งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Analyze Descriptive Statistic  Frequencies  Descriptives Analyze Compare Means Means คำสั่งในการวิเคราะห์ สถิติเชิงพรรณนา 1. การวิเคราะห์เชิง พรรณนาในภาพรวม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Analyze Descriptive Statistic  Frequencies  Descriptives Analyze Compare Means Means คำสั่งในการวิเคราะห์ สถิติเชิงพรรณนา 1. การวิเคราะห์เชิง พรรณนาในภาพรวม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Analyze Descriptive Statistic  Frequencies  Descriptives Analyze Compare Means Means คำสั่งในการวิเคราะห์ สถิติเชิงพรรณนา 1. การวิเคราะห์เชิง พรรณนาในภาพรวม 2. วิเคราะห์พรรณนาเชิง เปรียบเทียบ 1

2 ตารางที่ ลักษณะทางเศรษฐกิจของเกษตรกร รายการจำนวน (n=160) ร้อยละ อาชีพหลัก - ปลูกยางพารา - ทำนา - ทำสวนผลไม้ - อื่นๆ 78 39 33 10 48.8 24.4 20.6 6.2 รายได้ของครัวเรือน ( บาท / เดือน ) - < 10,000 - 10,000 - 20,000 - 20,001 - 30,000 - 30,001 - 40,000 - > 40,000 เฉลี่ย 35 68 30 14 13 21.9 42.5 18.7 8.8 8.1 25,786.9

3 ตารางที่ ภาวะหนี้สินของเกษตรกร รายการจำนวน (n = 160) ร้อยละ สถานการมีหนี้สิน - มี - ไม่มี 131 29 81.9 11.1 แหล่งหนี้สิน - ในระบบ - นอกระบบ - ทั้งในและนอกระบบ (n = 131) 72 17 42 55.0 13.0 32.0 แหล่งหนี้สินในระบบ - ธ. ก. ส. - ธนาคารพาณิชย์ - สหกรณ์การเกษตร - องค์กรการเงินชุมชน (n = 114) 45 14 29 26 39.5 12.3 25.4 22.8

4 รายการคะแนนเฉลี่ยระดับความพึง พอใจ ด้านการอำนวยสินเชื่อ - ขั้นตอนในการให้บริการ - ความยากง่ายในการกรอกเอกสาร - เงื่อนไขในการให้สินเชื่อ - ระยะเวลาในการอนุมัติสินเชื่อ 3.25 3.78 2.47 2.56 ปานกลาง มาก น้อย ปานกลาง ด้านพนักงาน - ความตั้งใจในการให้บริการ - ความคล่องแคล่วในการให้บริการ - ความสุภาพในการให้บริการ 4.22 3.90 4.52 มาก มากที่สุด ตารางที่ ผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของผู้ประกอบการ SME ต่อบริการของธนาคารพาณิชย์ในจังหวัดสงขลา

5 ตารางที่ ผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของผู้ประกอบการ SME ต่อบริการของธนาคารพาณิชย์ในจังหวัดสงขลา รายการคะแนนเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ ด้านการอำนวยสินเชื่อ - ขั้นตอนในการให้บริการ - ความยากง่ายในการกรอกเอกสาร - เงื่อนไขในการให้สินเชื่อ - ระยะเวลาในการอนุมัติสินเชื่อ 2.87 3.25 3.61 2.22 2.56 ปาน กลาง มาก น้อย ปานกลาง ด้านพนักงาน - ความตั้งใจในการให้บริการ - ความคล่องแคล่วในการให้บริการ - ความสุภาพในการให้บริการ 4.05 4.04 3.90 4.52 มาก มากที่สุด รวม 3.46 ปานกลาง

6 ตารางที่ ผลการวิเคราะห์ทัศนคติของนักศึกษาที่ เรียนสาขาเกษตรศาสตร์ ต่ออาชีพเกษตรกรรม รายการค่าเฉลี่ยความคิดเห็น * ระดับ ทัศนคติ - อาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพที่คอยบรรเทา ปัญหาให้กับประเทศอยู่เสมอ 2.59 ดี - อาชีพเกษตรกรรมมีบทบาทสำคัญต่อ เศรษฐกิจ และเป็นรายได้หลักของประเทศ 2.57 ดี - ปัจจุบันรัฐเข้ามามีบทบาทต่อการ พัฒนาการ เกษตรไทยมากขึ้น 2.47 ดีปานกลาง รวมทั้งหมด 2.56 ดี หมายเหตุ * ตัวแปรความคิดเห็นต่อข้อความที่ กำหนดเป็นตัวแปรแบบมาตรวัด (Rating Scale) ซึ่งมี 3 ระดับ คือ 1 หมายถึงเป็นด้วยน้อย 2 หมายถึง เห็นด้วยปานกลาง และ 3 หมายถึง เห็นด้วยมาก

7 คำสั่งในการ วิเคราะห์ Analyze Compare Means One-Sample T test 2

8 คำสั่งในการ วิเคราะห์ Analyze Independent Samples T test Compare means ดูค่าสถิติ F ก่อน พิจารณาค่าสถิติ t 3

9 Analyze Compare means คำสั่งในการ วิเคราะห์ One - Way ANOVA  คลิกปุ่ม Post - Hoc เลือก LSD เพื่อทดสอบความแตกต่าง ระหว่างค่าเฉลี่ยแต่ละคู่ 4

10 Analyze คำสั่งในการ วิเคราะห์ Descriptive Statistics Crosstabs 5

11 ตารางที่ ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการสถานะการมีหนี้ของประชาชน รายการค่าไคส แควร์ นัยสำคัญทาง สถิติ ปัจจัยทางสังคม - เพศ - อายุ ( ปี ) - สถานภาพสมรส - ระดับการศึกษา - จำนวนสมาชิกที่อยู่ในวัยแรงแรงงาน ( คน / ครัวเรือน ) - จำนวนสมาชิกที่กำลังเรียนหนังสือ ( คน / ครัวเรือน ) 0.000 0.206 8.734 18.543 19.431 10.027 NS * ** * NS ปัจจัยทางเศรษฐกิจ - รายได้บุคคล ( บาทต่อเดือน ) - รายได้ของครอบครัว ( บาทต่อเดือน ) - เงินออมบุคคล ( บาทต่อเดือน ) 0.340 0.104 7.384 NS **

12 ตารางที่... ( ต่อ ) รายการค่าไคส แควร์ นัยสำคัญทาง สถิติ ปัจจัยอื่นๆ - จังหวัดที่อยู่อาศัย - ชุมชนที่อยู่อาศัย - สถานะการมีปัญหาสุขภาพของสมาชิกใน ครัวเรือน 5.797 1.182 4.114 NS * หมายเหตุ : * หมายถึงมีนัยสำคัญทาง สถิติที่  = 0.05 ** หมายถึงมีนัยสำคัญ ทางสถิติที่  = 0.01 NS หมายถึงไม่มี นัยสำคัญทางสถิติที่  = 0.05

13 คำสั่งในการวิเคราะห์ กรณี Simple Correlation Anal yze Correl ate Bivar iate คำสั่งในการวิเคราะห์ กรณี Partial Correlation Anal yze Correl ate Part ial 6 7

14 คำสั่งในการวิเคราะห์ สมการ ถดถอย Anal yze Regre ssion Line ar 8


ดาวน์โหลด ppt Analyze Descriptive Statistic  Frequencies  Descriptives Analyze Compare Means Means คำสั่งในการวิเคราะห์ สถิติเชิงพรรณนา 1. การวิเคราะห์เชิง พรรณนาในภาพรวม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google