งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

 ตัวอย่างน้ำดิบ จำนวน 8 ตัวอย่าง ได้แก่ กปภ.ส.ประจวบคีรีขันธ์ อ่างเก็บน้ำคลองบึง กปภ.ส.บุรีรัมย์ อ่างเก็บน้ำห้วยจระเข้มาก กปภ.ส.บุรีรัมย์ ห่างจากแรงต่ำห้วยจระเข้มาก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: " ตัวอย่างน้ำดิบ จำนวน 8 ตัวอย่าง ได้แก่ กปภ.ส.ประจวบคีรีขันธ์ อ่างเก็บน้ำคลองบึง กปภ.ส.บุรีรัมย์ อ่างเก็บน้ำห้วยจระเข้มาก กปภ.ส.บุรีรัมย์ ห่างจากแรงต่ำห้วยจระเข้มาก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1  ตัวอย่างน้ำดิบ จำนวน 8 ตัวอย่าง ได้แก่ กปภ.ส.ประจวบคีรีขันธ์ อ่างเก็บน้ำคลองบึง กปภ.ส.บุรีรัมย์ อ่างเก็บน้ำห้วยจระเข้มาก กปภ.ส.บุรีรัมย์ ห่างจากแรงต่ำห้วยจระเข้มาก 2 กม. กปภ.ส.บุรีรัมย์ น.กระสัง อ่างเก็บน้ำห้วยสวาย กปภ.ส.เพชรบูรณ์ ห้วยป่าแดง กปภ.ส.ท่าตะโก สระหนองบัว กปภ.ส.อุทัยธานี น.ตลุกดู่ สระตลุกดู่ กปภ.ส.ลาดยาว บึงหล่ม  ตัวอย่างน้ำดิบ จำนวน 8 ตัวอย่าง ได้แก่ กปภ.ส.ประจวบคีรีขันธ์ อ่างเก็บน้ำคลองบึง กปภ.ส.บุรีรัมย์ อ่างเก็บน้ำห้วยจระเข้มาก กปภ.ส.บุรีรัมย์ ห่างจากแรงต่ำห้วยจระเข้มาก 2 กม. กปภ.ส.บุรีรัมย์ น.กระสัง อ่างเก็บน้ำห้วยสวาย กปภ.ส.เพชรบูรณ์ ห้วยป่าแดง กปภ.ส.ท่าตะโก สระหนองบัว กปภ.ส.อุทัยธานี น.ตลุกดู่ สระตลุกดู่ กปภ.ส.ลาดยาว บึงหล่ม  ผลการทดสอบปริมาณและชนิด สาหร่าย ในแหล่งน้ำ กปภ. เมื่อ มิ. ย. ถึงส. ค.2556  ผลการทดสอบปริมาณและชนิด สาหร่าย ในแหล่งน้ำ กปภ. เมื่อ มิ. ย. ถึงส. ค.2556

2 สาหร่ายชนิดที่เป็นพิษ Cylindrospermopsis raciborskii สาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงิน สร้างสาร cylincystin เร่งการเจริญ ของมะเร็งตับ Cylindrospermopsis raciborskii สาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงิน สร้างสาร cylincystin เร่งการเจริญ ของมะเร็งตับ Microcystis aeruginosa สาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงิน สร้างสาร microcystin เป็นพิษต่อตับ เป็นสารส่งเสริมการเกิดมะเร็งตับ Microcystis aeruginosa สาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงิน สร้างสาร microcystin เป็นพิษต่อตับ เป็นสารส่งเสริมการเกิดมะเร็งตับ

3 ผลการทดสอบชนิดและจำนวนสาหร่าย  กปภ.สาขาประจวบคีรีขันธ์ (อ่างเก็บน้ำคลองบึง) พบสาหร่ายกลุ่มเด่น ได้แก่  กปภ.สาขาประจวบคีรีขันธ์ (อ่างเก็บน้ำคลองบึง) พบสาหร่ายกลุ่มเด่น ได้แก่ ชนิดของสาหร่ายปริมาณ ที่พบ (cells/ml) ผลกระทบต่อสุขภาพ /ระบบประปา Eudorina sp. 404 คุณภาพน้ำปานกลาง Cylindrospermopsis raciborskii 274 สร้างสารพิษ cylindrospermopsin เร่งการเจริญเติบโตของมะเร็งตับ Staurastrum tauphorum 48 ทำให้เกิดกลิ่นและรส Oscillatoria spp. 15 อุดตันทรายกรอง Eudorina sp. Staurastrum smithiiOscillatoria sp.

4 ผลการทดสอบชนิดและจำนวนสาหร่าย  กปภ.สาขาบุรีรัมย์ อ่างเก็บน้ำห้วยจระเข้นอก พบสาหร่ายกลุ่มเด่น ได้แก่  กปภ.สาขาบุรีรัมย์ อ่างเก็บน้ำห้วยจระเข้นอก พบสาหร่ายกลุ่มเด่น ได้แก่ ชนิดของสาหร่ายปริมาณที่พบ (cells/ml) ผลกระทบต่อสุขภาพ /ระบบประปา Teilingia granulata 13,267 สิ้นเปลืองสารเคมี Staurastrum smithii 11,900 ทำให้เกิดกลิ่นและรส Merismopedia minima 3,234 คุณภาพน้ำค่อนข้างไม่ดี-ไม่ดี Microcystis aeruginosa 2,700 สร้างสารพิษ microcystin เป็นพิษต่อตับ Nitzschia spp. 100 ทำให้เกิดสีในน้ำ Oscillatoria sp. 67 อุดตันทรายกรอง Teilingia granulata Merismopedia minima Staurastrum smithii

5 ผลการทดสอบชนิดและจำนวนสาหร่าย  กปภ.สาขาบุรีรัมย์ น.กระสัง น้ำดิบห่างจากแรงต่ำ 2 กม. พบสาหร่ายกลุ่มเด่น ได้แก่  กปภ.สาขาบุรีรัมย์ น.กระสัง น้ำดิบห่างจากแรงต่ำ 2 กม. พบสาหร่ายกลุ่มเด่น ได้แก่ ชนิดของสาหร่ายปริมาณที่พบ (cells/ml) ผลกระทบต่อสุขภาพ /ระบบประปา Teilingia granulata 17,934สิ้นเปลืองสารเคมี Staurastrum smithii 11,467ทำให้เกิดกลิ่นและรส Microcystis aeruginosa 1,800สร้างสารพิษ microcystin เป็นพิษต่อตับ Merismopedia minima 1,567คุณภาพน้ำค่อนข้างไม่ดี-ไม่ดี Nitzschia spp. 200ทำให้เกิดสีในน้ำ Oscillatoria sp. 34อุดตันทรายกรอง Teilingia granulataNitzschia spp.Oscillatoria sp.

6 ผลการทดสอบชนิดและจำนวนสาหร่าย  สาขาบุรีรัมย์ หน่วยบริการกระสัง อ่างเก็บน้ำห้วยสวาย พบสาหร่ายกลุ่มเด่น ได้แก่  สาขาบุรีรัมย์ หน่วยบริการกระสัง อ่างเก็บน้ำห้วยสวาย พบสาหร่ายกลุ่มเด่น ได้แก่ ชนิดของสาหร่ายปริมาณที่พบ (cells/ml) ผลกระทบต่อสุขภาพ /ระบบประปา Microcystis aeruginosa 1,400 สร้างสารพิษ microcystin เป็นพิษต่อตับ Nitzschia spp. 200 ทำให้เกิดสีในน้ำ Eunotia sp. 67 คุณภาพน้ำค่อนข้างไม่ดีถึงไม่ดี Oscillatoria sp. 34 อุดตันทรายกรอง Eunotia sp. Oscillatoria sp. Microcystis aeruginosa

7 ผลการทดสอบชนิดและจำนวนสาหร่าย  สาขาเพชรบูรณ์ (อ่างเก็บน้ำห้วยป่าแดง) พบสาหร่ายกลุ่มเด่น ได้แก่  สาขาเพชรบูรณ์ (อ่างเก็บน้ำห้วยป่าแดง) พบสาหร่ายกลุ่มเด่น ได้แก่ ชนิดของสาหร่ายปริมาณ ที่พบ (cells/ml) ผลกระทบต่อสุขภาพ/ ระบบประปา Phormidium sp. 43,556 คุณภาพน้ำไม่ดี Cylindrospermopsis raciborskii 2,367 สร้างสารพิษ cylindrospermopsin เร่งการเจริญเติบโตของมะเร็งตับ Oscillatoria spp. 17 อุดตันทรายกรอง Phormidium sp. Cylindrospermopsis raciborskii Oscillatoria sp.

8 ผลการทดสอบชนิดและจำนวนสาหร่าย  กปภ.สาขาท่าตะโก (อ่างเก็บน้ำหนองบัว) พบสาหร่ายกลุ่มเด่น ได้แก่  กปภ.สาขาท่าตะโก (อ่างเก็บน้ำหนองบัว) พบสาหร่ายกลุ่มเด่น ได้แก่ ชนิดของสาหร่ายปริมาณ (cells/ml) ผลกระทบต่อสุขภาพ / ระบบประปา Microcystis aeruginosa282,634 สร้างสารพิษ microcystin เป็นพิษต่อตับ Cylindrospermopsis raciborskii6,550 สร้างสารพิษ cylindrospermopsin เร่งการเจริญเติบโตมะเร็งตับ Staurastrum tauphorum1,034 ทำให้เกิดกลิ่นและรส Ankistrodesmus sp.67 มักพบในบ่อบำบัดน้ำเสีย / น้ำทิ้ง Chlorella sp.34 อุดตันทรายกรอง Ankistrodesmus sp.Staurastrum tauphorum Chlorella sp.

9 ผลการวิเคราะห์ชนิดสาหร่าย  กปภ.สาขาอุทัยธานี (สระพักน้ำตลุกดู่) พบสาหร่ายกลุ่มเด่น ได้แก่  กปภ.สาขาอุทัยธานี (สระพักน้ำตลุกดู่) พบสาหร่ายกลุ่มเด่น ได้แก่ ชนิดของสาหร่ายปริมาณ ที่พบ (cells/ml) ผลกระทบต่อสุขภาพ /ระบบประปา Microcystis aeruginosa 10,910 สร้างสารพิษ microcystin เป็นพิษต่อตับ Aphanothece sp. 8,830 คุณภาพน้ำปานกลาง-ไม่ดี Cylindrospermopsis raciborskii 2,031 สร้างสารพิษ cylindrospermopsin เร่งการเจริญเติบโตของมะเร็งตับ Oscillatoria spp. 129 อุดตันทรายกรอง Golenkinia sp. 14 มักพบในบ่อบำบัดน้ำเสีย/น้ำทิ้ง Microcystis aeruginosaAphanorhece sp.Golenkinia sp.

10 ผลการทดสอบชนิดและจำนวนสาหร่าย  กปภ.สาขาลาดยาว (อ่างเก็บน้ำบึงหล่ม) พบสาหร่ายกลุ่มเด่น ได้แก่  กปภ.สาขาลาดยาว (อ่างเก็บน้ำบึงหล่ม) พบสาหร่ายกลุ่มเด่น ได้แก่ ชนิดของสาหร่ายปริมาณที่พบ (cells/ml) ผลกระทบต่อ สุขภาพ/ระบบประปา Nephrocytium lunatum 64,634 คุณภาพน้ำปานกลาง Microcystis aeruginosa 3,667 สร้างสารพิษ microcystin เป็นพิษต่อตับ Oscillatoria spp. 50 อุดตันทรายกรอง Chlorella sp. 17 อุดตันทรายกรอง Nephrocytium lunatum Chlorella sp. Oscillatoria sp.

11 11


ดาวน์โหลด ppt  ตัวอย่างน้ำดิบ จำนวน 8 ตัวอย่าง ได้แก่ กปภ.ส.ประจวบคีรีขันธ์ อ่างเก็บน้ำคลองบึง กปภ.ส.บุรีรัมย์ อ่างเก็บน้ำห้วยจระเข้มาก กปภ.ส.บุรีรัมย์ ห่างจากแรงต่ำห้วยจระเข้มาก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google