งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เกณฑ์การตัดสินทาง จริยธรรม. จริยศาสตร์ศึกษาความดี ความดีเป็น คุณค่า ภาพนี้โกแกงเขียน ภาพนี้โกแกงเขียน แดงสูง 5 ฟุต แดงสูง 5 ฟุต กฎหมายฉบับนี้ออก เมื่อปีที่แล้ว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เกณฑ์การตัดสินทาง จริยธรรม. จริยศาสตร์ศึกษาความดี ความดีเป็น คุณค่า ภาพนี้โกแกงเขียน ภาพนี้โกแกงเขียน แดงสูง 5 ฟุต แดงสูง 5 ฟุต กฎหมายฉบับนี้ออก เมื่อปีที่แล้ว."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เกณฑ์การตัดสินทาง จริยธรรม

2 จริยศาสตร์ศึกษาความดี ความดีเป็น คุณค่า ภาพนี้โกแกงเขียน ภาพนี้โกแกงเขียน แดงสูง 5 ฟุต แดงสูง 5 ฟุต กฎหมายฉบับนี้ออก เมื่อปีที่แล้ว กฎหมายฉบับนี้ออก เมื่อปีที่แล้ว ภาพนี้สวย แดงเป็นคนดี กฎหมายฉบับนี้ ยุติธรรม

3 ค่าทางจริยธรรม สัมพัทธนิยม (realativism) สิ่งที่ขึ้นอยู่กับสิ่งอื่น เช่น การขับรถ ค่าทางจริยธรรมไม่ใช่สิ่ง ที่แน่นอนตายตัว ความดี หรือเลว ถูกหรือผิด ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและ ปัจจัยหลายอย่าง จารีตประเพณีของแต่ละ สังคม เช่น ชาวอิสลามมี ภรรยาได้ 4 คน แต่ชาว คริสต์มีได้คนเดียว, การ กตัญญูกตเวที, พิธีสัตตี, การประหารชีวิต สัมบูรณนิยม (absolutism) สิ่งที่มีอยู่โดยตัวของมัน เอง ไม่ขึ้นอยู่กับสิ่งใด ค่าทางจริยธรรมเป็นสิ่ง สัมบูรณ์ในตัวมันเอง ความดีหรือเลว ถูกหรือ ผิดเป็นสิ่งที่แน่นอน ตายตัว มโนธรรมเป็นเกณฑ์การ ตัดสิน หลักของศาสนา

4 กรณีศึกษา นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่านายจอห์นฆ่าครอบครัว ของเขาตาย แต่จากการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ ตำรวจพบว่า นายจอห์นบริสุทธิ์ แต่ นักวิทยาศาสตร์ก็ยังคงมีความเชื่อเช่นนั้นและ นักวิทยาศาสตร์ได้ขู่วางระเบิด 2 ลูก หากไม่จับ นายจอห์นจะระเบิดลูกแรกที่อยู่นอกเมือง และ นักวิทยาศาสตร์ก็ทำจริง และหากไม่จับนาย จอห์นอีกจะระเบิดลูกที่สอง ผลปรากฏว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจจำเป็นต้องประหารชีวิตนาย จอห์นเพื่อรักษาชีวิตของคนส่วนมากไว้

5 คำถาม นักศึกษาคิดว่า การกระทำของ เจ้าหน้าที่ตำรวจถูกต้องหรือไม่ เพราะ เหตุใด

6 คำถาม การกระทำของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ ตัดสินใจประหารชีวิตนายจอห์นมีค่า ทางจริยธรรมสอดคล้องกับสัมบูรณ นิยมหรือสัมพัทธนิยม เพราะเหตุใด

7 ประโยชน์นิยม – จอห์น สจ๊วต มิลล์

8 หลักมหสุข (The Greatest Happiness principle) สิ่งที่ควรกระทำคือสิ่งที่ก่อให้เกิดประโยชน์สุข มากที่สุด ไม่เฉพาะประโยชน์สุขของผู้กระทำ เท่านั้น แต่หมายถึงประโยชน์สุขของคนส่วน ใหญ่ สิ่งที่ควรกระทำคือสิ่งที่ก่อให้เกิดประโยชน์สุข มากที่สุด ไม่เฉพาะประโยชน์สุขของผู้กระทำ เท่านั้น แต่หมายถึงประโยชน์สุขของคนส่วน ใหญ่ การกระทำไม่ได้ดี - เลวในตัวมันเอง แต่คำนึงถึง ผลที่เกิดขึ้น การกระทำไม่ได้ดี - เลวในตัวมันเอง แต่คำนึงถึง ผลที่เกิดขึ้น ผลของการกระทำสำคัญกว่าเจตนาหรือ แรงจูงใจ ผลของการกระทำสำคัญกว่าเจตนาหรือ แรงจูงใจ คำนึงถึงความสุขระยะยาว คำนึงถึงความสุขระยะยาว จารีต ประเพณี กฎหมาย ไม่ใช่สิ่งตายตัว ขึ้นอยู่ กับหลักมหสุข จารีต ประเพณี กฎหมาย ไม่ใช่สิ่งตายตัว ขึ้นอยู่ กับหลักมหสุข

9 ปัญหาเรื่องเป้าหมายและ วิธีการ

10 กรณีศึกษา มีคนสามคนตกน้ำ คนหนึ่งคือบิดาของ ท่าน อีกสองคนคือคนแปลกหน้าและเป็น นักวิทยาศาสตร์ สองคนหลังตัวเล็กกว่าบิดา ของท่าน ท่านมีขอนไม้หนึ่งขอน หากท่าน โยนให้บิดาของท่านจะสามารถช่วยชีวิตได้ คนเดียว เนื่องจากบิดาของท่านตัวใหญ่ แต่ หากให้ชายแปลกหน้าแล้วสามารถช่วยชีวิต ได้ถึงสองคน เนื่องจากเป็นคนตัวเล็ก ท่านจะเลือกช่วยชีวิตใครและคิดว่าสิ่งที่ ท่านเลือกสอดคล้องกับหลักประโยชน์นิยม หรือไม่ ?

11 คำถาม นักศึกษาคิดว่า หลักศีลธรรมมีความจำเป็นสำหรับ หลักประโยชน์นิยมหรือไม่ เพราะเหตุใด

12 พันธนิยม --- เอ็มมานูเอล ค้านท์

13 การกระทำตามหน้าที่ การกระทำดีคือ การกระทำที่เกิดจากเจตนาดี การกระทำที่เกิดจากเจตนาดีคือ การกระทำที่ เกิดจากสำนึกในหน้าที่ การกระทำที่เกิดจากหน้าที่คือ การกระทำตาม หลักของเหตุผล ไม่ใช้อารมณ์ความรู้สึก หรือ แรงจูงใจ เป็นเกณฑ์การตัดสิน เช่น การให้ทาน การช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ การกระทำตามหลักเหตุผลคือ การทำตามกฎ ศีลธรรม

14 กฎศีลธรรม = คำสั่ง   คำสั่งที่มีเงื่อนไข (Hypothetical Imperative)   คำสั่งเด็ดขาด (Categorical Imperative)   จงทำตามหลักซึ่งท่านจงใจได้ที่จะให้เป็น กฎสากล   จงปฏิบัติต่อมนุษย์โดยถือว่าเขาเป็น จุดหมายในตัวเอง อย่าถือเขาเป็นเพียง เครื่องมือ ไม่ว่าจะเป็นตัวท่านเองหรือเพื่อน มนุษย์ด้วยกัน

15 วิจารณ์จริยศาสตร์ของค้านท์ ไม่ให้ความสำคัญแก่ความรู้สึกของมนุษย์เลย จริยศาสตร์ของค้านท์เคร่งครัดตายตัว บางที ต้องเลือกฝ่าฝืนกฎใดกฎหนึ่ง แต่เราจะเลือกกฎ ใด ค้านท์ไม่มีคำตอบให้แก่เรา ผลที่เกิดขึ้นจากการกระทำไม่มีส่วนเลยในการ ตัดสินใจ เช่น การพูดปด

16 คำถาม ค่าทางจริยธรรมของค้านท์มีความ สอดคล้องกับแนวคิดสัมพัทธนิยม หรือสัมบูรณนิยม เพราะเหตุใด

17


ดาวน์โหลด ppt เกณฑ์การตัดสินทาง จริยธรรม. จริยศาสตร์ศึกษาความดี ความดีเป็น คุณค่า ภาพนี้โกแกงเขียน ภาพนี้โกแกงเขียน แดงสูง 5 ฟุต แดงสูง 5 ฟุต กฎหมายฉบับนี้ออก เมื่อปีที่แล้ว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google