งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิสัยทัศน์การพัฒนาตำบล “ การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจดี ประชากรมีการศึกษาและชุมชนเข้มแข็ง ” “ การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจดี ประชากรมีการศึกษาและชุมชนเข้มแข็ง ”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิสัยทัศน์การพัฒนาตำบล “ การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจดี ประชากรมีการศึกษาและชุมชนเข้มแข็ง ” “ การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจดี ประชากรมีการศึกษาและชุมชนเข้มแข็ง ”"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิสัยทัศน์การพัฒนาตำบล “ การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจดี ประชากรมีการศึกษาและชุมชนเข้มแข็ง ” “ การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจดี ประชากรมีการศึกษาและชุมชนเข้มแข็ง ” ศักยภาพในการพัฒนาตำบล เทศบาลตำบลกงพานพันดอน มีศักยภาพในการพัฒนาดังนี้ จุดแข็ง  เทศบาลตำบลกงพานพันดอน มีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลและบุคลากรในสังกัดที่มีความรู้ความสามารถ มี ความที่จะพัฒนาท้องถิ่นของตน ให้บรรลุเป้าหมายของตนเองที่ได้ กำหนดไว้ จุดอ่อน  เทศบาลตำบลกงพานพันดอน มีข้อจำกัดเรื่อง งบประมาณ เนื่องจากมีพื้นที่รับผิดชอบจำนวนมาก ไม่สามารถพัฒนา ตำบลคลอบคลุม ครบถ้วน ทั้งตำบลได้ ต้องรอรับการสนับสนุนงบจาก ส่วนกลางหรืองบอื่น เพื่อให้ได้งบประมาณมาพัฒนาตำบลเพิ่มเติมจาก เดิม โอกาส  มีพื้นที่กว้างเหมาะกับการทำการเกษตรและมี เส้นทางคมนาคมที่สามารถขนส่งสินค้าทางการเกษตรหลายเส้นทาง อุปสรรค  เทศบาลตำบลกงพานพันดอนประสบภัยธรรมชาติ โดยเฉพาะภัยแล้ง อัคคีภัย และวาตภัย ซึ่งส่งผลกระทบและเกิดปัญหา ในด้านคมนาคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ความเป็นอยู่ของประชาชน เป็น ต้น

2 ภารกิจ ภารกิจหลักที่ 1  ก่อสร้างและพัฒนาถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและ พัฒนาระบบสาธารณูปโภค ให้ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการ ของประชาชน เพื่อรองรับการขยายตัว ของเมืองในอนาคตและเศรษฐกิจท้องถิ่น ภารกิจหลักที่ 2  ปรับปรุงระบบการศึกษาและระบบสาธารณสุข ตลอดจนอนุรักษ์และศิลปวัฒนธรรม อันดีงามและภูมิปัญญาท้องถิ่น ภารกิจหลักที่ 3  ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารการจัดการ ตลอดจนความมั่นคงและ ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ภารกิจหลักที่ 4  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ภารกิจหลักที่ 5  ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมและความ ร่วมมือของหน่วยงานราชการต่าง ๆ และประชาชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ภารกิจหลักที่ 6  ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ

3 จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยังยืน ด้านเศรษฐกิจ 1. ดำเนินการให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น ด้านสังคม 2. ยกระดับคุณภาพการศึกษาของประชาชนทุกระดับ อย่างทั่วถึง รวมทั้ง ปลูกฝัง และส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนสร้างความ ตระหนักและอนุรักษ์คุณค่าทางวัฒนธรรม 3. ดำเนินการเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพดีถ้วน หน้า 4. ดำเนินการเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สินของประชาชนรวมทั้ง ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 5. ดำเนินการเพื่อให้ประชาชนมีการ นันทนาการอย่างมีคุณภาพและเพียงพอ ด้านวัฒนธรรม 6. ดำเนินการพัฒนาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิ ปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอัน ดีของท้องถิ่น ด้านสิ่งแวดล้อม 7. ดำเนินการรักษาความสะอาด ความเป็น ระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง ตลอดจนกำจัดขยะสิ่งปฏิกูลและน้ำเสีย ด้านการเมือง 8. ดำเนินการในรูปแบบการมีส่วนร่วมของ ประชาชน และส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจการของท้องถิ่น ตาม การปกครองในระบอบประชาธิปไตย ด้านองค์กร 9. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการ จัดการอย่างต่อเนื่อง ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 10. การคมนาคมมีความสะดวกรวดเร็ว

4 วัตถุประสงค์ 1. เพื่อสร้างตำบลพันดอน ให้เป็นเมืองน่าอยู่อย่ายั่งยืนบนพื้นฐาน ความสมดุลแห่งวิถีไทยและโลกาภิวัตน์ 2. เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน ให้ทุกคนได้รับโอกาส การศึกษา การบริการสังคม การประกอบอาชีพการพัฒนา ศักยภาพทั้งทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา และทักษะการ ประกอบอาชีพอย่างทั่วหน้าและเท่าเทียมกัน 3. เพื่อให้เกิดการบริหารการจัดการที่ดีในการบริหารราชการ เทศบาลตำบลกงพานพันดอน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ ประชาชนตามการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 4. เพื่อส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ 5. เพื่อให้ประชาชนเกิดความรักและหวงแหนในศิลปะ จารีต ประเพณี และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น


ดาวน์โหลด ppt วิสัยทัศน์การพัฒนาตำบล “ การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจดี ประชากรมีการศึกษาและชุมชนเข้มแข็ง ” “ การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจดี ประชากรมีการศึกษาและชุมชนเข้มแข็ง ”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google