งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สถานการณ์โรคมาลาเรีย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สถานการณ์โรคมาลาเรีย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สถานการณ์โรคมาลาเรีย
จังหวัดราชบุรี

2 อัตราป่วยโรคมาลาเรีย เปรียบเทียบจังหวัดราชบุรี : ประเทศ
ปีพ.ศ – 2557 ปีพ.ศ ประเทศผู้ป่วยไทย+ต่างชาติ = 10,830 ราย ตาย 5 ราย ราชบุรี ผู้ป่วยไทย+ต่างชาติ = 413 ราย สูงกว่าปี2556 = 7 ราย (1.93%) ผู้ป่วยไทย = 178 ราย ลดลงจากปี2556 = 37 ราย (17.21%) ราชบุรี ลำดับ 8 ของประเทศ ที่มา: รง. 506 ณ 1 ธ.ค.57

3 อัตราป่วยด้วยโรคมาลาเรีย (ไทย+ต่างชาติ) จำแนกรายอำเภอ จ.ราชบุรี ปีพ.ศ. 2557
ข้อมูลคนไทย รวมกับต่างชาติ /มัธยฐาน =329 ที่มา: รง. 506 ณ 1 ธ.ค.57

4 สัดส่วนร้อยละผู้ป่วยมาลาเรีย เปรียบเทียบคนไทย : ต่างชาติ
จังหวัดราชบุรี ปี 2553 – 2557 ปี 2557 จังหวัดราชบุรี ผู้ป่วยต่างชาติ 235 ราย ผู้ป่วยไทย 178 ราย ภาพรวมจังหวัดราชบุรี ปี 2557 อ.สวนผึ้ง ผู้ป่วยต่างชาติ 231ราย ผู้ป่วยไทย 155 ราย ข้อมูลคนไทย รวมกับต่างชาติ /มัธยฐาน =329 ที่มา: รง. 506 ณ 1 ธ.ค.57 อ.สวนผึ้ง

5 สัดส่วนร้อยละผู้ป่วยมาลาเรีย จำแนกรายกลุ่มอายุ จ.ราชบุรี
ปีพ.ศ. 2557 ข้อมูลคนไทย รวมกับต่างชาติ /มัธยฐาน =329 ที่มา: รง ณ1 ธ.ค.57

6 จำนวนผู้ป่วยโรคมาลาเรีย(ไทย+ต่างชาติ) จำแนกรายเดือน
จังหวัดราชบุรี ปี 2557 เปรียบเทียบมัธยฐาน จำนวน (ราย) ที่มา: รง. 506 ณ 12 ธ.ค.56

7 จำนวนผู้ป่วยโรคมาลาเรีย จำแนกรายเดือน อำเภอสวนผึ้ง ปี 2557
เปรียบเทียบค่ามัธยฐาน 5 ปี ( ) จำนวน (ราย) ข้อมูลคนไทย รวมกับต่างชาติ /มัธยฐาน =329 ที่มา: รง ณ 12 ธ.ค.56

8 มาตรการดำเนินงานปี 58 1. มาตรการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อมาลาเรียโดยการควบคุมยุงพาหะและการป้องกันตนเอง ในกลุ่มประชากรเป้าหมาย กิจกรรมดำเนินการ - สำรวจข้อมูลการมีมุ้ง - แจกมุ้งชุบสารเคมี/ชุบมุ้งธรรมดา - พ่นสารเคมีให้มีฤทธิ์ตกค้าง ข้อมูลคนไทย รวมกับต่างชาติ /มัธยฐาน =329

9 2. มาตรการการสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม และการขับเคลื่อนชุมชน
กิจกรรมดำเนินการ -อาสาสมัครสาธารณสุขแรงงานต่างด้าว และอาสาสมัครสาธารณสุขในหมู่บ้านA1 เยี่ยมบ้านให้สุขศึกษาอย่างน้อย 20 หลังต่อเดือนทุกเดือน - จัดรณรงค์โรคมาลาเรียในหมู่บ้าน A -สำรวจประเมินพฤติกรรมเสี่ยงปัจจัยเสี่ยงต่อการเป็นมาลาเรียในชุมชนในหมู่บ้านพื้นที่ A1 -อบรมเจ้าหน้าที่สาธารณสุข /พนักงานมาลาเรียชุมชน /อาสาสมัครสาธารณสุข -ประชุมคณะกรรมการป้องกันควบคุมโรคมาลาเรียระดับจังหวัด/อำเภอ -จัดกิจกรรมขับเคลื่อนชุมชนและการรณรงค์ ข้อมูลคนไทย รวมกับต่างชาติ /มัธยฐาน =329

10 3.มาตรการกำจัดเชื้อมาลาเรียที่ทนต่อยารักษาในกลุ่มยาอนุพันธุ์อาร์ติมิซินินโดยการค้นหาผู้ป่วยในพื้นที่เป้าหมายและให้การรักษาหายขาดกับผู้ป่วยมาลาเรียทุกราย กิจกรรมดำเนินการ -จัดตั้งมาลาเรียคลินิคชุมชน/ชุมชนชายแดน -พนักงานมาลาเรียชุมชนตรวจและให้การรักษา -พนักงานมาลาเรียชุมชนกำกับการกินยาต่อหน้าเจ้าหน้าที่ในผู้ป่วย PF ทุกราย(Dots) -จังหวัดจัดหาเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา และวัสดุ อุปกรณ์สนับสนุนมาลาเรียคลินิคชุมชน ข้อมูลคนไทย รวมกับต่างชาติ /มัธยฐาน =329

11 4. มาตรการบริหารจัดการ การเฝ้าระวังโรคและการร่วมมือจากทุกภาคส่วนอย่างมีประสิทธิภาพ
กิจกรรมดำเนินการ -ประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการ -ประชุมประเมินผลแก้ไขปัญหาสุขภาพร่วมกับชุมชนในหมู่บ้าน -นิเทศงานในระดับอำเภอ/หมู่บ้าน/ร.ร. -เช่าสถานที่เอกชนเพื่อตั้งมาลาเรียคลินิคชุมชนชายแดน 2 แห่ง ข้อมูลคนไทย รวมกับต่างชาติ /มัธยฐาน =329

12 ตัวชี้วัดความสำเร็จ ลดอัตราป่วยด้วยโรคมาลาเรียลงอย่างน้อยร้อยละ 5 ของปีที่ผ่านมา ข้อมูลคนไทย รวมกับต่างชาติ /มัธยฐาน =329

13 ปัญหา/อุปสรรค ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงA1 A2 ส่วนใหญ่เป็นชาวกระเหรี่ยง ไม่ชอบนอนในมุ้ง เมื่อได้รับแจกมุ้งมักเก็บไว้ไม่ยอมใช้ มีผู้ป่วยมาลาเรียเสียชีวิตนอกพื้นที่เสี่ยง แต่เป็นพื้นที่B (พื้นที่ที่ไม่มีการแพร่เชื้อ) ข้อมูลคนไทย รวมกับต่างชาติ /มัธยฐาน =329

14 สวัสดีครับ


ดาวน์โหลด ppt สถานการณ์โรคมาลาเรีย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google