งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผศ. สุโกศล วโนทยาพิทักษ์. บทนำ ปัจจุบันมีโปรแกรมช่วยวิเคราะห์ข้อสอบด้วย คอมพิวเตอร์ทำให้การวิเคราะห์ง่ายขึ้นแต่การที่ต้องนำ ข้อมูลผลสอบมาป้อนด้วยมือทำให้การวิเคราะห์ข้อสอบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผศ. สุโกศล วโนทยาพิทักษ์. บทนำ ปัจจุบันมีโปรแกรมช่วยวิเคราะห์ข้อสอบด้วย คอมพิวเตอร์ทำให้การวิเคราะห์ง่ายขึ้นแต่การที่ต้องนำ ข้อมูลผลสอบมาป้อนด้วยมือทำให้การวิเคราะห์ข้อสอบ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผศ. สุโกศล วโนทยาพิทักษ์

2 บทนำ ปัจจุบันมีโปรแกรมช่วยวิเคราะห์ข้อสอบด้วย คอมพิวเตอร์ทำให้การวิเคราะห์ง่ายขึ้นแต่การที่ต้องนำ ข้อมูลผลสอบมาป้อนด้วยมือทำให้การวิเคราะห์ข้อสอบ ใช้เวลาและแรงงานเป็นอย่างมาก ระบบวิเคราะห์ข้อสอบอัตโนมัติโดยนำผลการสอบ ออนไลน์มาวิเคราะห์ทำให้ลดเวลาการวิเคราะห์ข้อสอบ และพัฒนาไปสู่ระบบการคลังข้อสอบได้ในอนาคต สอบ ป้อนข้อมูล ผลสอบด้วย มือ วิเคราะห์ ผลการ วิเคราะห์ สอบวิเคราะห์ ผลการ วิเคราะห์

3 รูปแสดงการเปรียบเทียบวงจรการวิเคราะห์ข้อสอบแบบดั้งเดิม ( ซ้าย ) กับแบบอัตโนมัติ ( ขวา )

4 วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาระบบการวิเคราะห์ข้อสอบออนไลน์โดย ใช้ทฤษฎีการทดสอบแบบคลาสสิก (Classical Test Theory: CTT) ดังนี้คือ การวิเคราะห์ข้อสอบรายข้อเลือกเฉพาะค่าความยาก (Difficulty) ค่าอำนาจจำแนก (Discrimination) การวิเคราะห์ข้อสอบทั้งฉบับจะวิเคราะห์เฉพาะค่า ความเชื่อมั่น (Reliability) ด้วยวิธีการ Kuder- Richardson (KR-20)

5 ค่าความยาก p แทน ค่าความยาก H แทน จำนวนคนในกลุ่มสูงทำ ถูก L แทน จำนวนคนในกลุ่มต่ำทำ ถูก N แทน จำนวนคนในกลุ่มสูงและ กลุ่มต่ำรวมกัน ค่า p ที่ใช้ได้ ควรมีค่าอยู่ระหว่าง.2 ถึง.8

6 ค่าอำนาจจำแนก ( กรณี ตัวเลือกถูก ) r แทน ค่าอำนาจจำแนก H แทนจำนวนคนในกลุ่มสูงที่ตอบ ถูก L แทน จำนวนคนในกลุ่มต่ำที่ตอบ ถูก ค่า r ที่ใช้ได้ ควรมีอยู่ระหว่าง +.2 ถึง + 1.00 ค่าอำนาจจำแนกตัวลวง ( กรณีตัวเลือกผิด ) W H = จำนวนคนในกลุ่มสูงที่เลือกตัว ลวงนั้น W L = จำนวนคนในกลุ่มต่ำที่เลือกตัว ลวงนั้น N H = จำนวนคนทั้งหมดในกลุ่มสูง N L = จำนวนคนทั้งหมดในกลุ่มต่ำ r w ควรมากกว่าหรือเท่ากับ 0.05

7 ค่าความเชื่อมั่น (KR-20) r tt แทนความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ k แทนจำนวนข้อของแบบทดสอบ s 2 แทน ความแปรปรวนของคะแนน รวมทั้งฉบับ p แทนสัดส่วนของคนทำถูกแต่ละข้อ q แทนสัดส่วนของคนทำผิดแต่ละข้อ (q = 1 - p) ค่าที่ใกล้ 1.0 แสดงระดับของความเชื่อมั่น ที่สูง

8 วิธีการ ในการวิจัยครั้งนี้ใช้การวิเคราะห์และออกแบบ เชิงโครงสร้าง และแผนภาพความสัมพันธ์ ระหว่างเอนทิตี (Entity Relationship Diagram: ERD) เพื่อออกแบบฐานข้อมูล ส่วนซอฟต์แวร์ที่ใช้คือภาษา PHP, JavaScript, MySQL และ Apache web server

9 ขั้นตอนการพัฒนา การเริ่มต้นและการวางแผน เป็นการศึกษาความ เป็นไปได้ซึ่งพบว่ามีเทคโนโลยีเว็บที่สนับสนุนการ วิจัย เช่น PHP, MySQL, Apache web server ความต้องการและการวิเคราะห์ เป็นการรวบรวม ความต้องการใช้ระบบโดยเก็บข้อมูลผู้เกี่ยวข้องใน ระบบการสอบทั้งอาจารย์และนักเรียน การออกแบบ เป็นการนำเอาผลการวิเคราะห์มา ออกแบบระบบเริ่มจากแผนภาพบริบทและขยายไปสู่ แผนภาพกระแสข้อมูลและออกแบบฐานข้อมูลด้วย แผนภาพอีอาร์ (ER diagram) การสร้างโปรแกรม โดยนำแผนภาพกระแสข้อมูล มาเขียนโปรแกรมภาษา PHP เชื่อมกับฐานข้อมูล MySQL บนเว็บเซิร์ฟเวอร์ Apache การทดสอบ โดยทดสอบโปรแกรมกับข้อสอบแบบ ปรนัย 4–5 ตัวเลือก การดำเนินงานและการบำรุงรักษา โดยนำเอา ระบบมาใช้งานจริงตลอดจนตรวจสอบและปรับแต่ง ขณะใช้ระบบเพื่อความเหมาะสม

10 Context Diagram

11 DFD Level 0 (All)

12 DFD Level 0 (Difficulty)

13 DFD Level 0 (Discrimination)

14 DFD Level 0 (Reliability: KR-20)

15 ER-Diagram

16 รูปรีเลชันหลังแปลงจาก ER-diagram แล้ว

17 ผังงานโปรแกรมระบบการวิเคราะห์ข้อสอบแบบอัตโนมัติ

18 ตัวอย่างระบบ : หน้า หลัก

19 ตัวอย่างระบบ : ผลการ วิเคราะห์ข้อสอบ

20 ตัวอย่างระบบ : การแปลผล การวิเคราะห์

21 จบการนำเสนอ คำถาม + คำตอบ


ดาวน์โหลด ppt ผศ. สุโกศล วโนทยาพิทักษ์. บทนำ ปัจจุบันมีโปรแกรมช่วยวิเคราะห์ข้อสอบด้วย คอมพิวเตอร์ทำให้การวิเคราะห์ง่ายขึ้นแต่การที่ต้องนำ ข้อมูลผลสอบมาป้อนด้วยมือทำให้การวิเคราะห์ข้อสอบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google