งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการพัฒนาระบบข้อมูล เพื่อการจัดการสุขภาพระดับอำเภอ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการพัฒนาระบบข้อมูล เพื่อการจัดการสุขภาพระดับอำเภอ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการพัฒนาระบบข้อมูล เพื่อการจัดการสุขภาพระดับอำเภอ
รายงานความก้าวหน้า โครงการพัฒนาระบบข้อมูล เพื่อการจัดการสุขภาพระดับอำเภอ

2 ระยะที่ 1 ก.พ. 56 ธ.ค 57 ระยะที่ 2 ธ.ค.57 ก.ค. 58 Update
ก.พ ธ.ค 57 ระยะที่ 2 ธ.ค ก.ค. 58 Update เพิ่มฐานข้อมูลย่อย จัดฐานข้อมูล เฉพาะเรื่อง ฐานข้อมูลเดิม เพิ่มข้อมูล + ฐานข้อมูลย่อย หลังประชุมกับ ประชาคมตำบล เชื่อมข้อมูล ฐานข้อมูล องค์กรชุมชน พยาบาลชุมชน (ฐานข้อมูลหมู่บ้าน เพื่อการทำงาน) ฝ่ายต่างๆ - เภสัช - ทันตะฯ - พยาบาลชุมชน (ฐานข้อมูลฝ่ายเพื่อการทำงาน) ผู้สูงอายุ,- EOL ผู้พิการ, - จิตเวช ตั้งครรภ์ในวัยรุ่น, - LD NCD : DM,HT,CKD Cataract Infection : HIV,TB Fast tract : STEMI, HD, etc ข้อมูลพื้นฐานประชากร ข้อมูลแฟ้มประวัติผู้ป่วย ข้อมูลโรคเรื้อรัง(DM,HT) ข้อมูลการให้บริการผู้ป่วยนอก ข้อมูลการให้บริการผู้ป่วยใน ข้อมูลด้านการส่งเสริมสุขภาพ

3 แนวทางและระยะเวลาในการดำเนินงาน
กิจกรรม ระยะเวลา 1. ศึกษาดูงานระบบ IT ต.ค.56 2. สร้างทีมจัดการข้อมูลระดับอำเภอ พ.ย.56 พัฒนาเครื่องมือแบบสอบถาม ก.พ. – ส.ค.57 4. พัฒนาโปรแกรม พ.ย.56 – ส.ค.57 5. อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรม พ.ค.57 6. ทดลองใช้โปรแกรมที่ ต.น้ำพอง พ.ค.– ต.ค. 57 ประชุมเชิงปฏิบัติการแนะนำโปรแกรมNDSกับ เครือข่าย ต.น้ำพอง (อปท. ชุมชน รพ.สต. ฯลฯ) พ.ย. 57

4 แนวทางในการดำเนินงาน
กิจกรรม ระยะเวลา 8. ขยายพื้นที่ - ประชุมเชิงปฏิบัติการแนะนำโปรแกรม NDS กับเครือข่าย 5 อำเภอ - อบรมเชิงปฏิบัติการทีมจัดการข้อมูล 5 อำเภอ ติดตั้งโปรแกรม และเก็บข้อมูล ธ.ค.57 9. เก็บข้อมูลในพื้นที่เป้าหมาย 30ตำบลใน5 อำเภอ ม.ค.58– มี.ค. 58 10.คืนข้อมูลให้พื้นที่ 30 ตำบล เม.ย.58 11. ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประเมินผล พ.ค.58 12. สรุปผลการดำเนินงาน มิ.ย.56–ก.ค.58

5 รายงานความก้าวหน้า บันทึกข้อมูล เรียบร้อยแล้ว 4 หมู่บ้าน-1,8,11,15
อยู่ระหว่างการสำรวจ 9 หมู่บ้าน-3,4,5,9,10,12,14,16,17 ยังไม่สำรวจ 4 หมู่บ้าน 2,13,6,7 ข้อมูลเภสัชกรรม ข้อมูลทันตกรรม กายภาพบำบัด ข้อมูล อสม./เทศบาล

6 รายงานความก้าวหน้า เชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
เชื่อมโยงข้อมูลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ ทำระบบ GIS สำหรับกลุ่มประชากรโรคเรื้อรังและประชากรกลุ่มสูงอายุ กำลังเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบ Takis ของ สสจ.ขอนแก่น ระบบติดตามตัวชี้วัด KPI

7 ประชุมร่วมกลุ่ม อสม. จุดเสี่ยงรายหมู่บ้าน
การเยี่ยมบ้านกลุ่มเป้าหมาย(คนพิการ,ผู้สูงอายุ,ตั้งครรภ์,หลังคลอด,ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง) โดย อสม. จนท. ความพอเพียงของถังขยะ สามารถตรวจสอบข้อมูลได้

8 ประชุมร่วมกลุ่ม เทศบาล.
กลุ่ม/เครือข่าย(ประธาน,เลขา จำนวนสมาชิก) จำนวนโรงงาน….โรงงาน(ระบุชื่อ) แหล่งกำเนิดมลพิษ (ภาพ พิกัด) สถานบันเทิง/เสี่ยง(ชื่อ ภาพ พิกัด) ร้านเกม(ชื่อ ภาพ พิกัด) บ่อกำจัดขยะ(ภาพ พิกัด) กลุ่มผู้พิการ(ประเภท ขึ้นทะเบียน,ไม่ขึ้นทะเบียน) กลุ่มผู้สูงอายุ (ติดสังคม,ติดบ้าน,ติดเตียง) หลังคาเรือนมีการ คัดแยกขยะ(หมักทำปุ๋ย)

9 ข้อมูลผู้พิการ เลขบัตรประชาชน ประเภทคนพิการ การเกิดความบกพร่อง/พิการ
สาเหตุของความบกพร่อง/พิการ ระดับความพิการ ระดับความสามารถคนพิการ ความต้องการอุปกรณ์ การเก็บข้อมูล ICF

10 เปรียบเทียบข้อดีและกับโปรแกรมสารภี
เปรียบเทียบข้อดี ข้อเสีย โปรแกรมสารภี โปรแกรมน้ำพอง การบันทึกข้อมูล/นำเข้าข้อมูล คีย์ข้อมูลเองทั้งหมด คีย์ข้อมูลบางส่วนโดยเริ่มต้นจากข้อมูล 43 แฟ้ม สามารถทำงานได้ทุกอุปกรณ์ ทำได้ แสดงข้อมูลบนแผนที่ Google Map ได้ แสดงข้อมูลเป็นแบบรูปภาพได้

11 เปรียบเทียบข้อดีและกับโปรแกรมสาระภี
เปรียบเทียบข้อดี ข้อเสีย โปรแกรมสารภี โปรแกรมน้ำพอง ความปลอดภัยของระบบ มีรหัสผ่าน/แบ่งชั้นระดับ ระบบรายงาน สารสนเทศ ??? อยู่ในการปรับปรุง ยังไม่ตอบสนองผู้ใช้งาน สามารถ ติดตั้งโปรแกรมผ่าน Play Store/Apple Store ทำให้ติดตั้งโปรแกรมได้ง่าย ทำได้ ยังทำไม่ได้ ติดตั้งผ่าน URL มีค่าใช้จ่าย มี ฟรี

12 ปัญหาอุปสรรค โปรแกรมโหลดข้อมูลช้าเนื่องจาก
-ระบบอินเตอร์เน็ตของโรงพยาบาลวิ่งออก TOT เส้นทางเดียวให้บริการทั้งอินเตอร์เน็ตภายในโรงพยาบาลและโปรแกรม -คุณสมบัติของอุปกรณ์ที่ใช้สำรวจและระบบเครือข่ายที่ใช้ 2.ไม่สามารถย้ายประชากรหลังคาเรือนอื่นได้ 3.ฝนตกบ่อย ไม่สามารถออกสำรวจได้ทุกวัน

13 เตรียมความพร้อมสำหรับอำเภออื่น
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายพร้อม PUBLIC IP ขึ้นระบบโปรแกรมพร้อมนำเข้าฐานข้อมูล 43 แฟ้ม บุคลากรดูแลระบบ(Administrator) ผู้พัฒนาโปรแกรม(Programmer)สำหรับพัฒนาโปรแกรมเพื่อต่อยอดพร้อมอบรมเทคนิคการพัฒนาโปรแกรม อบรมเจ้าหน้าที่ออกสำรวจข้อมูล อุปกรณ์สำหรับออกสำรวจข้อมูล(SmartPhone,Tablet)

14 Thank you!


ดาวน์โหลด ppt โครงการพัฒนาระบบข้อมูล เพื่อการจัดการสุขภาพระดับอำเภอ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google