งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๗. ที่จังหวัดคปสอ. รพ. สต. จำนวน๕ ดาวร้อยละจำนวน๕ ดาวร้อยละ ๑อุดรธานี๒๐๔๒๐. ๐๐๒๔๑๓๑๑๒. ๘๖ ๒หนองคาย๙๒๒๒. ๒๒๗๗๗๙. ๐๙ ๓เลย๑๔๑๗. ๑๔๑๔๑๖๔. ๒๖.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๗. ที่จังหวัดคปสอ. รพ. สต. จำนวน๕ ดาวร้อยละจำนวน๕ ดาวร้อยละ ๑อุดรธานี๒๐๔๒๐. ๐๐๒๔๑๓๑๑๒. ๘๖ ๒หนองคาย๙๒๒๒. ๒๒๗๗๗๙. ๐๙ ๓เลย๑๔๑๗. ๑๔๑๔๑๖๔. ๒๖."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๗

2 ที่จังหวัดคปสอ. รพ. สต. จำนวน๕ ดาวร้อยละจำนวน๕ ดาวร้อยละ ๑อุดรธานี๒๐๔๒๐. ๐๐๒๔๑๓๑๑๒. ๘๖ ๒หนองคาย๙๒๒๒. ๒๒๗๗๗๙. ๐๙ ๓เลย๑๔๑๗. ๑๔๑๔๑๖๔. ๒๖ ๔หนองบัวลำภู๖๒๓๓. ๓๓๘๙๑๒๑๓. ๔๘ ๕บึงกาฬ๘๒๒๕. ๐๐๖๙๒๒. ๙๐ ๖สกลนคร๑๘๒๑๑. ๑๑๑๘๕๒๓๑๑. ๒๓ ๗นครพนม๑๒๓๒๕. ๐๐๑๕๒๑๐๖. ๕๘ รวม๘๗๑๖๑๘. ๓๙๙๕๔๙๑๙. ๕๔ สถานการณ์ คปสอ./ รพ. สต. ติดดาว ที่มา : รายงานผลการประเมิน คปสอ./ รพ. สต. ติดดาว เขตบริการสุขภาพ ที่ ๘ ปี ๒๕๕๗

3 สถานการณ์ คปสอ. ติดดาว สกลนคร ปี ๒๕๕๗ คปสอ. ผ่านเกณฑ์ จำนวน(แห่ง) ร้อยละเป้าหมาย ปี ๒๕๕๘ (ร้อยละ) ๓ ดาว๔๒๒.๒๐.๐ ๔ ดาว๑๒๖๖.๗๕๐.๐ ๕ ดาว๒๑๑.๑๕๐.๐ รวม๑๘๑๐๐.๐

4 สถานการณ์ รพ. สต. ติดดาว สกลนคร ปี ๒๕๕๗ รพ.สต. ผ่านเกณฑ์ จำนวน(แห่ง) ร้อยละเป้าหมาย ปี ๒๕๕๘ (ร้อยละ) ๓ ดาว๑๖๘.๕๐.๐ ๔ ดาว๑๔๖๗๙.๓๕๐.๐ ๕ ดาว๒๓๑๒.๒๕๐.๐ รวม๑๘๘๑๐๐.๐

5 ๑. ระดับความสำเร็จของการพัฒนา คุณภาพ คปสอ. ติดดาว ๑. ๑ คปสอ. ผ่านเกณฑ์ ระดับ ๕ ดาว ร้อยละ ๓๕ ๑. ๒ คปสอ. ผ่านเกณฑ์ ระดับ ๓ ดาว ร้อยละ ๑๐๐ ๒. ระดับความสำเร็จของการพัฒนา คุณภาพ รพ. สต. ติดดาว ๒. ๑ รพ. สต. ผ่านเกณฑ์ ระดับ ๕ ดาว ร้อยละ ๓๕ ๒. ๒ รพ. สต. ผ่านเกณฑ์ ระดับ ๓ ดาว ร้อยละ ๑๐๐

6  พัฒนาเกณฑ์ประเมิน ให้สอดคล้องกับ กระบวนการ DHS และเชื่อมโยงสู่การขับเคลื่อนแผนพัฒนา ระบบบริการ จนถึงระดับปฐมภูมิ  พัฒนาเครือข่าย / ทีมพี่เลี้ยง ระดับ จังหวัด / ระดับอำเภอ  พัฒนาทีมประเมิน ระดับเขต  พัฒนาระบบข้อมูล เพื่อการกำกับ ติดตาม ประเมินผล  *** พัฒนา Competency“ หมอประจำ ครอบครัว (Family care team)  จัดระบบการกำกับ ติดตาม ประเมินผล ให้มีประสิทธิภาพ

7 คปสอ.ติดดาว 1. กระบวนการ DHS 2. ODOP 3. ผลงาน ผ่าน เกณฑ์ KPI สำคัญ ของ กระทรวง ฯ / เขต 4. รพ. สต. ผ่าน เกณฑ์ 5 ดาว 1. เลือก ประเด็น ร่วมกัน 2. ใช้ เครือข่าย อำเภอ – ตำบล - ชุมชน - ท้องถิ่น 3. มีผล การ พัฒนา ชัดเจน 5. นวัตกรร ม, งานวิจัย หรือ R2R เกณฑ์การตัดสิน คะแนน 90% ขึ้นไป = 5 ดาว คะแนน 80-89% = 4 ดาว คะแนน 70-79% = 3 ดาว 6. อำเภอ ควบคุม โรค เข้มแข็ง DHS-PCA : พัฒนาระบบ สนับสนุน DHS-PCA : พัฒนาระบบ สนับสนุน

8 - เกณฑ์ 3 ดี,Health work place, 5 ส - เกณฑ์ผลลัพธ์ตาม KPI ที่สำคัญ รพสต.ติดดาว - เกณฑ์ PCA ( หมวด 3,6) - การป้องกัน ควบคุมการติดเชื้อ - งานเภสัช กรรม - งานชันสูตร - งานข้อมูล ข่าวสาร เกณฑ์การตัดสิน คะแนน 90% ขึ้นไป = 5 ดาว คะแนน 80-89% = 4 ดาว คะแนน 70-79% = 3 ดาว FCT กลุ่มเป้าหมา ย : 1. ผู้พิการ 2. ผู้สูงอายุติด เตียง 3.Palliative care - พัฒนา Competency ของ FCT - ประเมินบทบาท เครือข่ายชุมชน (PCA3) - ประเมินระบบ บริการ (PCA6)

9 นสค. NP รพ. สต. อสม./ จิต อาสา /Care giver แพท ย์ NP/RN รพช./ รพท./+ ทีมสห วิชาชีพเส้นทางการเชื่อมโยงระบบให้คำปรึกษา/ส่งต่อ

10 Key word จาก รมต.(22 ธ.ค.57) 1. เชื่อมโยงบริการ จากชุมชน รพ. แม่ข่าย 2. จัดการเป็นระบบ ( ระบบสนับสนุน จาก คปสอ.-DHS) 3. ครบทุกมิติ ( ส่งเสริม - ป้องกัน - รักษา - ฟื้นฟู ) 4. เข็มมุ่ง ปี 58 ( ผู้พิการ - ผู้สูงอายุ - Palliative Care)

11 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๗. ที่จังหวัดคปสอ. รพ. สต. จำนวน๕ ดาวร้อยละจำนวน๕ ดาวร้อยละ ๑อุดรธานี๒๐๔๒๐. ๐๐๒๔๑๓๑๑๒. ๘๖ ๒หนองคาย๙๒๒๒. ๒๒๗๗๗๙. ๐๙ ๓เลย๑๔๑๗. ๑๔๑๔๑๖๔. ๒๖.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google