งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. ธุรกิจบริการ สหกรณ์เป็นตัวกลางในการเก็บค่า กระแสไฟฟ้าที่ใช้ในการส่งน้ำเพื่อ การเกษตรของโครงการสูบน้ำและ บำรุงรักษาสุโขทัย ( ชลประทาน ) ธุรกิจนี้สหกรณ์จะมีรายได้จากการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. ธุรกิจบริการ สหกรณ์เป็นตัวกลางในการเก็บค่า กระแสไฟฟ้าที่ใช้ในการส่งน้ำเพื่อ การเกษตรของโครงการสูบน้ำและ บำรุงรักษาสุโขทัย ( ชลประทาน ) ธุรกิจนี้สหกรณ์จะมีรายได้จากการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 1. ธุรกิจบริการ สหกรณ์เป็นตัวกลางในการเก็บค่า กระแสไฟฟ้าที่ใช้ในการส่งน้ำเพื่อ การเกษตรของโครงการสูบน้ำและ บำรุงรักษาสุโขทัย ( ชลประทาน ) ธุรกิจนี้สหกรณ์จะมีรายได้จากการ จัดเก็บค่ากระแสไฟฟ้าลูกบาศก์เมตร ละ 2 สตางค์

3 2. ธุรกิจสินเชื่อ สหกรณ์ทำธุรกิจสินเชื่อกับสมาชิก ประเภทเงินกู้ระยะสั้นระยะเวลาไม่เกิน 12 เดือน วงเงินไม่เกิน 100,000 บาท โดยคิด อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 10 บาท ต่อปี 3. ธุรกิจรับฝากเงินจากสมาชิก สหกรณ์เปิดรับเงินฝากจากสมาชิก 2 ประเภท คือ 3.1 เงินรับฝากออมทรัพย์อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 3 บาทต่อปี 3.2 เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษอัตรา ดอกเบี้ยร้อยละ 5 บาทต่อปี

4 สหกรณ์ได้จัดจำหน่ายปุ๋ยเคมี ให้สมาชิก โครงการปุ๋ยปลอด ดอกเบี้ยจากกรมส่งเสริมสหกรณ์

5 2. เงินเฉลี่ยคืนทางส่วนธุรกิจ สหกรณ์คืนให้สมาชิกร้อยละ 10 จากการชำระดอกเบี้ย ให้แก่สหกรณ์


ดาวน์โหลด ppt 1. ธุรกิจบริการ สหกรณ์เป็นตัวกลางในการเก็บค่า กระแสไฟฟ้าที่ใช้ในการส่งน้ำเพื่อ การเกษตรของโครงการสูบน้ำและ บำรุงรักษาสุโขทัย ( ชลประทาน ) ธุรกิจนี้สหกรณ์จะมีรายได้จากการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google