งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. Just Pay Inventory 2. การขายสินค้าผ่านระบบ Just Pay.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. Just Pay Inventory 2. การขายสินค้าผ่านระบบ Just Pay."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1. Just Pay Inventory 2. การขายสินค้าผ่านระบบ Just Pay

2 Just Pay Inventory

3 การ Sign In เข้าระบบ เข้า Web http://203.113.6.101/justpayinventory Just Pay Inventory

4 สิทธิการเข้าใช้ 1. เจ้าหน้าที่ส่วนบริการลูกค้านครหลวง / จังหวัด User Name : Cost Center (5หลัก) 2. ศูนย์บริการ User Name : รหัส Supervisor ของระบบ Just Pay

5 Just Pay Inventory Menu เจ้าหน้าที่ ส่วนงาน ศูนย์บริการ Home XX การบริหารศูนย์ X การบริหารสินค้า X - นำสินค้าเข้าระบบ (Manual) X - นำสินค้าเข้าระบบ (File) X - ลดยอดต้นทุน X การตรวจสอบรายการ X - รายการสินค้าคงเหลือ XX - รายการนำสินค้าเข้าระบบ X - รายการลดยอกต้นทุน X - รายการราคาสินค้า XX การจัดพิมพ์รายงาน X - รายงานสินค้าและวัตถุดิบ XX - รายงานการจำหน่ายสินค้า แยกตามศูนย์บริการ/ตามบริษัท (Vender)/รายการสินค้า XX การเปลี่ยนรหัสผ่าน X

6 การเปลี่ยนรหัสผ่าน การเปลี่ยนรหัสผ่าน Just Pay Inventory

7 การเปลี่ยนรหัสผ่าน การเปลี่ยนรหัสผ่าน Just Pay Inventory

8 การบริหารศูนย์บริการ การบริหารศูนย์บริการ Just Pay Inventory

9 การบริหารศูนย์บริการ (การเพิ่มศูนย์บริการ) Just Pay Inventory

10 การบริหารศูนย์บริการ (การเพิ่มศูนย์บริการ) Just Pay Inventory

11 การบริหารศูนย์บริการ (การลบศูนย์บริการ) Just Pay Inventory

12 การบริหารสินค้า การบริหารสินค้า  การนำสินค้าเข้าระบบ (Manual)  ลดยอดต้นทุนสินค้า Just Pay Inventory

13 นำสินค้าเข้าระบบ (Manual) นำสินค้าเข้าระบบ (Manual) Just Pay Inventory

14 นำสินค้าเข้าระบบ (Manual) นำสินค้าเข้าระบบ (Manual) Just Pay Inventory

15 นำสินค้าเข้าระบบ (Manual) นำสินค้าเข้าระบบ (Manual) Just Pay Inventory

16 ลดยอดต้นทุนสินค้า Just Pay Inventory

17 ลดยอดต้นทุนสินค้า Just Pay Inventory

18 ลดยอดต้นทุนสินค้า Just Pay Inventory

19 การตรวจสอบรายการ การตรวจสอบรายการ  รายการสินค้าคงเหลือ  รายการนำสินค้าเข้าระบบ  รายการลดยอดต้นทุนสินค้า  รายการราคาสินค้า Just Pay Inventory

20 รายการสินค้าคงเหลือ รายการสินค้าคงเหลือ Just Pay Inventory

21 รายการสินค้าคงเหลือ (ยอดคงเหลือปัจจุบัน) รายการสินค้าคงเหลือ (ยอดคงเหลือปัจจุบัน) Just Pay Inventory

22 รายการสินค้าคงเหลือ (ยอดคงเหลือปัจจุบัน) รายการสินค้าคงเหลือ (ยอดคงเหลือปัจจุบัน) Just Pay Inventory

23 รายการสินค้าคงเหลือ (ยอดประจำเดือน) รายการสินค้าคงเหลือ (ยอดประจำเดือน) Just Pay Inventory

24 รายการสินค้าคงเหลือ (ยอดประจำเดือน) รายการสินค้าคงเหลือ (ยอดประจำเดือน) Just Pay Inventory

25 รายการนำสินค้าเข้าระบบ รายการนำสินค้าเข้าระบบ Just Pay Inventory

26 รายการนำสินค้าเข้าระบบ รายการนำสินค้าเข้าระบบ Just Pay Inventory

27 รายการนำสินค้าเข้าระบบ รายการนำสินค้าเข้าระบบ Just Pay Inventory

28 รายการนำสินค้าเข้าระบบ รายการนำสินค้าเข้าระบบ Just Pay Inventory

29 รายการนำสินค้าเข้าระบบ รายการนำสินค้าเข้าระบบ Just Pay Inventory

30 รายการลดยอดต้นทุนสินค้า รายการลดยอดต้นทุนสินค้า Just Pay Inventory

31 รายการลดยอดต้นทุนสินค้า รายการลดยอดต้นทุนสินค้า Just Pay Inventory

32 รายการลดยอดต้นทุนสินค้า รายการลดยอดต้นทุนสินค้า Just Pay Inventory

33 รายการราคาสินค้า รายการราคาสินค้า Just Pay Inventory

34 รายการราคาสินค้า รายการราคาสินค้า Just Pay Inventory

35 การจัดพิมพ์รายงาน การจัดพิมพ์รายงาน  รายงานสินค้าและวัตถุดิบ  รายงานการจำหน่ายสินค้า แยกตามศูนย์บริการ/ ตามบริษัท (Vender)/รายการสินค้า Just Pay Inventory

36 รายงานสินค้าและวัตถุดิบ รายงานสินค้าและวัตถุดิบ Just Pay Inventory

37 รายงานสินค้าและวัตถุดิบ รายงานสินค้าและวัตถุดิบ Just Pay Inventory

38 รายงานสินค้าและวัตถุดิบ รายงานสินค้าและวัตถุดิบ Just Pay Inventory

39 รายงานการจำหน่ายสินค้า แยกตามศูนย์บริการ/ ตามบริษัท (Vender)/รายการสินค้า รายงานการจำหน่ายสินค้า แยกตามศูนย์บริการ/ ตามบริษัท (Vender)/รายการสินค้า Just Pay Inventory

40 รายงานการจำหน่ายสินค้า แยกตามศูนย์บริการ/ ตามบริษัท (Vender)/รายการสินค้า รายงานการจำหน่ายสินค้า แยกตามศูนย์บริการ/ ตามบริษัท (Vender)/รายการสินค้า Just Pay Inventory

41 รายงานการจำหน่ายสินค้า แยกตามศูนย์บริการ/ ตามบริษัท (Vender)/รายการสินค้า รายงานการจำหน่ายสินค้า แยกตามศูนย์บริการ/ ตามบริษัท (Vender)/รายการสินค้า Just Pay Inventory

42 การขายสินค้าผ่านระบบ Just Pay

43 การขายสินค้า

44 การรับชำระค่าสินค้า การรับชำระค่าสินค้า กรณีให้ของแถม ให้ออกใบเสร็จรับเงิน/ ใบกำกับภาษี เต็มรูป การขายสินค้าผ่านระบบ Just Pay

45 การขายสินค้า ให้ทำการคลุมเป็นแทบสีน้ำเงิน การขายสินค้า ให้ทำการคลุมเป็นแทบสีน้ำเงิน แล้วยิงบาร์โค้ดที่ดาวน์โหลดจากหน้าเว็บเท่านั้น แล้วยิงบาร์โค้ดที่ดาวน์โหลดจากหน้าเว็บเท่านั้น การขายสินค้าผ่านระบบ Just Pay

46 การขายสินค้า ตรวจสอบราคาสินค้า แล้วคลิก OK. การขายสินค้าผ่านระบบ Just Pay

47 การขายสินค้า ระบบกำหนดเป็น 0 (ศูนย์) ให้คลิก OK. การขายสินค้าผ่านระบบ Just Pay

48 การขายสินค้า ใส่จำนวนสินค้า แล้วคลิก OK. การขายสินค้า ใส่จำนวนสินค้า แล้วคลิก OK. การขายสินค้าผ่านระบบ Just Pay

49 การขายสินค้า ตรวจสอบรายละเอียดสินค้า ก่อนคลิกปุ่ม ชำระค่าบริการ การขายสินค้า ตรวจสอบรายละเอียดสินค้า ก่อนคลิกปุ่ม ชำระค่าบริการ การขายสินค้าผ่านระบบ Just Pay

50 การขายสินค้า ให้ใส่ชื่อ-นามสกุลของลูกค้า การขายสินค้า ให้ใส่ชื่อ-นามสกุลของลูกค้า การขายสินค้าผ่านระบบ Just Pay

51 การขายสินค้า ให้ใส่ ที่อยู่ของลูกค้า การขายสินค้า ให้ใส่ ที่อยู่ของลูกค้า การขายสินค้าผ่านระบบ Just Pay

52 การขายสินค้า ให้ใส่ชื่อของแถม แล้วคลิก OK. การขายสินค้า ให้ใส่ชื่อของแถม แล้วคลิก OK. การขายสินค้าผ่านระบบ Just Pay

53 การขายสินค้า ใส่จำนวนเงินที่รับจากลูกค้า แล้วคลิก OK. การขายสินค้า ใส่จำนวนเงินที่รับจากลูกค้า แล้วคลิก OK. การขายสินค้าผ่านระบบ Just Pay

54 การขายสินค้า ให้ตรวจสอบความถูกต้องก่อนคลิกปุ่มพิมพ์ กรณีที่รายการผิดพลาดให้กดปุ่มยกเลิก เพื่อกลับสู่หน้าจอหลัก และเริ่มทำข้อ 1 ใหม่ การขายสินค้า ให้ตรวจสอบความถูกต้องก่อนคลิกปุ่มพิมพ์ กรณีที่รายการผิดพลาดให้กดปุ่มยกเลิก เพื่อกลับสู่หน้าจอหลัก และเริ่มทำข้อ 1 ใหม่ การขายสินค้าผ่านระบบ Just Pay

55 การขายสินค้า ตัวอย่าง ใบเสร็จรับเงิน/ ใบกำกับภาษีเต็มรูป การขายสินค้าผ่านระบบ Just Pay

56 การรับชำระค่าสินค้า การรับชำระค่าสินค้ากรณีมีส่วนลด การขายสินค้าผ่านระบบ Just Pay

57 การขายสินค้า

58 การขายสินค้า ให้ทำการคลุมเป็นแทบสีน้ำเงิน การขายสินค้า ให้ทำการคลุมเป็นแทบสีน้ำเงิน แล้วยิงบาร์โค้ดที่ดาวน์โหลดจากหน้าเว็บเท่านั้น แล้วยิงบาร์โค้ดที่ดาวน์โหลดจากหน้าเว็บเท่านั้น การขายสินค้าผ่านระบบ Just Pay

59 การขายสินค้า ตรวจสอบราคาสินค้า แล้วคลิก OK. การขายสินค้าผ่านระบบ Just Pay

60 การขายสินค้า ให้ใส่ส่วนลดตามที่บริษัทกำหนด แล้วคลิก OK. การขายสินค้าผ่านระบบ Just Pay

61 การขายสินค้า ใส่จำนวนสินค้า แล้วคลิก OK. การขายสินค้า ใส่จำนวนสินค้า แล้วคลิก OK. การขายสินค้าผ่านระบบ Just Pay

62 การขายสินค้า ตรวจสอบรายละเอียดสินค้า ก่อนคลิกปุ่ม ชำระค่าบริการ การขายสินค้า ตรวจสอบรายละเอียดสินค้า ก่อนคลิกปุ่ม ชำระค่าบริการ การขายสินค้าผ่านระบบ Just Pay

63 การขายสินค้า ใส่จำนวนเงินที่รับจากลูกค้า แล้วคลิก OK. การขายสินค้า ใส่จำนวนเงินที่รับจากลูกค้า แล้วคลิก OK. การขายสินค้าผ่านระบบ Just Pay

64 การขายสินค้า ให้ตรวจสอบความถูกต้องก่อนคลิกปุ่มพิมพ์ กรณีที่รายการผิดพลาดให้กดปุ่มยกเลิก เพื่อกลับสู่หน้าจอหลัก และเริ่มทำข้อ 1 ใหม่ การขายสินค้า ให้ตรวจสอบความถูกต้องก่อนคลิกปุ่มพิมพ์ กรณีที่รายการผิดพลาดให้กดปุ่มยกเลิก เพื่อกลับสู่หน้าจอหลัก และเริ่มทำข้อ 1 ใหม่ การขายสินค้าผ่านระบบ Just Pay

65 การขายสินค้า ตัวอย่าง ใบเสร็จรับเงิน/ ใบกำกับภาษีอย่างย่อ การขายสินค้าผ่านระบบ Just Pay

66 การขายสินค้า รายงานสรุปการจำหน่ายสินค้า/บริการ การขายสินค้า รายงานสรุปการจำหน่ายสินค้า/บริการ การขายสินค้าผ่านระบบ Just Pay

67 Helpdesk Just Pay โทร 0-2593-8100-3


ดาวน์โหลด ppt 1. Just Pay Inventory 2. การขายสินค้าผ่านระบบ Just Pay.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google