งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โปรแกรมสำหรับการเลื่อนเงินเดือน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โปรแกรมสำหรับการเลื่อนเงินเดือน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โปรแกรมสำหรับการเลื่อนเงินเดือน

2 ระบบ ข้อมูลเพื่อบริหารกำลังคน

3 กำลังคนในระบบสุขภาพ ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ
ลูกจ้างชั่วคราว อื่นๆ

4 ข้อจำกัดของระบบข้อมูลในอดีต
มีหลายระบบ เป็นภาระ ขาดการเชื่อมโยงฐานข้อมูลต่างๆเข้าด้วยกันระหว่างส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ทำให้การใช้ประโยชน์เพื่อตอบสนองการใช้ข้อมูลทำได้จำกัด การจัดเก็บข้อมูลทำได้ไม่ครบถ้วนไม่สามารถตอบสนองความต้องการข้อมูลใหม่ได้ เช่น กลุ่มลูกจ้างชั่วคราว หรือ บุคลากรกลุ่มใหม่ ความจำกัดในการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล เพื่อสกัดข้อมูลที่มีอยู่ให้เปลี่ยนเป็นองค์ความรู้ที่พร้อมในการใช้งาน ข้อจำกัดในการถึงข้อมูลของบุคคลและหน่วยงาน ทำให้ข้อมูลดังกล่าวนำไปใช้ประโยชน์ในหน่วยงานที่จัดเก็บเท่านั้น

5 ระบบข้อมูลเพื่อบริหารกำลังคน
คิด macro ทำ micro

6 1. ระบบการจัดเก็บข้อมูล ระบบจัดการข้อมูลทรัพยากรบุคคล
แนวคิดรูปแบบของระบบ Input Process ระบบปฏิบัติการ 1 Output การนำข้อมูลไปใช้งาน บริหาร วางแผน พัฒนา ระดับประเทศ ระดับพื้นที่ 1. ระบบการจัดเก็บข้อมูล 2. ระบบการพัฒนาศักยภาพ ระบบจัดการข้อมูลทรัพยากรบุคคล ระบบปฏิบัติการ 2

7 ภายใต้หลักการใช้ข้อมูลร่วมกัน (intranet)
ภาพรวมระบบ ระบบบริหารงานทรัพยากรบุคคล ระบบพัฒนาทรัพยากรบุคคล ระบบบริหารผลงาน และ ติดตามประเมินผลรายบุคคล ระบบข้อมูลเพื่อการวางแผนทรัพยากรบุคคล ภายใต้หลักการใช้ข้อมูลร่วมกัน (intranet)

8 กรอบการพัฒนาระบบจัดการข้อมูล
ข้อมูลบุคคล ฐานข้อมูลบุคคล ข้อมูลการบริหารทรัพยากรบุคคล ข้อมูลการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ข้อมูลการวางแผนกำลังคน ระบบสนับสนุน ความต้องการ การกระจาย การผลิต การพัฒนา ระบบสนับสนุน ข้อมูลการบริหารและประเมินผล

9 แผนดำเนินการ คิด macro ทำ micro ปี 2553 วิเคราะห์ระบบ ระบบเงินเดือน
ระบบเครื่องราชย์ ฯ ระบบคำสั่ง ระบบ

10 ระบบเงินเดือน 2 ทางเลือก
มีระบบบริหารเม็ดเงิน และ ทำคำสั่ง เฉพาะทำคำสั่ง ใช้โปรแกรมคำนวน % ของ ก.พ. สป. ทำ โปรแกรม export & import ข้อมูล

11 แผนการอบรม และการเตรียมการ
สัปดาห์ ที่ /2 ของเดือน มีนาคม หน่วยงานละ 2 คน ใช้เวลา 2 วัน นำคอมพิวเตอร์ Notebook มาด้วย


ดาวน์โหลด ppt โปรแกรมสำหรับการเลื่อนเงินเดือน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google