเทียบข้อดี ข้อเสียโปรแกรมสารภีโปรแกรมน้ำพอง ความปลอดภัยของระบบมีรหัสผ่าน / แบ่งชั้นระดับ ระบบรายงาน สารสนเทศ ??? อยู่ในการปรับปรุง ยังไม่ ตอบสนองผู้ใช้งาน สามารถ ติดตั้งโปรแกรมผ่าน Play Store/Apple Store ทำ ให้ติดตั้งโปรแกรมได้ง่าย ทำได้ยังทำไม่ได้ ติดตั้งผ่าน URL มีค่าใช้จ่ายมีฟรี

12 ปัญหาอุปสรรค 1. โปรแกรมโหลดข้อมูลช้าเนื่องจาก - ระบบอินเตอร์เน็ตของโรงพยาบาลวิ่ง ออก TOT เส้นทางเดียวให้บริการทั้ง อินเตอร์เน็ตภายในโรงพยาบาลและ โปรแกรม - คุณสมบัติของอุปกรณ์ที่ใช้สำรวจและ ระบบเครือข่ายที่ใช้ 2. ไม่สามารถย้ายประชากรหลังคาเรือน อื่นได้ 3. ฝนตกบ่อย ไม่สามารถออกสำรวจได้ ทุกวัน

13 เตรียมความพร้อมสำหรับ อำเภออื่น 1. เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายพร้อม PUBLIC IP 2. ขึ้นระบบโปรแกรมพร้อมนำเข้า ฐานข้อมูล 43 แฟ้ม 3. บุคลากรดูแลระบบ (Administrator) 4. ผู้พัฒนาโปรแกรม (Programmer) สำหรับพัฒนาโปรแกรมเพื่อต่อยอด พร้อมอบรมเทคนิคการพัฒนา โปรแกรม 5. อบรมเจ้าหน้าที่ออกสำรวจข้อมูล 6. อุปกรณ์สำหรับออกสำรวจข้อมูล (SmartPhone,Tablet)

14 Thank you!


ดาวน์โหลด ppt รายงานความก้าวหน้า โครงการพัฒนาระบบข้อมูล เพื่อการจัดการสุขภาพ ระดับอำเภอ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google