งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

FCT คปสอ./รพ.สต.ติดดาว ปี ๒๕๕๘ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๗.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "FCT คปสอ./รพ.สต.ติดดาว ปี ๒๕๕๘ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๗."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 FCT คปสอ./รพ.สต.ติดดาว ปี ๒๕๕๘ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๗

2 สถานการณ์ คปสอ./รพ.สต.ติดดาว
ที่ จังหวัด คปสอ. รพ.สต. จำนวน ๕ ดาว ร้อยละ อุดรธานี ๒๐ ๒๐.๐๐ ๒๔๑ ๓๑ ๑๒.๘๖ หนองคาย ๒๒.๒๒ ๗๗ ๙.๐๙ เลย ๑๔ ๗.๑๔ ๑๔๑ ๔.๒๖ หนองบัวลำภู ๓๓.๓๓ ๘๙ ๑๒ ๑๓.๔๘ บึงกาฬ ๒๕.๐๐ ๖๙ ๒.๙๐ สกลนคร ๑๘ ๑๑.๑๑ ๑๘๕ ๒๓ ๑๑.๒๓ นครพนม ๑๕๒ ๑๐ ๖.๕๘ รวม ๘๗ ๑๖ ๑๘.๓๙ ๙๕๔ ๙๑ ๙.๕๔ ที่มา : รายงานผลการประเมิน คปสอ./รพ.สต.ติดดาว เขตบริการสุขภาพที่ ๘ ปี ๒๕๕๗

3 สถานการณ์ คปสอ.ติดดาว สกลนคร ปี ๒๕๕๗
ผ่านเกณฑ์ จำนวน(แห่ง) ร้อยละ เป้าหมาย ปี ๒๕๕๘ (ร้อยละ) ๓ ดาว ๒๒.๒ ๐.๐ ๔ ดาว ๑๒ ๖๖.๗ ๕๐.๐ ๕ ดาว ๑๑.๑ รวม ๑๘ ๑๐๐.๐

4 สถานการณ์ รพ.สต.ติดดาว สกลนคร ปี ๒๕๕๗
ผ่านเกณฑ์ จำนวน(แห่ง) ร้อยละ เป้าหมาย ปี ๒๕๕๘ (ร้อยละ) ๓ ดาว ๑๖ ๘.๕ ๐.๐ ๔ ดาว ๑๔๖ ๗๙.๓ ๕๐.๐ ๕ ดาว ๒๓ ๑๒.๒ รวม ๑๘๘ ๑๐๐.๐

5 ๑.ระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพ คปสอ.ติดดาว
ตัวชี้วัด เขต ๘ ปี ๒๕๕๘ ๑.ระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพ คปสอ.ติดดาว ๑.๑ คปสอ.ผ่านเกณฑ์ ระดับ ๕ ดาว ร้อยละ ๓๕ ๑.๒ คปสอ.ผ่านเกณฑ์ ระดับ ๓ ดาว ร้อยละ ๑๐๐  ๒.ระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว ๒.๑ รพ.สต.ผ่านเกณฑ์ ระดับ ๕ ดาว ร้อยละ ๓๕ ๒.๒ รพ.สต.ผ่านเกณฑ์ ระดับ ๓ ดาว ร้อยละ ๑๐๐

6 พัฒนาเกณฑ์ประเมิน ให้สอดคล้องกับกระบวนการ DHS
กลยุทธ์การดำเนินงาน พัฒนาเกณฑ์ประเมิน ให้สอดคล้องกับกระบวนการ DHS และเชื่อมโยงสู่การขับเคลื่อนแผนพัฒนาระบบบริการ จนถึงระดับปฐมภูมิ พัฒนาเครือข่าย/ทีมพี่เลี้ยง ระดับจังหวัด/ระดับอำเภอ พัฒนาทีมประเมิน ระดับเขต พัฒนาระบบข้อมูล เพื่อการกำกับ ติดตาม ประเมินผล ***พัฒนา Competency“หมอประจำครอบครัว (Family care team) จัดระบบการกำกับ ติดตาม ประเมินผลให้มีประสิทธิภาพ

7 คปสอ.ติดดาว DHS-PCA : พัฒนาระบบสนับสนุน 1.กระบวนการ DHS 2. ODOP
3.ผลงาน ผ่าน เกณฑ์ KPI สำคัญของ กระทรวง ฯ/เขต 4.รพ. สต.ผ่าน เกณฑ์ 5 ดาว 5. นวัตกรรม , งานวิจัย หรือ R2R 6.อำเภอ ควบคุม โรค เข้มแข็ง 1.การทำงานร่วมกัน การทำงานจนเกิดคุณค่า 3.การแบ่งปันทรัพยากร 4.บริการสุขภาพตามบริบท การมีส่วนร่วมของเครือข่ายและ ชุมชน 6.สนับสนุนแพทย์ที่ปรึกษา และทีมสหสาขาวิชาชีพร่วมพัฒนา รพ.สต.ตามแนวคิดเวชศาสตร์ครอบครัว + การพัฒนาและจัดการให้มี FCT*** 1.เลือก ประเด็น ร่วมกัน ใช้ เครือข่าย อำเภอ– ตำบล- ชุมชน- ท้องถิ่น 3.มีผล การ พัฒนา ชัดเจน เกณฑ์การตัดสิน คะแนน 90%ขึ้นไป = 5 ดาว คะแนน 80-89% = 4 ดาว คะแนน 70-79% = 3 ดาว

8 รพสต.ติดดาว -เกณฑ์ 3 ดี,Health work place, 5ส FCT -งานเภสัชกรรม
-เกณฑ์ PCA (หมวด 3,6) -งานชันสูตร -การป้องกันควบคุมการติดเชื้อ -งานข้อมูลข่าวสาร กลุ่มเป้าหมาย : 1.ผู้พิการ 2.ผู้สูงอายุติดเตียง 3.Palliative care -เกณฑ์ผลลัพธ์ตาม KPI ที่สำคัญ เกณฑ์การตัดสิน คะแนน 90%ขึ้นไป = 5 ดาว คะแนน 80-89% = 4 ดาว คะแนน 70-79% = 3 ดาว -พัฒนา Competency ของ FCT -ประเมินบทบาทเครือข่ายชุมชน(PCA3) -ประเมินระบบบริการ(PCA6)

9 แพทย์ NP รพ.สต. นสค. อสม./จิตอาสา/Care giver
เส้นทางการเชื่อมโยงระบบให้คำปรึกษา/ส่งต่อ นสค. NP รพ.สต. อสม./จิตอาสา/Care giver แพทย์ NP/RN รพช./รพท./+ทีมสหวิชาชีพ

10 Key word จาก รมต.(22 ธ.ค.57) 1. เชื่อมโยงบริการ จากชุมชน รพ.แม่ข่าย 2. จัดการเป็นระบบ (ระบบสนับสนุนจาก คปสอ.-DHS) 3. ครบทุกมิติ (ส่งเสริม-ป้องกัน-รักษา-ฟื้นฟู) 4. เข็มมุ่ง ปี 58 (ผู้พิการ-ผู้สูงอายุ-Palliative Care)

11 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt FCT คปสอ./รพ.สต.ติดดาว ปี ๒๕๕๘ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๗.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google