งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การรายงาน ความก้าวหน้าของการดำเนินการตาม แผนพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์ EdPEx สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ม. มหิดล วันพุธที่ ๒๙ ตุลาคม พ. ศ. ๒๕๕๗.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การรายงาน ความก้าวหน้าของการดำเนินการตาม แผนพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์ EdPEx สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ม. มหิดล วันพุธที่ ๒๙ ตุลาคม พ. ศ. ๒๕๕๗."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การรายงาน ความก้าวหน้าของการดำเนินการตาม แผนพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์ EdPEx สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ม. มหิดล วันพุธที่ ๒๙ ตุลาคม พ. ศ. ๒๕๕๗ ห้องประชุมประชาสังคมอุดมพัฒน์ ชั้น ๑ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิิทยาลัยมหิดล​

2 ร ายละเอียดของการนำเสนอ ( ๑ ) การวิเคราะห์และประเมินผลตามเกณฑ์ของ EdPEx (GAP Analysis) ( ๒ ) ผลการทำงานภายใต้กระบวนการของ EdPEx (GAP Closed-Output) ( ๓ ) รายละเอียดการทำงานในประเด็นที่มี การพัฒนา (GAP Closed) ( ๔ ) แผนการทำงานเพื่อเตรียมรับการ ประเมิน (Road Map)

3 ร ายละเอียดของการนำเสนอ (1) GAP Analysis + (2) GAP Closed -Output การวิเคราะห์และประเมินผลตามเกณฑ์ของ EdPEx ผลการทำงานภายใต้กระบวนการของ EdPEx

4 1.1 การนำ องค์การ 1.2 ธรรมาภิ บาลและ ความ รับผิดชอบ ต่อสังคม การ นำ องค์ กร วางแผน เชิงกล ยุทธ์ การ มุ่งเน้น ผู้ ปฎิบัติงาน 2.1 การ จัดทำกล ยุทธ์ 2.2 การนำ กลยุทธ์ไปสู่ การปฎิบัติ ผล ลัพ ธ์ การ มุ่งเน้น ลูกค้า การจัด กระบวน การ การวัด วิเคราะห์ จัดการความรู้ 5.1 สภาพแวดล้อ ม 5.2 ความ ผูกพัน 3.1 เสียง ของลูกค้า 3.2 ความ ผูกพันของ ลูกค้า 6.1 กระบวนการ ทำงาน 6.2 ประสิทธิผล 4.1 การวัด วิเคราะ ห์ ปรับปรุ ง 4.2 จัดการ ความรู้ เทคโนโลยี สารสนเทศ โครงร่าง องค์กร เดิมมี GAP สูง เดิมมี GAP ปาน กลาง GAP ลดลงใน ระดับสูง GAP ลดลงใน ระดับปานกลาง GAP ลดลงและ เกิดผลดี การประเมินผลการดำเนินการตามเกณฑ์การ พิจารณา EdPEx คณะกรรม การตาม พันธกิจ และ คกก พัฒนาและ ขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์ 7.1 การเรียนรู้ของ ผู้เรียน ด้าน กระบวนการ 7.2 การมุ่งเน้นลูกค้า 7.3 การมุ่งเน้น บุคลากร 7.4 การนำองค์กร ธรรมาภิบาล อยู๋ในช่วงการ ดำเนินการ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและ ครอบครัว ม. มหิดล

5 ร ายละเอียดของการนำเสนอ (3) GAP Closed Details รายละเอียดขอ ง กระบวนการขับเคลื่อนการ ทำงานของสถาบัน หมวด 1 + หมวด 2 + หมวด 3 + หมวด 4 + หมวด 5

6 การกำกับติดตาม ผ่านกลไกคณะกรรมการ ตามพันธกิจ การสร้าง ความยั่งยืน ด้วยการสร้าง ความรู้ การ พัฒนา ศักยภาพ บุคลากร ภายใต้ค่านิยม 1 4 4.1 การจัดการความรู้เพื่อการ พัฒนาประสิทธิภาพของงาน ศักยภาพของบุคลากร และ ชุมชนนักปฎิบัติ 4.2 แผนพัฒนาคุณภาพงานจาก ข้อมูลความเสี่ยง 4.3 การพัฒนาศักยภาพของทีม บริหาร 4.4* การพัฒนาระบบกองทุน สวัสดิการ การพัฒนา นวัตกรรมเพื่อ การ เปลี่ยนแปลง และความยั่งยืน การพัฒนา ยุทธศาสตร์์ และ แผนกลยุทธ์ ยุทธศาสตร์ บนพื้นฐานองค์กร โจทย์ของ สังคม โดยกระบวนการมีส่วนร่วม 2 5 การประเมินผล และ พัฒนาคุณภาพ 3 “ สถาบันสหวิทยาการชั้นนำระดับอาเซียนด้านพัฒนาเด็ก เยาวชนและครอบครัว ภายในปี 2561 ” 3.1 การบริหาร จัดการความเสี่ยง 3.2 การประเมินผล ภายใน 3.3 การประเมินผล จากภายนอก 2.1 กรรมการ ประจำสถาบัน 2.2 กรรมการตาม พันธกิจ กรรมการวิจัย กรรมการวิชาการ กรรมการบริการ วิชาการ คณะทำงาน ขับเคลื่อน กรรมการพัฒนา และขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์ พัฒนาคนทำงาน = แรงบันดาลใจ + ความรู้ + โจทย์ท้า ทาย + พื้นที่ โอกาส + เครือข่าย มวลมิตร การนำ องค์ก ร “ นักจัดการความรู้ เพื่อพัฒนาตัวเอง องค์กร ชุมชน และสังคม ” 1.1 การจัดการความรู้ในสถาบัน 1.2 การประเมินทิศทางแนวโน้ม ของสังคม กฎหมาย นโยบาย 1.3 การรับฟังข้อเสนอแนะจาก กรรมการนโยบาย 1.4 การรับฟังข้อเสนอแนะ จากเครือข่ายภาคี และ ผู้ใช้ ประโยชน์ 1.5 การจัดประชุมเชิงปฎิบัติ การยกร่างแผนปฎิบัติการ 1.6 การพิจารณาอนุมัติโดย กรรมการประจำสถาบัน 5.1 การพัฒนาระบบ สารสนเทศเพื่อการ บริหารจัดการ 5.2 การสร้างชุมชนนัก ปฎิบัติเพื่อสร้าง นวัตกรรม 5.3 การพัฒนาต่อยอด คุณค่าของผลลัพธ์ ที่ผ่านกระบวนการ จัดการความรู้ของ สถาบัน กระบวนการ ทำงานแบบ มีส่วน ร่วมของเครือข่าย และผู้ใช้ ประโยชน์ ให้ความสำคัญกับการ พัฒนาองค์กรอย่าง ยั่งยืน ที่เน้น การ พัฒนาคนทำงาน และการพัฒนา ระบบ ของการ ทำงาน ถ่ายทอดแนวคิดใน การทำงานแบบ D&R และสื่อสาร ข้อมูลผ่านช่องทางที่ หลากหลาย พัฒนางาน = ความรู้ + ความต่อเนื่อง + เครือข่าย + การ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ใช้ แผน ยุทธศาสตร์ ของสถาบันระยะ 4 ปีเป็นหลักในการ ขับเคลื่อน องค์กร

7 ร ายละเอียดของการนำเสนอ การดำเนินการด้านการรับฟังเสียงลูกค้า

8 ประม วลผล ระดับ สถาบัน ระดับพันธ กิจ ระดับ ยุทธศาสตร์ ระดับงาน ระดับ โครงการ แบบสอ บถาม แบบสอ บถาม ออนไลน์ การ ประชุม การ สัมภาษ ณ์ กลุ่ม ย่อย เครือข่า ยสังคม ออมไลน์ สายตรง จัดการ ข้อ ร้องเรีย น พัฒน า คุณภ าพ จัดกา ร ความ รู้ ฐานข้อมู ล แผนพั ฒนา คุณภา พ 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 ระบบการทำงานของรับฟังเสียงลูกค้า เพื่อการพัฒนาคุณภาพ

9 ร ายละเอียดของการนำเสนอ (4) Road Map แผนการทำงาน 4 ระยะ เพื่อเตรียมรับการ ประเมิน


ดาวน์โหลด ppt การรายงาน ความก้าวหน้าของการดำเนินการตาม แผนพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์ EdPEx สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ม. มหิดล วันพุธที่ ๒๙ ตุลาคม พ. ศ. ๒๕๕๗.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google