งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวทางกิจกรรมตัวชี้วัด ความสำเร็จ 1. พัฒนาครูและ บุคลากรทางการ ศึกษา ให้มีองค์ความรู้ และสมรรถนะ สอดคล้อง กับการ ปฏิบัติงาน 1.1 พัฒนาครู กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวทางกิจกรรมตัวชี้วัด ความสำเร็จ 1. พัฒนาครูและ บุคลากรทางการ ศึกษา ให้มีองค์ความรู้ และสมรรถนะ สอดคล้อง กับการ ปฏิบัติงาน 1.1 พัฒนาครู กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 แนวทางกิจกรรมตัวชี้วัด ความสำเร็จ 1. พัฒนาครูและ บุคลากรทางการ ศึกษา ให้มีองค์ความรู้ และสมรรถนะ สอดคล้อง กับการ ปฏิบัติงาน 1.1 พัฒนาครู กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ อังกฤษ และ ภาษาไทย ให้มีความรู้ตาม กลุ่มสาระ 1.2 พัฒนา ศึกษานิเทศก์ให้ สามารถนิเทศ ช่วยเหลือครูให้ สามารถจัด กิจกรรมการเรียน การสอนได้อย่าง มีประสิทธิภาพ 1.1 ครู กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 123,688 คน มีองค์ ความรู้ตามเนื้อหา ที่กำหนดในระดับ ดีขึ้นไป 1.2 ศึกษานิเทศก์ ที่รับผิดชอบ 4 กลุ่มสาระจำนวน 225 เขต สามารถ นิเทศและ ช่วยเหลือครูให้ สามารถจัด กิจกรรมการเรียน การสอนและ ยกระดับ ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนได้ จุดเน้นที่ 1. ครูได้รับการพัฒนาความรู้ และสมรรถนะ ผ่านการปฏิบัติจริง และความช่วยเหลือ อย่างต่อเนื่อง

4 แนวทางกิจกรรมตัวชี้วัด ความสำเร็จ 2. ส่งเสริมครู และสนับสนุน ครูและ บุคลากร ทางการศึกษา ในการพัฒนา ตนเองตาม แผนพัฒนา ตนเอง (ID Plan) 2. สนับสนุน งบประมาณให้ สำนักงานเขต พื้นที่การศึกษา พัฒนาครู และ บุคลากรทางการ ศึกษาตาม แผนพัฒนา ตนเอง 2. ครูและ บุคลากรทางการ ศึกษาที่มี ID Plan ได้รับการ สนับสนุน งบประมาณใน การพัฒนาตนเอง จุดเน้นที่ 1. ครูได้รับการพัฒนาความรู้ และสมรรถนะ ผ่านการปฏิบัติจริง และความ ช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง

5 แนวทางกิจกรรมตัวชี้วัด ความสำเร็จ 1. พัฒนาผู้บริหาส ถานศึกษาที่มี ผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนต่ำได้รับการ พัฒนา 2. พัฒนาการ บริหารวิชาการใน ศตวรรษที่ 21 ( สถานศึกษาที่มี ผลสัมฤทธิ์ต่ำ ) 1. สร้างชุมชนแห่ง การเรียนรู้ (Professional Learning Community : PLC) 2. พัฒนาผู้บริหาร สถานศึกษา โรงเรียน มาตรฐานสากล โรงเรียนในฝัน และ โรงเรียนดีประจำ ตำบล 1. ผู้บริหาร สถานศึกษาที่ ผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนต่ำกลุ่ม 10% ล่างจำนวน 3,000 โรงเรียนได้รับการ พัฒนา 2. ผู้บริหาร สถานศึกษา ทุก โรง ( โรงเรียน มาตรฐานสากล โรงเรียน ในฝัน และโรงเรียนดี ประจำตำบล ) มี ความรู้ ความสามารถใน การบริหารวิชาการ ในศตวรรษที่ 21 ในระดับดีขึ้นไป จุดเน้นที่ 2. พัฒนาผู้บริหาร สถานศึกษากลุ่มที่มี ความจำเป็นต้องได้รับการพัฒนา เร่งด่วน

6 แนวทางกิจกรรมตัวชี้วัด ความสำเร็จ 1. พัฒนาระบบ แรงจูงใจให้ได้ มาตรฐานและ มีความสอดคล้อง กับ ผลการปฏิบัติงาน 2. พัฒนาให้เกิด ความศรัทธาใน วิชาชีพ และ ความภูมิใจใน การมุ่งมั่นในการ สร้างสรรค์ผลงาน แบบมืออาชีพ พัฒนาระบบ แรงจูงใจ และ คัดเลือกครูและ บุคลากรทางการ ศึกษา ที่มีผลการ ปฏิบัติงาน เชิง ประจักษ์ ครูและ บุคลากรทางการ ศึกษา มีผล การปฏิบัติงาน เชิงประจักษ์ตาม เกณฑ์ได้รับการ ยกย่องเชิดชู เกียรติ ทุกคน จุดเน้นที่ 3. ครูและบุคลากรทางการ ศึกษาที่เป็นมืออาชีพมีผลงานเชิงประจักษ์ ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติอย่าง เหมาะสม

7 แนวทางกิจกรรมตัวชี้วัด ความสำเร็จ 1. องค์กรและคณะ บุคคลได้รับการ พัฒนาเพื่อสร้าง ความตระหนัก จิตสำนึก รับผิดชอบและ ผลประโยชน์ ส่วนรวม 2. ปรับปรุง หลักเกณฑ์และ วิธีการที่เกี่ยวข้อง ให้มีความ สอดคล้องกับความ ต้องการของ โรงเรียน ชุมชน และ สังคมโดยมี ระยะเวลาการ ดำเนินการที่ชัดเจน 1. พัฒนาองค์ คณะบุคคลให้ สามารถ ปฏิบัติงานได้ ตามภารกิจ อย่างมี ประสิทธิภาพ 2. พัฒนาระบบ กำกับ ติดตาม การบริหาร บุคคลให้มี ประสิทธิภาพใน ทุกระดับ คณะอนุกรรมกา รข้าราชการครู และบุคลากร ทางการศึกษา จำนวน 225 เขต มีการบริหารงาน บุคคลเป็นไป ตามหลักธรร มาภิบาล จุดเน้นที่ 4. องค์กรและคณะบุคคลที่เกี่ยวข้องกับ การจัดเตรียมและการจัดสรรครู ตระหนักและ ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ให้ครูและผู้บริหาร สถานศึกษาบรรจุใหม่ / ย้ายไปบรรจุ มีความสามารถ สอดคล้องกับความต้องการของโรงเรียน ชุมชน แล สังคม


ดาวน์โหลด ppt แนวทางกิจกรรมตัวชี้วัด ความสำเร็จ 1. พัฒนาครูและ บุคลากรทางการ ศึกษา ให้มีองค์ความรู้ และสมรรถนะ สอดคล้อง กับการ ปฏิบัติงาน 1.1 พัฒนาครู กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google