งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โปรแกรมสำหรับการเลื่อน เงินเดือน. ระบบ ข้อมูลเพื่อบริหารกำลังคน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โปรแกรมสำหรับการเลื่อน เงินเดือน. ระบบ ข้อมูลเพื่อบริหารกำลังคน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โปรแกรมสำหรับการเลื่อน เงินเดือน

2 ระบบ ข้อมูลเพื่อบริหารกำลังคน

3 กำลังคนในระบบ สุขภาพ ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว อื่นๆ

4 4  มีหลายระบบ เป็นภาระ ขาดการเชื่อมโยง ฐานข้อมูลต่างๆเข้าด้วยกันระหว่างส่วนกลางและ ส่วนภูมิภาค ทำให้การใช้ประโยชน์เพื่อ ตอบสนองการใช้ข้อมูลทำได้จำกัด  การจัดเก็บข้อมูลทำได้ไม่ครบถ้วนไม่สามารถ ตอบสนองความต้องการข้อมูลใหม่ได้ เช่น กลุ่ม ลูกจ้างชั่วคราว หรือ บุคลากรกลุ่มใหม่  ความจำกัดในการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล เพื่อสกัดข้อมูลที่มีอยู่ให้เปลี่ยนเป็นองค์ความรู้ที่ พร้อมในการใช้งาน  ข้อจำกัดในการถึงข้อมูลของบุคคลและ หน่วยงาน ทำให้ข้อมูลดังกล่าวนำไปใช้ ประโยชน์ในหน่วยงานที่จัดเก็บเท่านั้น ข้อจำกัดของระบบข้อมูลในอดีต

5 ระบบข้อมูลเพื่อบริหารกำลังคน คิด macro ทำ micro

6 6 แนวคิดรูปแบบของระบบ InputProcess ระบบปฏิบัติก าร 1 Output การนำข้อมูลไป ใช้งาน  บริหาร  วางแผน  พัฒนา ระดับประเ ทศ ระดับ พื้นที่ 1. ระบบการ จัดเก็บข้อมูล 2. ระบบการพัฒนา ศักยภาพ ระบบจัดการ ข้อมูล ทรัพยากร บุคคล 1. ระบบการ จัดเก็บข้อมูล 2. ระบบการพัฒนา ศักยภาพ ระดับประเ ทศ ระดับ พื้นที่ ระบบปฏิบัติก าร 2 การนำข้อมูลไป ใช้งาน  บริหาร  วางแผน  พัฒนา

7 ภาพรวมระบบ ระบบบริหารงานทรัพยากรบุคคล ระบบพัฒนาทรัพยากรบุคคล ระบบบริหารผลงาน และ ติดตามประเมินผล รายบุคคล ระบบข้อมูลเพื่อการวางแผนทรัพยากรบุคคล ภายใต้หลักการใช้ข้อมูลร่วมกัน (intranet)

8 8 กรอบการพัฒนาระบบจัดการ ข้อมูล ข้อมูลบุคคลฐานข้อมูลบุคคล ข้อมูลการบริหารทรัพยากรบุคคล ข้อมูลการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ข้อมูลการวางแผนกำลังคน ระบบสนับสนุน ความต้องการ การกระจาย การผลิต การพัฒนา ระบบสนับสนุน ข้อมูลการบริหารและประเมินผล ระบบสนับสนุน

9 แผนดำเนินการ คิด macro ทำ micro ปี 2553 วิเคราะห์ระบบ ระบบเงินเดือน ระบบเครื่องราชย์ ฯ ระบบคำสั่ง

10 ระบบเงินเดือน 2 ทางเลือก มีระบบบริหารเม็ดเงิน และ ทำคำสั่ง เฉพาะทำคำสั่ง ใช้โปรแกรมคำนวน % ของ ก. พ. สป. ทำ โปรแกรม export & import ข้อมูล

11 แผนการอบรม และการเตรียมการ สัปดาห์ ที่ /2 ของเดือน มีนาคม หน่วยงานละ 2 คน ใช้เวลา 2 วัน นำคอมพิวเตอร์ Notebook มาด้วย


ดาวน์โหลด ppt โปรแกรมสำหรับการเลื่อน เงินเดือน. ระบบ ข้อมูลเพื่อบริหารกำลังคน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google