งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

INCEDENT 3 IMPLEMENTING INCENTIVES REPORT BY GROUP 6.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "INCEDENT 3 IMPLEMENTING INCENTIVES REPORT BY GROUP 6."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 INCEDENT 3 IMPLEMENTING INCENTIVES REPORT BY GROUP 6

2 2 INCEDENT INTRODUCTION ในองค์กรขายแห่งหนึ่งมีการจัดโครงสร้างการให้สิ่งจูงใจเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้ กลุ่มจำนวน ( คน ) ค่าตอบแทน / สภาพปัจจุบัน 1 พนักงาน ขาย 20 ได้รับส่วนแบ่งจากการขาย พบว่าเมื่อเขาทำ ได้ถึงระดับแล้วเขาจะเฉื่อยชาลง 22.1 เลขานุการ 2 ได้รับค่าจ้างรายชั่วโมง การทำงานเป็นปกติ แต่ผู้จัดการเชื่อว่าสามารถเพิ่มได้อีกถ้าให้ สิ่งจูงใจที่ดี 2.2 หีบห่อ และขนส่ง 5 3 เจ้าของ / ผู้จัดการ 2 ได้รับเงินเดือนที่พอใจ แต่ยังต้องการได้ กำไรประโยชน์เพิ่มที่ไม่ต้องเสียภาษี

3 3 INCEDENT INTRODUCTION (CON’T) ท่านต้องทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษา กำหนดแผนการให้สิ่งจูงใจเพื่อให้เป็น ที่ดึงดูดใจกับพนักงานทั่ง 3 กลุ่ม รายงานเสนอ การกำหนดแผนการจูงใจ กลุ่มที่ 1 พนักงานขาย การวิเคราะห์ จากค่าตอบแทนและสภาพปัจจุบันคือได้รับส่วน แบ่งจากการขาย พบว่าเมื่อเขาทำได้ถึงระดับแล้วเขาจะเฉื่อยชาลง ซึ่งจะตรงกับทฤษฎี 2 ทฤษฎี คือ Expectancy Theory ของ Victor Vroom ซึ่งกล่าวว่า “ คนจะมีกระบวนการในการคาดหวังใน 3 ปัจจัย คือ ความคาดหวังว่างานจะเสร็จ คาดหวังในผลตอบแทนของงาน คาดหวังในคุณค่าของรางวัล ”

4 4 กลุ่มที่ 1 พนักงานขาย ( ต่อ ) และ Goal Setting Theory ของ Edwin lock ซึ่งกล่าวว่า “ หากสามารถ กำหนดเป้าหมายที่เหมาะสมก็จะจูงใจให้กับการทำงานของพนักงาน ” ข้อเสนอวิธีการจูงใจ ลำดับ Incentive รายละเอียดความคาดหวังที่ จะได้รับ 1 เงินเดือน ฐาน กำหนดให้มีเงินเดือนขั้น พื้นฐาน ซึ่งเพียงพอต่อ การครองชีพเท่านั้น เป็นขวัญและ กำลังใจให้กับ พนักงานและ เป็นการสร้าง ความจงรักภักดี ต่อองค์การ

5 5 ลำ ดับ Incentive รายละเอียดความคาดหวังที่จะ ได้รับ 2รางวัล สำหรับการ ทำงานได้ ตามเป้า (Managing by Objective) 2.1 มีการกำหนดเป้าของ ยอดขายให้กับพนักงานขาย แต่ละคน พนักงานจะพยายาม ทำยอดขายให้ได้ตาม เป้า 2.2 เมื่อพนักงานขายสามารถ ทำยอดขายได้ตามเป้าที่ตั้งไว้ พนักงานผู้นั้นจะได้รับรางวัล แห่งความสำเร็จ เช่น สิ่งของ เครื่องใช้ การได้ไปท่องเที่ยว ฟรี เป็นต้น กลุ่มที่ 1 พนักงานขาย ( ต่อ )

6 6 ลำดั บ Incentive รายละเอียดความคาดหวังที่ จะได้รับ 3ค่านายหน้า แบบอัตรา ก้าวหน้า (Piece- Rate-Pay Plan) 3.1 มีการกำหนดเป้าของ ยอดขายให้กับพนักงานขาย แต่ละคน 3.2 ค่า Commission จะแปร ผันตามยอดขายที่เพิ่มขึ้น 3.3 ยอดขายไม่เกินเป้าหมาย ที่ตั้งไว้จะได้ค่า Commission ที่อัตรามาตรฐาน 3.4 ยอดขายเกินกว่าเป้าที่ตั้ง ไว้ จะได้ค่า Commission ที่ อัตรา 2 เท่าของอัตรา มาตรฐาน (เฉพาะส่วนของ ยอดขายที่สูงเกินเป้า) พนักงานขายจะ ยังคงความพยายาม ในการขายถึงแม้ว่า จะทำยอดขายได้ ตามเป้าแล้วก็ตาม เพราะค่าตอบแทนที่ สูงเป็น 2 เท่านั่นเอง

7 7 ลำดั บ Incentive รายละเอียดความคาดหวังที่ จะได้รับ 4Team Award ( Variable- Pay Program ) 4.1 กำหนดเป้าของยอดขาย รวมของพนักงานขายในทีม เดียวกัน 4.2 เมื่อทีมของพนักงานขาย ทีมใดสามารถทำยอดขายได้ ตามเป้าทีมดังกล่าวจะได้รับ รางวัลด้วยกันทั้งทีม เช่น สิ่งของเครื่องใช้การได้ไป ท่องเที่ยว พนักงานขายทุกคน จะช่วยกันทำ ยอดขายให้ได้ตาม เป้าที่ตั้งไว้ และ ส่งเสริมให้เกิดการ ทำงานเป็นทีม กลุ่มที่ 1 พนักงานขาย ( ต่อ )

8 8 ลำดั บ Incentive รายละเอียดความคาดหวังที่ จะได้รับ 5 Annual Bonus ( Variable-Pay Program ) ปันส่วนกำไรมาจ่ายเป็น Bonus เมื่อสิ้นปี โดยการ จ่าย Bonus ขึ้นอยู่กับ ผลงานของแต่ละคน พนักงานขายทุก คนจะพยายาม สร้างผลงานเพื่อ จะได้รับ Bonus ที่สูงตามระดับ ของผลงาน 6 พนักงานขาย ดีเด่นประจำไตร มาส (Variable-Pay Program) พนักงานขายที่สามารถทำ ยอดขายได้สูงสุดในแต่ละ ไตรมาสจะได้รับรางวัล แห่งความสำเร็จเช่น สิ่งของเครื่องใช้ การ ประกาศเกียรติคุณ การ ได้รับสิทธิพิเศษบางอย่าง พนักงานขายจะ ได้รับการกระตุ้น ให้เกิดความ พยายามทำ ยอดขายให้ ได้มากที่สุด เป็น ระยะในทุก ๆ ไตรมาส กลุ่มที่ 1 พนักงานขาย ( ต่อ )

9 9 ลำดั บ Incentive รายละเอียดความคาดหวังที่ จะได้รับ 7พนักงานขาย ดีเด่นประจำปี (Variable-Pay Program) 7.1 พนักงานขายที่สามารถทำ ยอดขายได้สูงสุดในรอบปี จะได้รับ รางวัล 7.2 พนักงานขายที่มีพัฒนาการใน การทำยอดขายสูงสุดเมื่อเทียบกับ ยอดขายปีก่อน จะได้รับรางวัล พนักงานขายจะ ได้รับการกระตุ้น ให้เกิดความ พยายามทำ ยอดขายให้ ได้มากที่สุด และ ยังเปิดโอกาส ให้กับพนักงาน ขายที่ทำยอดขาย ได้น้อยแต่มี พัฒนาการในการ ขายดี ได้มีโอกาส ได้รับรางวัล ซึ่ง เป็นการช่วย กระตุ้นพนักงาน ขายหน้าใหม่ที่ยัง มีประสบการณ์ น้อยให้เกิดความ พยายาม กลุ่มที่ 1 พนักงานขาย ( ต่อ )

10 10 กลุ่มที่ 2 เลขานุการและพนักงานหีบห่อขนส่ง การวิเคราะห์ จากค่าตอบแทนและสภาพปัจจุบันคือได้รับค่าจ้างราย ชั่วโมง การทำงานเป็นปกติ แต่ผู้จัดการเชื่อว่าสามารถเพิ่มได้อีกถ้าให้ สิ่งจูงใจที่ดี สามารถนำทฤษฎีมาใช้คือ Reinforcement Theory และ ERG Theory ลำดั บ Incentive รายละเอียดความคาดหวังที่ จะได้รับ 1เงินเดือนฐานเช่นเดียวกับกลุ่มที่ 1 พนักงานขาย 2เบี้ยขยัน (Behavior Modification) พนักงานที่ไม่เคย ลา ขาด สาย เลย จะได้รับเงินรางวัล พนักงานขาดงาน น้อยลง จะทำให้ได้ งานมากขึ้น ข้อเสนอวิธีการจูงใจ

11 11 ลำดั บ Incentive รายละเอียดความคาดหวังที่ จะได้รับ 3ให้การอบรม (Skill-Based Pay Plan) อบรมข้ามสายงาน พนักงานมีความรู้ หลายด้าน สามารถทำงาน ร่วมมือกันได้ดี 4โบนัสปลายปี (Variable-Pay Program) เช่นเดียวกับกลุ่มที่ 1 พนักงานขาย กลุ่มที่ 2 เลขานุการและพนักงานหีบห่อขนส่ง ( ต่อ )

12 12 กลุ่มที่ 3 เจ้าของ / ผู้จัดการ การวิเคราะห์ จากข้อมูลที่มีอยู่เราทราบว่าเจ้าของ / ผู้จัดการได้รับ เงินเดือนที่พอใจ แต่ยังต้องการได้กำไรประโยชน์เพิ่มที่ไม่ต้องเสียภาษี การจูงใจที่ดีนั้นต้องสนองต่อความต้องการ ดังนั้นจึงสามารถนำทฤษฎี มาใช้คือ Expectancy Theory ลำดั บ Incentive รายละเอียดความคาดหวังที่ จะได้รับ 1ประโยชน์ เกื้อกูล (Flexible Benefits Plan) การเลี้ยงอาหารพิเศษเป็นครั้งคราว ค่ารักษาพยาบาล ค่าน้ำมันรถ ค่ากระแสไฟฟ้า เจ้าของ/ผู้จัดการ ได้รับ เกียรติ และรู้สึกมีความรัก และเป็นเจ้าขององค์การ 2Annual Bonus (Variable-Pay Program) เช่นเดียวกับกลุ่มที่ 1 พนักงานขาย ข้อเสนอวิธีการจูงใจ

13 13 กลุ่มที่ 3 เจ้าของ / ผู้จัดการ ( ต่อ ) ลำดั บ Incentive รายละเอียดความคาดหวังที่ จะได้รับ 3Profit Sharing Plan (Variable-Pay Program) จ่ายเงินให้ตามผลกำไรขององค์การ โดยกำหนดเป็นสัดส่วน เจ้าของ/ผู้จัดการ กระตุ้น ให้ทำงานมากขึ้นเพื่อ องค์กรมีกำไรตนจะได้รับ เงินมากขึ้นด้วย สรุป การจูงใจวิธีการต่าง ๆ ที่นำเสนอมานี้เป็นการจูงใจที่มีความเป็นไป ได้และตรงต่อความต้องการระดับ บุคคล กลุ่ม องค์การ ในการนำไปปฏิบัติ นั้นองค์การควรเลือกโดยละเอียดอีกครั้ง เพราะการนำไปปฏิบัติทั้งหมดนั้น อาจเป็นต้นทุนที่สูงเกินไปขององค์การ


ดาวน์โหลด ppt INCEDENT 3 IMPLEMENTING INCENTIVES REPORT BY GROUP 6.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google