งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประมาณการความต้องการใช้ เตียงในโรงพยาบาล. หลักเกณฑ์การคำนวณจำนวนเตียง ในเครือข่ายบริการ มาตรฐานขั้นต่ำ 15 เตียงต่อประชากร 10,000 คน จำแนกความต้องการเตียงตามระดับของโรงพยาบาล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประมาณการความต้องการใช้ เตียงในโรงพยาบาล. หลักเกณฑ์การคำนวณจำนวนเตียง ในเครือข่ายบริการ มาตรฐานขั้นต่ำ 15 เตียงต่อประชากร 10,000 คน จำแนกความต้องการเตียงตามระดับของโรงพยาบาล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประมาณการความต้องการใช้ เตียงในโรงพยาบาล

2 หลักเกณฑ์การคำนวณจำนวนเตียง ในเครือข่ายบริการ มาตรฐานขั้นต่ำ 15 เตียงต่อประชากร 10,000 คน จำแนกความต้องการเตียงตามระดับของโรงพยาบาล (มาตรฐานGIS) -เตียงสำหรับบริการทุติยภูมิระดับต้น(2.1) 7.5 เตียง -เตียงสำหรับบริการทุติยภูมิระดับกลาง(2.2) 4 เตียง -เตียงสำหรับบริการทุติยภูมิระดับสูง(2.3) 1 เตียง -เตียงสำหรับบริการตติยภูมิ(3.1) 2 เตียง -เตียงสำหรับบริการ Excellent Center 0.5 เตียง รวม 15 เตียง หมายเหตุ : นับตามฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์

3 ตัวอย่าง การคำนวณ จำนวนเตียง รพ.นครพิงค์ ในล้านนา 1

4 จัดบริการระดับ 2.3 ไว้ที่ รพ. NODE

5 จัดบริการระดับ 2.3 ไว้ที่ โรงพยาบาล M1

6 หลักเกณฑ์การคำนวณ จำนวนเตียง ICU โรงพยาบาลควรมีเตียงผู้ป่วย วิกฤต (ICU) ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 10 ของเตียงทั้งหมดของ โรงพยาบาล แหล่งข้อมูล :มาตรฐานการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาอุบัติเหตุ

7 ตัวอย่างการคำนวณ ICU รพ.นครพิงค์ กรณีระดับ 2.1 อยู่ที่ รพ. Node รพ.นครพิงค์ควรมี 976 เตียง ควรมี ICU(10% ของทั้งหมด) = (976) + (976) + (976) + (976) + ….. 10 100 1000 10000 = 108 เตียง

8 ประมาณการ เตียง ICU ควรมี

9 การกระจาย ICU ตามมาตรฐานระดับ A (ศูนย์ความเชี่ยวชาญระดับ 1) สาขาICUICU Trauma ICU NeuroCCUรวม New born NICU 2-5 เตียงต่อการ คลอด 1000 ราย/ปี Heart 8-12 เตียง 8 เตียง Trauma /// PED 8 เตียง Gen Surg / Med รวม

10 การคำนวณเตียง NICU จ.เชียงใหม่ NICU 2-5 เตียงต่อการคลอด 1000 ราย/ปี ข้อมูลปี 2555ปี 2556 ปี2557เฉลี่ย ทารกคลอดมีชีพ ทั้งหมด 13,97514,29317,05915,109 ข้อมูล 2 เตียง /10003 เตียง /10004 เตียง /1000 5 เตียง /1000 ประมาณการ NICU 30 456075

11 ตัวอย่างการคำนวณจำนวน NICU ในจังหวัด เชียงใหม่ กรณีคิด 2 เตียงต่อการคลอด 1000 โรงพยาบาลจำนวนที่มีในปัจจุบัน จำนวนที่ ควรมีทั้ง จังหวัด (30 เตียง) จำนวนที่ ขาด รพ.นครพิงค์1212164 รพ.สันทราย77 รพ. จอมทอง22 รพ. ฝาง33 รพ.แม่และเด็ก22 รวม26304

12 ประมาณการห้องตรวจ OPD เงื่อนไข แพทย์ตรวจผู้ป่วยเฉลี่ย 10 นาทีต่อราย ใช้เวลาตรวจวันละ 420 นาทีต่อวัน วันทำการ 286 วัน สูตรคำนวน จำนวนผู้ป่วยเฉลี่ย/วัน x 10 นาที 420 นาที

13 ประมาณการห้อง OPD ต่อวัน กรณีใช้ 286 วันทำการ = (463,000 / 286) x 10 นาที 420 นาที/วัน = 38 ห้อง/วัน

14 ประมาณการห้อง OPD ต่อวัน กรณีใช้ 240 วันทำการตาม FTE = (463,000 / 240) x 10 นาที 420 นาที/วัน = 46 ห้อง/วัน

15 การประมาณการ OR เงื่อนไข ประมาณการจากจำนวนแพทย์ที่ใช้ห้องผ่าตัด แพทย์ 1 คน ใช้ห้องผ่าตัด 2 Period / สัปดาห์ สูตร จำนวนแพทย์ใช้ห้องผ่าตัด x 2 5 (วัน/สัปดาห์)

16 ตัวอย่าง ประมาณการห้อง OR รพ.นครพิงค์ = แพทย์ 55 คน x 2 Period 5 = 22 ห้อง / วัน

17 อภิปราย


ดาวน์โหลด ppt การประมาณการความต้องการใช้ เตียงในโรงพยาบาล. หลักเกณฑ์การคำนวณจำนวนเตียง ในเครือข่ายบริการ มาตรฐานขั้นต่ำ 15 เตียงต่อประชากร 10,000 คน จำแนกความต้องการเตียงตามระดับของโรงพยาบาล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google