งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บุคลากรและ โครงสร้างสสพ.1. โครงสร้างสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์ พื้นที่ 1 ผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทั่วไป 5 คน กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหาร การจัดการสหกรณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บุคลากรและ โครงสร้างสสพ.1. โครงสร้างสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์ พื้นที่ 1 ผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทั่วไป 5 คน กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหาร การจัดการสหกรณ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บุคลากรและ โครงสร้างสสพ.1

2 โครงสร้างสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์ พื้นที่ 1 ผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทั่วไป 5 คน กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหาร การจัดการสหกรณ์ 5 คน พนักงานราชการ 2 คน กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ 5 คน กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ 5 คน หน่วยส่งเสริมสหกรณ์ 26 เขต ลูกจ้างประจำ 7 คนพนักงานราชการ 3 คน พนักงานราชการ 1 คนเจ้าหน้าที่ส่งเสริม 25 คน

3 บุคลากรของ สสพ.1 ฝ่ายบริหารทั่วไป (5 คน) + จบข (2 คน) อภิชาญ เกิดพิบูลย์ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป กันยารัตน์ แสงงามนักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ นันทนา ภู่อนุสาสน์นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ นางสาวรัชภร ขยันกิจนักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติงาน (ตำแหน่งอยู่ กสส) คนึงนิตย์ ดาราจรเจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ชำนาญงาน กลุ่มจัดตั้งและ ส่งเสริมสหกรณ์ (5 คน) เยาวลักษณ์ หาญวรวงศ์ชัย ผอ.กลุ่มจัดตั้งฯ วิวาห์พร ลักษณะโภคิน นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ ศรีรัตน์ จินตวร นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ บุษยมาศ หนูชม นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ นายสิทธิพร ปานใจ นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ (5คน)+พกจ. (2 คน) นางกาญจนา รัตนสุวรรณผอ.กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ รุ้งนภา บุญเชิญนักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ พิษณุ บัวแก้วนักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ ชาญเกียรติ ไกรฤกษ์นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ สิทธิพล วงศ์สุวัฒน์นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ (5คน) + นมส.(1คน) ปรัชญา ดิลกสัตยาผอ.กลุ่มธุรกิจฯ กาญจนา รัตนสุวรรณนักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ เปรมจิตต์ เจนจิรวัฒน์นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ รัตฉรา เจริญร่างนักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ กฤติน ไกรกานนท์นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ

4 หน่วยส่งเสริมสหกรณ์เขต 26 เขต กลุ่ม 1 ปกติสถา นะ อื่น เข้าสู่ การ ชำระ บัญชี กลุ่ม 2 ปกติสถา นะ อื่น เข้าสู่ การ ชำระ บัญชี กลุ่ม 3 ปกติสถา นะ อื่น เข้าสู่ การ ชำระ บัญชี ดุสิต 5043 ราชเทวี 24 พระนคร 21 27 บางขุน เทียน 415 สาทร 11 ราษฎร์ บูรณะ 7 1 พญาไท 264 ปทุมวัน 33 ป้อม ปราบ 8 ยานาวา 5 จอมทอง 11 บางรัก 11 2 บางกอก ใหญ่ 3 บางพลัด 11 ทุ่งครุ 8 2 คลอง สาน 2 บางคอ แหลม 51 ภาษี เจริญ 9 13 บางบอน 2 บางกอก น้อย 6 บางแค 6 สัมพันธ วงศ์ 1 ทวีวัฒนา 31 หนอง แขม 6 3 ธนบุรี 33 ตลิ่งชัน 4 15 935121071480 621 110 แห่ง 112 แห่ง 107 แห่ง

5 การจัดบุคลากรในเขตรับผิดชอบ ดุสิตวีรชัย เต็มบุญฤทธิกุลราษฎร์ บูรณะ รัตฉรา เจริญร่างภาษีเจริญวัชราคม ทัพไชย ปทุมวันกิตติศักดิ์ จรินทร์ รัตนากร บางกอก น้อย กฤติน ไกรกานนท์บางคอ แหลม วิไลวรรณ เกิด พิทักษ์ พระนครวิฑูรย์ แข็งขันหนองแขมพิษณุ บัวแก้วยานนาวานราพร แสงเขียว พญาไทพรทิพย์ ศิลป์วิไลรัตน์ตลิ่งชันวีรชัย เต็มบุญฤทธิ กุล บางแคคำนวน เชาวน์ศิริ ราชเทวีอภิชาติ โกสุมาศบางขุน เทียน กรณัฐ พฤกษ์ชัย กุล บางกอก ใหญ่ พิทักษ์ อุ่นทรัพย์ สาทรสัมพันธ์ ศรีพลบางรักนิตยา เอกอมรคลองสานณัฐมนภัณฑ์ พัชรา พงศ์ จอมทองปรัชญา ดิลกสัตยาบางพลัดสินชัย พสกภักดีธนบุรีชัยธนันท์ วุฒิเรือง โรจน์ ป้อมปราบ ฯ รุ้งนภา บุญเชิญทุ่งครุจรูญลักษณ์ สุนทรทวีวัฒนาสุนีย์ คำมา บางบอนเอกวิทย์ พูลสมบัติสัมพันธวงศ์วัลลภา สีงาม

6 สาขา 1 สาขา 2 สาขา 3 ดุสิต50พญาไท 26262626 พระนคร (2) 21 บางพลัด9ปทุมวัน32 ป้อมปราบฯ (3) 7 บางกอกน้อย6สาทร11ราชเทวี 24242424 ตลิ่งชัน4ยานนาวา5 สัมพันธวงศ์ (4) 1 บางกอกใหญ่ (1) 3 บางคอแหลม (7) 5 คลองสาน (5) 3 ภาษีเจริญ7ทุ่งครุ8 บางรัก (6) 10 ทวีวัฒนา2ราษฎร์บูรณะ6ธนบุรี3 บางแค6บางขุนเทียน4จอมทอง9 บางบอน2 หนองแขม7 87878787 97979797 87878787 เขตรับผิดชอบ สสพ.2 ทวีวัฒนาตลิ่งชัน บางพลัด บางแค ภาษีเจริญ 1 ดุสิต บางกอกน้อย การจัดบุคลากรในเขตรับผิดชอบ 6 5 3 จอมทอง บางบอน หนองแขม 2 ราชเทวี 4 5 ธนบุรี

7 MU. จำนวนเขตที่รับผิดชอบ อัตร ากำ ลัง จำนวน สหกรณ์ / กลุ่ม เกษตรก ร 13 (ภาษีเจริญ ราชเทวี บางคอแหลม)436 23 (พญาไท บางขุนเทียน บางกอกใหญ่)233 36 (จอมทอง สัมพันธวงศ์ ทุ่งครุ ราษฎร์บูรณะ บางรัก ป้อมปราบฯ) 441 43 (ปทุมวัน บางแค บางบอน)440 51 (ดุสิต)550 63 (พระนคร หนองแขม ทวีวัฒนา)330 77 (บางกอกน้อย ตลิ่งชัน ยานนาวา ธนบุรี บางพลัด คลองสาน สาทร) 441 26271 การจัดหน่วยส่งเสริมฯ ใน ปัจจุบัน เขต รับผิดชอบ สสพ.1 เขต รับผิดชอบ สสพ.2 67 7 4 1 2 5 7 3 5 3 3 4 6 6 1 3 7 7 2 1 7 3 3 2 4 7


ดาวน์โหลด ppt บุคลากรและ โครงสร้างสสพ.1. โครงสร้างสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์ พื้นที่ 1 ผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทั่วไป 5 คน กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหาร การจัดการสหกรณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google