งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประเด็นการซักซ้อมแนวทางปฏิบัติรับสถานการณ์อุทกภัย การตรวจสอบ สะพาน 2. ทำความสะอาดทาง ระบายน้ำ 1. ตรวจสอบความมั่นคง แข็งแรงของสะพาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประเด็นการซักซ้อมแนวทางปฏิบัติรับสถานการณ์อุทกภัย การตรวจสอบ สะพาน 2. ทำความสะอาดทาง ระบายน้ำ 1. ตรวจสอบความมั่นคง แข็งแรงของสะพาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประเด็นการซักซ้อมแนวทางปฏิบัติรับสถานการณ์อุทกภัย การตรวจสอบ สะพาน 2. ทำความสะอาดทาง ระบายน้ำ 1. ตรวจสอบความมั่นคง แข็งแรงของสะพาน

2 การตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรง ของสะพาน สะพานชุมชน 85 แห่ง สะพานในสายทาง 350 แห่ง คค / ว 1987 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2556 เรื่อง ตรวจสอบสภาพของสะพานและทางต่างระดับต่างๆ ที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบ

3 ในจำนวนสะพานทั้งหมด มีสะพานแขวน 1 แห่ง อยู่ในความดูแลของ ทชจ. พิจิตร การตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรง ของสะพาน

4 สะพานแขวนยังมีสภาพความมั่นคงแข็งแรงดีสะพานแขวนยังมีสภาพความมั่นคงแข็งแรงดี

5 การตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงและทำ ความสะอาดระบบระบายน้ำ จังหวัด จำนวน ( แ ห่ง ) ปกติ ( แห่ง ) เสียหาย ( แ ห่ง ) หมายเหตุ จังหวัด กำแพงเพชร จังหวัดตาก จังหวัด นครสวรรค์ จังหวัดพิจิตร จังหวัด อุทัยธานี รวม สะพานชุมชนในภูมิภาคและสะพานในสายทาง

6 การตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงและทำ ความสะอาดระบบระบายน้ำ สะพานชุมชนในภูมิภาคและสะพานในสายทาง ที่ชำรุดเสียหาย 56 แห่ง ผิว จราจร รอยต่อคอ สะพาน เสา ตอม่อ Slope Protection

7 ขุดลอกท่อระบายน้ำ 769 แห่ง ขุดลอกใต้สะพาน 83 แห่ง การตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงและทำ ความสะอาดระบบระบายน้ำ คค / ว 463 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2555 เรื่อง เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยปี 2555

8 ประเด็นการซักซ้อมแนวทางปฏิบัติรับสถานการณ์อุทกภัย


ดาวน์โหลด ppt ประเด็นการซักซ้อมแนวทางปฏิบัติรับสถานการณ์อุทกภัย การตรวจสอบ สะพาน 2. ทำความสะอาดทาง ระบายน้ำ 1. ตรวจสอบความมั่นคง แข็งแรงของสะพาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google