งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย ด. ช. พีรดนย์ ศรีสอน เศรษฐกิจพอเพียง. ประวัติ ประวัติของเศรษฐกิจพอเพียง “ เศรษฐกิจพอเพียง ” (Sufficiency Economy) เป็นปรัชญาที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำรัสชี้แนะ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย ด. ช. พีรดนย์ ศรีสอน เศรษฐกิจพอเพียง. ประวัติ ประวัติของเศรษฐกิจพอเพียง “ เศรษฐกิจพอเพียง ” (Sufficiency Economy) เป็นปรัชญาที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำรัสชี้แนะ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดย ด. ช. พีรดนย์ ศรีสอน เศรษฐกิจพอเพียง

2

3 ประวัติ ประวัติของเศรษฐกิจพอเพียง “ เศรษฐกิจพอเพียง ” (Sufficiency Economy) เป็นปรัชญาที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำรัสชี้แนะ แนวทางการดำเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดย ตลอด รวมถึงการพัฒนาและบริหารประเทศ ที่ตั้งอยู่บน พื้นฐานของ ทางสายกลาง คำนึงถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว ตลอดจนใช้ ความรู้ ความรอบคอบ และคุณธรรม ประกอบการ วางแผน การตัดสินใจ และการกระทำอย่างไรก็ตาม ประชาชนส่วนใหญ่ยังมีความเข้าใจที่หลากหลายและไม่ ชัดเจน ถึงความหมาย

4 ประวัติต่อ และหลักแนวคิดที่แท้จริงของปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง ดังนั้น สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการ เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ( สศช.) จึงได้จัดทำ หนังสือ “ เศรษฐกิจพอเพียงคืออะไร ” ขึ้นโดยมี วัตถุประสงค์ที่ต้องการจะอธิบายความหมายของหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียงรวมทั้งกรอบแนวคิดของ หลักปรัชญาฯ ที่มุ่งเน้นความมั่นคงและความยั่งยืนของ การพัฒนา อันมีคุณลักษณะ ที่สำคัญ คือ สามารถ ประยุกต์ใช้ได้ในทุกระดับ ตลอดจนได้อธิบายคำนิยาม ของความพอเพียง ที่ประกอบด้วย ความพอประมาณ ความมีเหตุมีผล มีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวภายใต้เงื่อนไขของ การตัดสินใจและการดำเนินกิจกรรมที่ต้องอาศัยเงื่อนไข ความรู้และเงื่อนไขคุณธรรม

5 ประวัติ ประวัติความเป็นมาของเศรษฐกิจพอเพียง ประวัติและความเป็นมา แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๙ ( พ. ศ. ๒๕๔๕ – ๒๕๔๙ ) ได้อัญเชิญปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามพระราช ดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาเป็นปรัชญานำทางใน การพัฒนาประเทศ โดยยึดหลักทางสายกลางและความไม่ ประมาท คำนึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้าง ภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว ตลอดจนการใช้ความรู้ด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง และมีคุณธรรมเป็นพื้นฐานในการตัดสินใจและการ กระทำ ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนทุกระดับนำหลักปรัชญาฯ ไปเป็นพื้นฐานและแนวทางในการดำเนินชีวิตในด้านต่างๆ อันจะ นำไปสู่การพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน ประชาชนอยู่อย่างร่มเย็นเป็น สุข สังคมมีความเข้มแข็ง และประเทศชาติมั่นคงอย่างไรก็ดี เนื่องจากในปัจจุบัน ยังมีความเข้าใจที่ไม่ชัดเจนและมีการตีความที่ หลากหลายเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สำนักงาน คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จึงเสนอให้ ริเริ่มการสร้างขบวนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสานต่อ ความคิดและเชื่อมต่อการขยายผล แนวทางการนำเศรษฐกิจ พอเพียงไปใช้ ที่มีอยู่อย่างหลากหลายในปัจจุบัน รวมทั้งเพื่อจุด ประกายให้เกิดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง ซึ่งจะนำไปสู่การนำ หลักปรัชญาฯไปประยุกต์ใช้ให้เกิดผลในทางปฏิบัติในทุกภาคส่วน ของสังคมอย่างจริงจัง


ดาวน์โหลด ppt โดย ด. ช. พีรดนย์ ศรีสอน เศรษฐกิจพอเพียง. ประวัติ ประวัติของเศรษฐกิจพอเพียง “ เศรษฐกิจพอเพียง ” (Sufficiency Economy) เป็นปรัชญาที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำรัสชี้แนะ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google