งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความตรงตามเนื้อหา content validity ความตรงตามเนื้อหา หมายถึง คำถามใน แบบสอบถามมีเนื้อหาที่สอดคล้องกับมโนทัศน์ ของตัวแปร หรือคำถามในแบบสอบถามมีเนื้อหา ที่สอดคล้องกับแนวคิดหรือทฤษฎีของตัวแปร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความตรงตามเนื้อหา content validity ความตรงตามเนื้อหา หมายถึง คำถามใน แบบสอบถามมีเนื้อหาที่สอดคล้องกับมโนทัศน์ ของตัวแปร หรือคำถามในแบบสอบถามมีเนื้อหา ที่สอดคล้องกับแนวคิดหรือทฤษฎีของตัวแปร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความตรงตามเนื้อหา content validity ความตรงตามเนื้อหา หมายถึง คำถามใน แบบสอบถามมีเนื้อหาที่สอดคล้องกับมโนทัศน์ ของตัวแปร หรือคำถามในแบบสอบถามมีเนื้อหา ที่สอดคล้องกับแนวคิดหรือทฤษฎีของตัวแปร การตรวจสอบ : ใช้ผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆ 3-5 ท่าน ความตรงที่ได้เป็นความเห็นพ้องต้องกันของ ผู้เชี่ยวชาญแต่ละท่าน

2 ความตรงตามเนื้อหา content validity สามารถคำนวณหาจาก ค่าดัชนีความตรงตาม เนื้อหา (Content Validity Index หรือ CVI) CVI = จำนวนคำถามที่ผู้เชี่ยวชาญทุกคนให้ความ คิดเห็นในระดับ 3 และ 4 จำนวนคำถาม ทั้งหมด อ่านต่อในเอกสารแนบ หน้า 224, 225 ดร. บุญใจ ศรีสถิตย์นรากูล โดยมีข้อสังเกตุคือ ระดับ 1,2 คือ ไม่เห็นด้วย : ระดับ 3,4 คือ เห็นด้วย และต้องมีคนเห็นด้วย (3,4) เกินครึ่งจึงจะบอกได้ว่าข้อคำถามนั้นผ่าน เช่นคำถามข้อที่ 3 ผู้เชี่ยวชาญ 4 คนไม่เห็นด้วยให้ระดับ (1,2) ส่วนคน ที่เห็นด้วยให้ระดับ (3) มีเพียงคนเดียวดังนั้นจึงสรุปได้ว่าผู้เชี่ยวชาญ ส่วนใหญ่ไม่ เห็นด้วยกับข้อคำถามนี้ ดังนั้นคำถามข้อ 3 นี้ไม่ผ่าน ส่วนคำถามข้ออื่นผู้เชี่ยวชาญให้ความเห็นไปในทางเดียวกัน ดังนั้นคำถามที่ผ่านจึงมีเพียง 1,2,4,6,7,9,10,11,12,13,14 และ 15 ***

3 อ่าน ความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (Content Validity) หน้า 229-230 ดร. ประกาย จิโรจน์กุล ความตรงตามเนื้อหา content validity


ดาวน์โหลด ppt ความตรงตามเนื้อหา content validity ความตรงตามเนื้อหา หมายถึง คำถามใน แบบสอบถามมีเนื้อหาที่สอดคล้องกับมโนทัศน์ ของตัวแปร หรือคำถามในแบบสอบถามมีเนื้อหา ที่สอดคล้องกับแนวคิดหรือทฤษฎีของตัวแปร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google