งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คณาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คณาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คณาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
รศ.ดร. ชัยยศ ตั้งสถิตย์กุลชัย Ph.D. (Penn. State) หัวหน้าสาขาวิชา รศ.ดร.เกษม ปราบริปูตลุง Ph.D. (Toronto) ผศ.ดร.ฉลองศรี ฟลัด Ph.D. (Queensland) Dr.Adrian E. Flood Ph.D. (Queensland) CHEMICAL ENGINEERING

2 คณาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
ผศ.ดร.รัตนวรรณ วิบูลย์สวัสดิ์ Ph.D. (Imperial College) อ.ดร.ธีระสุต สุขกำเนิด Ph.D. (Lehigh U., USA) อ.อติชาต วงศ์กอบลาภ M.E. (Chulalongkorn) อ.ดร.กัณทิมา ศิริจีระชัย Ph.D. (Dalhousie) CHEMICAL ENGINEERING

3 นางอัมพร ลาดหนองขุ่น เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป นางสาวฉัตรแก้ว เอี่ยมสะอาด เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


ดาวน์โหลด ppt คณาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google