งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สศช -1246 1 การวิจัย และองค์ความรู้จาก โครงการหลวง ทัศนีย์ ศรีมงคล ผู้อำนวยการสำนักพัฒนา สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ( องค์การมหาชน ) ผู้ประสานงานงานพัฒนา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สศช -1246 1 การวิจัย และองค์ความรู้จาก โครงการหลวง ทัศนีย์ ศรีมงคล ผู้อำนวยการสำนักพัฒนา สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ( องค์การมหาชน ) ผู้ประสานงานงานพัฒนา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สศช -1246 1 การวิจัย และองค์ความรู้จาก โครงการหลวง ทัศนีย์ ศรีมงคล ผู้อำนวยการสำนักพัฒนา สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ( องค์การมหาชน ) ผู้ประสานงานงานพัฒนา การศึกษาและสังคม มูลนิธิโครงการหลวง

2 2 โครงการหลวง เริ่ม เมื่อปี ๒๕๑๒ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จฯ หมู่บ้านชาวเขาใน จ. เชียงใหม่ ทรงพบว่า # ชาวเขาดำรงชีวิตแบบดั้งเดิม ย้ายถิ่น ฐานไปแบบเร่ร่อน # ยากจน ขาดความรู้ สุขภาพอนามัยไม่ ดี # ปลูกฝิ่น ทำไร่โดยวิธีโค่นต้นไม้ ถาก ถาง เผาป่า # ขาดความรู้ในการรักษาความอุดม สมบูรณ์ ของ ดิน ป่า และน้ำ

3 3 เป้าหมายของโครงการหลวง 1. ช่วยชาวเขาเพื่อมนุษยธรรม 2. ลดการทำลายทรัพยากรธรรมชาติต้น น้ำลำธาร 3. กำจัดการปลูกฝิ่นและวิจัยหาพืช เศรษฐกิจมาปลูกทดแทนฝิ่น 4. รักษาดินไม่ให้เสื่อมโทรม 5. แบ่งการใช้พื้นที่ให้ถูกต้องระหว่าง พื้นที่ทำกินกับพื้นที่ป่า 6. ส่งเสริมการผลิตพืชเพื่อเพิ่มรายได้ให้ ชาวเขามีเศรษฐกิจดีขึ้น

4 4 ลักษณะงานโครงการหลวง งานวิจัย มี ๔ สถานีคือ # สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง # สถานีเกษตรหลวงปางดะ # สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ # ศูนย์วิจัยและส่งเสริมกาแฟ อราบิกา แม่หลอด งานพัฒนา ประกอบด้วย # ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง ๓๖ แห่ง ใน ๕ จังหวัด # งานอารักขาพืช # งานพัฒนาและส่งเสริมการผลิต # งานพัฒนาการศึกษา สังคม และ สาธารณสุข งานการตลาด

5 5 พื้นที่ปฏิบัติงานของโครงการ หลวง 312 หมู่บ้าน ใน 5 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ได้แก่ 1. เชียงใหม่ 2. เชียงราย 3. ลำพูน 4. พะเยา 5. แม่ฮ่องสอน มี สถานีวิจัย 6 แห่ง ศูนย์พัฒนา โครงการหลวง 36 แห่ง

6 6 วิธีการดำเนินงานของโครงการหลวง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พระราชทานวิธีการดำเนินงาน ของโครงการหลวงไว้ดังนี้ ลดขั้นตอน ปิดทองหลังพระ เร็วๆเข้า ช่วยเขาให้ช่วยตัวเองได้

7 7 องค์ความรู้ของโครงการหลวง ๑.ผลการวิจัยเกี่ยวกับ ผลไม้เมืองหนาว ผักเมืองหนาว ดอกไม้เมืองหนาว พืชไร่ และอื่นๆ รวม ๓๐๐ กว่าชนิด รวมทั้งการ วิจัยหลังการเก็บเกี่ยว การวิจัยด้าน สังคม ๒.แนวทางการพัฒนาและถ่ายทอด เทคโนโลยีการปลูกพืช เลี้ยงสัตว์และ การประมงบนพื้นที่สูง ๓.วิธีการควบคุมการใช้สารเคมีอย่าง ถูกต้องและระมัดระวัง ๔.การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม ๕.วิธีการขนส่ง คัดบรรจุ การแปรรูป ผลิตภัณฑ์ การควบคุมคุณภาพ และ การตลาด

8 8 ประเภทของการวิจัยในโครงการหลวง

9 9 แนวทางการถ่ายทอดองความรู้จาก โครงการหลวงสู่ชุมชน ๑.การจัดทำสถานีวิจัย ๔ แห่ง และ ศูนย์ พัฒนาโครงการหลวง ๓๖แห่งให้เป็นศูนย์เรียนรู้ ๑.การขยายผลงานโครงการหลวงไปสู่พื้นที่ ข้างเคียงและพื้นที่ห่างไกล ๒๐ จังหวัด ๒.การจัดการความรู้โดยผ่านศูนย์การเรียน ชุมชน ของศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน ๒๐ จังหวัด โดยศูนย์แม่ข่าย ๔๐ แห่งและศูนย์ ลูกข่าย ๑๘๐ แห่ง

10 10 ช่วยชาวเขา ช่วยชาวเรา ช่วยชาวเขา ช่วยชาวเรา ช่วยชาวโลก


ดาวน์โหลด ppt สศช -1246 1 การวิจัย และองค์ความรู้จาก โครงการหลวง ทัศนีย์ ศรีมงคล ผู้อำนวยการสำนักพัฒนา สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ( องค์การมหาชน ) ผู้ประสานงานงานพัฒนา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google