งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สถานการณ์โรค มาลาเรีย จังหวัดราชบุรี. อัตราป่วยโรคมาลาเรีย เปรียบเทียบจังหวัด ราชบุรี : ประเทศ ปีพ. ศ. 2542 – 2557 ที่มา : รง. 506 ณ 1 ธ. ค.57 ปีพ. ศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สถานการณ์โรค มาลาเรีย จังหวัดราชบุรี. อัตราป่วยโรคมาลาเรีย เปรียบเทียบจังหวัด ราชบุรี : ประเทศ ปีพ. ศ. 2542 – 2557 ที่มา : รง. 506 ณ 1 ธ. ค.57 ปีพ. ศ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สถานการณ์โรค มาลาเรีย จังหวัดราชบุรี

2 อัตราป่วยโรคมาลาเรีย เปรียบเทียบจังหวัด ราชบุรี : ประเทศ ปีพ. ศ. 2542 – 2557 ที่มา : รง. 506 ณ 1 ธ. ค.57 ปีพ. ศ. 2557 ประเทศผู้ป่วยไทย + ต่างชาติ = 10,830 ราย ตาย 5 ราย ราชบุรี ผู้ป่วยไทย + ต่างชาติ = 413 ราย สูงกว่าปี 2556 = 7 ราย (1.93%) ผู้ป่วยไทย = 178 ราย ลดลงจากปี 2556 = 37 ราย (17.21%) ราชบุรี ลำดับ 8 ของประเทศ ปีพ. ศ. 2557 ประเทศผู้ป่วยไทย + ต่างชาติ = 10,830 ราย ตาย 5 ราย ราชบุรี ผู้ป่วยไทย + ต่างชาติ = 413 ราย สูงกว่าปี 2556 = 7 ราย (1.93%) ผู้ป่วยไทย = 178 ราย ลดลงจากปี 2556 = 37 ราย (17.21%) ราชบุรี ลำดับ 8 ของประเทศ

3 อัตราป่วยด้วยโรคมาลาเรีย ( ไทย + ต่างชาติ ) จำแนกรายอำเภอ จ. ราชบุรี ปีพ. ศ. 2557 ที่มา : รง. 506 ณ 1 ธ. ค.57

4 สัดส่วนร้อยละผู้ป่วยมาลาเรีย เปรียบเทียบ คนไทย : ต่างชาติ จังหวัดราชบุรี ปี 2553 – 2557 สัดส่วนร้อยละผู้ป่วยมาลาเรีย เปรียบเทียบ คนไทย : ต่างชาติ จังหวัดราชบุรี ปี 2553 – 2557 ที่มา : รง. 506 ณ 1 ธ. ค.57 ปี 2557 จังหวัดราชบุรี ผู้ป่วยต่างชาติ 235 ราย ผู้ป่วยไทย 178 ราย ปี 2557 อ. สวนผึ้ง ผู้ป่วยต่างชาติ 231 ราย ผู้ป่วยไทย 155 ราย ภาพรวมจังหวัดราชบุรี อ. สวนผึ้ง

5 สัดส่วนร้อยละผู้ป่วยมาลาเรีย จำแนกรายกลุ่ม อายุ จ. ราชบุรี ปีพ. ศ. 2557 ที่มา : รง. 506 ณ 1 ธ. ค.57

6 จำนวนผู้ป่วยโรคมาลาเรีย ( ไทย + ต่างชาติ ) จำแนก รายเดือน จังหวัดราชบุรี ปี 2557 เปรียบเทียบมัธยฐาน จำนวน ( ราย ) ที่มา : รง. 506 ณ 12 ธ. ค.56

7 จำนวนผู้ป่วยโรคมาลาเรีย จำแนกรายเดือน อำเภอ สวนผึ้ง ปี 2557 เปรียบเทียบค่ามัธยฐาน 5 ปี (2552-2556) จำนวน ( ราย ) ที่มา : รง. 506 ณ 12 ธ. ค.56

8 มาตรการดำเนินงานปี 58 1. มาตรการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อ มาลาเรียโดยการควบคุมยุงพาหะและการป้องกัน ตนเอง ในกลุ่มประชากรเป้าหมาย กิจกรรมดำเนินการ - สำรวจข้อมูลการมีมุ้ง - แจกมุ้งชุบสารเคมี / ชุบมุ้งธรรมดา - พ่นสารเคมีให้มีฤทธิ์ตกค้าง กิจกรรมดำเนินการ - สำรวจข้อมูลการมีมุ้ง - แจกมุ้งชุบสารเคมี / ชุบมุ้งธรรมดา - พ่นสารเคมีให้มีฤทธิ์ตกค้าง

9 2. มาตรการการสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลง พฤติกรรม และการขับเคลื่อนชุมชน 2. มาตรการการสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลง พฤติกรรม และการขับเคลื่อนชุมชน กิจกรรมดำเนินการ - อาสาสมัครสาธารณสุขแรงงานต่างด้าว และ อาสาสมัครสาธารณสุขในหมู่บ้าน A1 เยี่ยมบ้านให้สุขศึกษา อย่างน้อย 20 หลังต่อเดือนทุกเดือน - จัดรณรงค์โรคมาลาเรียในหมู่บ้าน A - สำรวจประเมินพฤติกรรมเสี่ยงปัจจัยเสี่ยงต่อการเป็น มาลาเรียในชุมชนในหมู่บ้านพื้นที่ A1 - อบรมเจ้าหน้าที่สาธารณสุข / พนักงานมาลาเรีย ชุมชน / อาสาสมัครสาธารณสุข - ประชุมคณะกรรมการป้องกันควบคุมโรคมาลาเรีย ระดับจังหวัด / อำเภอ - จัดกิจกรรมขับเคลื่อนชุมชนและการรณรงค์ กิจกรรมดำเนินการ - อาสาสมัครสาธารณสุขแรงงานต่างด้าว และ อาสาสมัครสาธารณสุขในหมู่บ้าน A1 เยี่ยมบ้านให้สุขศึกษา อย่างน้อย 20 หลังต่อเดือนทุกเดือน - จัดรณรงค์โรคมาลาเรียในหมู่บ้าน A - สำรวจประเมินพฤติกรรมเสี่ยงปัจจัยเสี่ยงต่อการเป็น มาลาเรียในชุมชนในหมู่บ้านพื้นที่ A1 - อบรมเจ้าหน้าที่สาธารณสุข / พนักงานมาลาเรีย ชุมชน / อาสาสมัครสาธารณสุข - ประชุมคณะกรรมการป้องกันควบคุมโรคมาลาเรีย ระดับจังหวัด / อำเภอ - จัดกิจกรรมขับเคลื่อนชุมชนและการรณรงค์

10 3. มาตรการกำจัดเชื้อมาลาเรียที่ทนต่อยารักษาใน กลุ่มยาอนุพันธุ์อาร์ติมิซินินโดยการค้นหาผู้ป่วยใน พื้นที่เป้าหมายและให้การรักษาหายขาดกับผู้ป่วย มาลาเรียทุกราย กิจกรรมดำเนินการ - จัดตั้งมาลาเรียคลินิคชุมชน / ชุมชนชายแดน - พนักงานมาลาเรียชุมชนตรวจและให้การรักษา - พนักงานมาลาเรียชุมชนกำกับการกินยาต่อหน้า เจ้าหน้าที่ในผู้ป่วย PF ทุกราย (Dots) - จังหวัดจัดหาเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา และวัสดุ อุปกรณ์ สนับสนุนมาลาเรียคลินิคชุมชน กิจกรรมดำเนินการ - จัดตั้งมาลาเรียคลินิคชุมชน / ชุมชนชายแดน - พนักงานมาลาเรียชุมชนตรวจและให้การรักษา - พนักงานมาลาเรียชุมชนกำกับการกินยาต่อหน้า เจ้าหน้าที่ในผู้ป่วย PF ทุกราย (Dots) - จังหวัดจัดหาเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา และวัสดุ อุปกรณ์ สนับสนุนมาลาเรียคลินิคชุมชน

11 4. มาตรการบริหารจัดการ การเฝ้า ระวังโรคและการร่วมมือจากทุกภาค ส่วนอย่างมีประสิทธิภาพ กิจกรรมดำเนินการ - ประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการ - ประชุมประเมินผลแก้ไขปัญหาสุขภาพร่วมกับชุมชนในหมู่บ้าน - นิเทศงานในระดับอำเภอ / หมู่บ้าน / ร. ร. - เช่าสถานที่เอกชนเพื่อตั้งมาลาเรียคลินิคชุมชนชายแดน 2 แห่ง กิจกรรมดำเนินการ - ประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการ - ประชุมประเมินผลแก้ไขปัญหาสุขภาพร่วมกับชุมชนในหมู่บ้าน - นิเทศงานในระดับอำเภอ / หมู่บ้าน / ร. ร. - เช่าสถานที่เอกชนเพื่อตั้งมาลาเรียคลินิคชุมชนชายแดน 2 แห่ง

12 ตัวชี้วัดความสำเร็จ ลดอัตราป่วยด้วยโรคมาลาเรียลงอย่างน้อยร้อยละ 5 ของปีที่ผ่านมา

13 ปัญหา / อุปสรรค ประชาชนในพื้นที่เสี่ยง A1 A2 ส่วนใหญ่เป็นชาวกระเหรี่ ยง ไม่ชอบนอนในมุ้ง เมื่อได้รับแจกมุ้งมักเก็บไว้ไม่ยอมใช้ มีผู้ป่วยมาลาเรียเสียชีวิตนอกพื้นที่เสี่ยง แต่เป็นพื้นที่ B ( พื้นที่ที่ไม่มีการแพร่เชื้อ ) ประชาชนในพื้นที่เสี่ยง A1 A2 ส่วนใหญ่เป็นชาวกระเหรี่ ยง ไม่ชอบนอนในมุ้ง เมื่อได้รับแจกมุ้งมักเก็บไว้ไม่ยอมใช้ มีผู้ป่วยมาลาเรียเสียชีวิตนอกพื้นที่เสี่ยง แต่เป็นพื้นที่ B ( พื้นที่ที่ไม่มีการแพร่เชื้อ )

14 สวัสดี ครับ


ดาวน์โหลด ppt สถานการณ์โรค มาลาเรีย จังหวัดราชบุรี. อัตราป่วยโรคมาลาเรีย เปรียบเทียบจังหวัด ราชบุรี : ประเทศ ปีพ. ศ. 2542 – 2557 ที่มา : รง. 506 ณ 1 ธ. ค.57 ปีพ. ศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google