งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา
พื้นที่สี ห้ามทำการประมงตลอดปี พื้นที่สี ห้ามทำการประมงช่วงฤดูปลาน้ำจืดมีไข่(16 พ.ค.-15 ก.ย.) 1.เขตพื้นที่ แหล่งเจริญวัย ,000 ไร่ 2.เขตพื้นที่คุ้มครองสัตว์น้ำวัยอ่อน ,000 ไร่ 3. เขตพื้นที่รักษาพืชพันธุ์ ,000 ไร่ . 4. ท่าขึ้นปลา แห่ง ท่าที่ 1 ท่าเจ๊ไพ ต.ลวงเหนือ อ.ดอยสะเก็ด ท่าที่ 2 ท่าลุงเริญ ต.ลวงเหนือ อ.ดอยสะเก็ด ท่าที่ 3 ท่าห้วยฮัก ต.หนองแหย่ง อ.สันทราย 5. จุดปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ 1 2 3

2 อ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล
พื้นที่สี ห้ามทำการประมงตลอดปี พื้นที่สี ห้ามทำการประมงช่วงฤดู ปลาน้ำจืดมีไข่(16 พ.ค.-15 ก.ย.) อ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล 2 1 1.เขตพื้นที่ แหล่งเจริญวัย ,000 ไร่ 2.เขตพื้นที่คุ้มครองสัตว์น้ำวัยอ่อน ,000 ไร่ 3. เขตพื้นที่รักษาพืชพันธุ์ ,000 ไร่ 4. ท่าขึ้นปลา แห่ง ท่าที่ 1 ท่าหน้าเขื่อน ต.ช่อแล อ.แม่แตง ท่าที่ 2 ท่าบ้านสบปั๋ง ต.แม่ปั๋ง อ.พร้าว 5. จุดปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ

3 อ่างเก็บน้ำห้วยมะนาว
1.เขตพื้นที่ แหล่งเจริญวัย ,000 ไร่ 2.เขตพื้นที่คุ้มครองสัตว์น้ำวัยอ่อน ,000 ไร่ 3. เขตพื้นที่รักษาพืชพันธุ์ ,000 ไร่ . 4. ท่าขึ้นปลา แห่ง 5. จุดปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ อ่างเก็บน้ำห้วยมะนาว พื้นที่สี ห้ามทำการประมงตลอดปี พื้นที่สี ห้ามทำการประมงช่วงฤดูปลาน้ำจืดมีไข่(16 พ.ค.-15 ก.ย.) 1 1

4 กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการฯ แผน/ผลการปฏิบัติงาน
กิจกรรม / โครงการ (เดือนกรกฎาคม) แผน (ครั้ง/ราย) ผล ทั้งปี ก.ค. สะสม 1 ถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการ 60 5 50 1.1 โครงการเสริมสร้างการจัดการชุมชนประมงต้นแบบ (โครงการเฉลิมพระเกียรติฯ) 48 4 40 1.2 โครงการธนาคารปลาบู่ 12 1 10

5 ประชุมคณะกรรมการโครงการชุมชนประมงต้นแบบ
ณ วังปลาท่าทุ่ม ตำบลสันพระเนตร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

6 ออกติดตามโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ บริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยมะนาว
อำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่

7 ออกติดตามโครงการเลี้ยงปลาในกระชัง วังปลาท่าบ้านท่าทุ่ม ตำบลสันพระเนตร
ออกติดตามโครงการเลี้ยงปลาในกระชัง วังปลาท่าบ้านท่าทุ่ม ตำบลสันพระเนตร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

8 ร่วมกับประมงอำเภอฝาง ติดตามโครงการชุมชนประมงต้นแบบแม่ทะลบ
ร่วมกับประมงอำเภอฝาง ติดตามโครงการชุมชนประมงต้นแบบแม่ทะลบ ตำบลแม่ทะลบ อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่

9 ร่วมคณะกรรมการโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ ปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกรามบริเวณ
อ่างเก็บน้ำห้วยมะนาว อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่

10 งบประมาณและการเบิกจ่าย
( กรกฎาคม 2555 ) รายการ งบประมาณ ที่ได้รับ งบประมาณที่เบิกจ่าย ร้อยละ คงเหลือ งบควบคุมการทำการประมง - กิจกรรมควบคุม - ค่าสาธารณูปโภค เงินเดือนพนักงานราชการ งบถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ 957,524.00 925,324.00 32,200.00 530,955.00 33,000.00 841,789.22 809,037.73 32,751.49 443,045.00 30,240.00 87.91 87.43 101.71 83.44 91.64 115,734.78 116,286.27 87,910.00 2,760.00

11 สวัสดีครับ ขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt อ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google