งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นายสมชัย ฉาย ศรีศิริ โยธาธิการและผังเมือง จังหวัด นายสงบ วงค์ สวรรค์ หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ โยธาธิการ นายสุทัศน์ ศิริ พจนากร หัวหน้าฝ่ายบริหารงาน ทั่วไป.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นายสมชัย ฉาย ศรีศิริ โยธาธิการและผังเมือง จังหวัด นายสงบ วงค์ สวรรค์ หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ โยธาธิการ นายสุทัศน์ ศิริ พจนากร หัวหน้าฝ่ายบริหารงาน ทั่วไป."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นายสมชัย ฉาย ศรีศิริ โยธาธิการและผังเมือง จังหวัด นายสงบ วงค์ สวรรค์ หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ โยธาธิการ นายสุทัศน์ ศิริ พจนากร หัวหน้าฝ่ายบริหารงาน ทั่วไป นางชนิตตา แสง พลบ รก. หัวหน้ากลุ่มงาน วิชาการผังเมือง นายธนพรหม สุทธิวานิช หัวหน้าฝ่าย ปฏิบัติการ

2 อัตร า บรร จุ ข้าราชการ ๑๑ ลูกจ้างประ จำ ๗๗ พนักงาน ราชการ ๖๖ รวม ๒๔ อัตราว่าง - ถูกยืมตัว - มาช่วย ราชการ - นายนันทวัฒน์ นันทศรี พนักงานวิเคราะห์ผังเมือง จากสำนัก ผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะ ลาเรียน - ฝ่ายบริหารงาน ทั่วไป ข้าราชการ ๓๓ พนักงาน ราชการ -- ลูกจ้างประ จำ ๓๓ กลุ่มงานวิชาการ โยธาธิการ ข้าราชการ ๒๒ พนักงาน ราชการ ๑๑ ลูกจ้างประ จำ -- พนักงาน จ้างเหมา ๒๒ กลุ่มงานวิชาการ ผังเมือง ข้าราชการ ๒๒ พนักงาน ราชการ ๓๓ ลูกจ้างประ จำ ๔๔ พนักงาน จ้างเหมา ๑๑ ฝ่ายปฏิบัติการ ข้าราชการ ๓๓ พนักงาน ราชการ ๒๒ ลูกจ้างประ จำ -- โยธาธิการและผังเมือง จังหวัด ( ๑ / ๑ )

3 ที่ ๗ ๖ กิจกรรม เป้า หมาย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. ๑ งานบริหารทั่วไป๘, ๗ ๐๐ ๗๐๐๑, ๕๐ ๐ ๒, ๒๐ ๐ ๒, ๘๐ ๐ ๓, ๕๐ ๐ ๔, ๓๕ ๐ ๕, ๐๐ ๐ ๕, ๖๐ ๐ ๖, ๕๐ ๐ ๗, ๑ ๐๐ ๗, ๙ ๐๐ ๘, ๗ ๐๐ ผล ๙๒ ๖ ๑, ๙ ๕๙ ๒, ๕ ๖๒ ๓, ๓ ๘๘ ๑. ๑ งานสารบรรณ ๘, ๒ ๔๐ ๙๒๖ ๑, ๘๖ ๗ ๒, ๔ ๕๗ ๓, ๒๔ ๐ ( ๑ ) รับหนังสือ ( เรื่อง / เล่ม ) ๒, ๓๘ ๐ ๒๖๑ ๕๗๐ ๗๖๘๑, ๐๑ ๕ ( ๒ ) ส่งหนังสือ ( เรื่อง ) ๑, ๗ ๐๐ ๑๘๗ ๓๓๘ ๔๓๒๕๗๑ ( ๓ ) พิมพ์หนังสือ ( เรื่อง ) ๑, ๗ ๐๐ ๑๘๗๓๓๘๔๓๒๕๗๑ ( ๔ ) จัดเก็บ ( เรื่อง ) ๒, ๓๘ ๐ ๒๖๑๕๗๐๗๖๘๑, ๐๑ ๕ ( ๕ ) ส่ง E-mail ( เรื่อง ) ๘๐๓๐๕๑๕๗๖๘ ๑. ๒ การเงิน & บัญชี๓๓๐๒๗ ๖๘ ๗๓ ๑๐๔ ( ๑ ) ฎีกาเบิก ( เรื่อง ) ๓๒๐ ๒๖ ๖๕๖๙ ๙๙ ( ๒ ) เงินส่งคลัง ( ครั้ง ) ๑๐ ๑ ๓ ๔ ๕ ( ๓ ) งบประมาณ ( ครั้ง ) - - -- - ๑. ๓ พัสดุ๑๓๐๓ ๒๔๓๒๔๔ ( ๑ ) จัดซื้อ ( ครั้ง ) ๖๐๑๑๔ ๑๙ ๒๗ ( ๒ ) จัดจ้าง ( ครั้ง ) ๑๐๒ ๑๓ ๑๗ ( ๓ ) จัดทำทะเบียนพัสดุ ( ครั้ง ) ๖๐ - ---

4 Functi on ผังเมือง วัน หมดอา ยุป๑๒๓๔๕๖๗๘๙๑๐๑๑๑๒๑๓๑๔๑๕๑๖๑๗๑๘๑๙๒๐๒๒๒๓ ผังเมืองรวม จังหวัดลพบุรี ผังเมืองรวมเมือง บ้านหมี่ ๑๗ พ. ย. ๕๐ ผังเมืองรวมเมือง ลพบุรี ๕ พ. ย. ๕๑ ผังเมืองรวมเมือง โคกสำโรง ๕ พ. ย. ๕๓ ผังเมืองรวมชุมชน ลำนารายณ์ ผัง ต่อเนื่อ ง ผังเมืองรวมชุมชน แก่งเสือเต้น ผัง ต่อเนื่อ ง ผังเมืองรวม ชุมชนโคกตูม ผัง ต่อเนื่อ ง ๒๕๕๕

5 ที่ ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม เป้าหม าย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. ๒งานด้านช่างที่ให้บริการ ๑, ๕๕ ๔ ๑๔๐๒๘๐๕๐๐ ๖๐๐ ๗๐๐๘๐๐๙๐๐๑, ๑๐ ๐ ๑, ๒๐ ๐ ๑, ๓๐ ๐ ๑, ๔๐ ๐ ๑, ๕๕ ๔ ผล ๒๐๐ ๒๗ ๙ ๓๓ ๓ ๒. ๑ กรรมการ ( คณะ ) ๓๔๒๗๗๙ ๒. ๒ ให้คำปรึกษา ( ครั้ง ) ๕๖๖๑๑๑๘๒๑ ๒. ๓ สำรวจ ( งาน ) ๒๔๓๔๖๑๐ ๒. ๔ ออกแบบเขียน / ตรวจ แบบ ( งาน ) ๒๔๓๔๖๑๐ ๒. ๕ ประมาณราคา ( งาน ) ๒๔๓๔๖๑๒ ๒. ๖ ทดสอบวัสดุ ( ตัวอย่าง ) ๑, ๒๐ ๐ ๑๗๘ ๒๔๑๒๘๒๓๔๔ ๒. ๗ ควบคุมงานก่อสร้าง ( งาน ) ๖๘๒๓๓๕ ๒. ๘ ตรวจการจ้าง ( งาน ) ๖๘๒๓๓๕ ๒. ๙ งานกำกับตาม กฎหมาย ( งาน ) ๕๖๑๒๒๔ ๓งานบริการด้านผังเมือง ๒๐๐๑๐๓๐๕๐๖๐๗๐๑๐๐๑๑๐๑๒๐๑๕๐๑๗๐๑๙๐๒๐๐ ผล ๔๑๗๒๑๔ ๗ ๑๕๖ ๓. ๑ กรรมการ ( คณะ ) ๓๑๑๑๕๒๑ ๓. ๒ ให้คำปรึกษา ( ครั้ง ) ๑๕๓๑๖๐๘๐ ๓. ๓ ให้บริการตรวจสอบ การใช้ประโยชน์ ที่ดิน แผนที่ ฯลฯ ( เรื่อง ) ๒๓๓๐๕๐๕๕

6 ที่ ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม เป้าห มาย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. ๔ การตรวจสอบอาคารราชการ๑๕๐ อาคาร ๑๐ ๑๕ ๓๐ --- - --- - ๑๐๒๐๓๕ ๖๕ --- - --- - ๕ตรวจและออกใบอนุญาต โรงแรม ๓ แห่ง - ๑ - ๓ --- - --- - - ๑๑ ๔ --- - --- - ๖ ประชุมคณะกรรมการ อุทธรณ์ ๑ ครั้ง --- - --- - --- - --- - --- - --- - ๗สำรวจ - ออกแบบสร้างศาลา ปฏิบัติธรรมและที่พักชาย - หญิง โรงอาหาร วัดเขาพระ งาม ๑ แห่ง -- ๑ - --- - --- - -- ๑ ๑ --- - --- - ๘ รับเสด็จ - ประชุม - ดำเนินการ ประสาน การก่อสร้างพลับพลาที่ ประทับ ๓ ครั้ง ๒๓๕ ๒ --- - --- - ๒๕๑๐ ๑๒ --- - --- - ๙ ออกใบอนุญาตโรงมหรสพ ประจำปี ๕๖ - ๕๗ -- ๒ - - --- - --- - - ๒๒ ๒ --- - --- - ๑๐๑๐ ประมาณราคาวิหารประดิษฐ์ พระพุทธรูป ปรางนาคปรกวัดถ้ำตะโก อ. ท่าวุ้ง ---- ๑ --- - --- - --- ๑ --- - --- -

7 ที่กิจกรรม เป้าหม าย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. ๑ ตรวจสอบอาคาร ๙ ประเภท กรณีอาคารภาคเอกชน ๔ แห่ง ---- ๒ การประชาสัมพันธ์ หน่วยงาน ๑๒ ครั้ง ๑๒๓๔ ๓ ตรวจสอบสถานบริการและ ออกใบอนุญาต ๓ แห่ง ---- ๔ ตรวจสอบอาคาร ๙ ประเภทภาครัฐ ๑๐ แห่ง ---- ๕ หน่วยเคลื่อนที่ “ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข ” ๑๒ ครั้ง ๑๒๓๔ ๖ คณะกรรมการพิจารณา อุทธรณ์ฯจังหวัดลพบุรี ถูก ฟ้องต่อศาลปกครอง ๒ แห่ง ---- ๗ ตรวจสอบระบบความ ปลอดภัยของโรงมหรสพ ปี ๒๕๕๖ ๒ แห่ง ---- ๘ ตรวจสอบโรงแรมปลอดภัย ได้มาตรฐาน ของกรมโยธาธิการและผัง เมือง ๑ แห่ง ---- Agen da

8 ที่งบประมาณ เป้าหม าย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. ๑งบประมาณ ทั้งสิ้น ( ไม่รวมงบ บุคลากรและ งบอุดหนุน ) ๑, ๒๘๖, ๕๐๐ ล้านบาท ผล ๐. ๔๘ % ๓. ๑๕ % ๘. ๖๗ % ๑๖. ๐ ๓ % ๒๓. ๓ ๓ % ๓๓. ๕ ๐ % ๔๒. ๙๙ % ๕๓. ๔ ๐ % ๖๖. ๒ ๙ % ๗๙. ๘๕ % ๙๒. ๕ ๐ % ๑๐๐ % ๗%๗% ๒๓. ๖ ๕ % ๒๘. ๓ ๘ % ๓๗. ๒๖ % -------- ๑. ๑ งบ ดำเนินงาน ๑, ๒๘๖, ๕๐๐ ล้านบาท ผล ๐. ๔๘ % ๓. ๑๕ % ๘. ๖๗ % ๑๖. ๐ ๓ % ๒๓. ๓ ๓ % ๓๓. ๕ ๐ % ๔๒. ๙๙ % ๕๓. ๔ ๐ % ๖๖. ๒ ๙ % ๗๙. ๘๕ % ๙๒. ๕ ๐ % ๑๐๐ % ๗%๗% ๒๓. ๖ ๕ % ๒๘. ๓ ๘ % ๓๗. ๒๖ % -------- ๑. ๒ งบลงทุน ๑๑, ๓๔๐, ๐๐๐ ล้าน บาท ผล ----- ๐. ๓๕ % - ๒๐ % --- ๑๐๐ % --- ๐. ๓๕ % -------- ๑. ๓ งบรายจ่าย อื่น แผน ผล ------------ ------------


ดาวน์โหลด ppt นายสมชัย ฉาย ศรีศิริ โยธาธิการและผังเมือง จังหวัด นายสงบ วงค์ สวรรค์ หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ โยธาธิการ นายสุทัศน์ ศิริ พจนากร หัวหน้าฝ่ายบริหารงาน ทั่วไป.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google