งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Introduction ธนวัฒน์ แซ่ เอียบ. Why C? C is one of the most important and popular programming languages. C is efficient. C is portable. C is powerful.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Introduction ธนวัฒน์ แซ่ เอียบ. Why C? C is one of the most important and popular programming languages. C is efficient. C is portable. C is powerful."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Introduction ธนวัฒน์ แซ่ เอียบ

2 Why C? C is one of the most important and popular programming languages. C is efficient. C is portable. C is powerful and flexible (from super computers, workstations, PCs, PDAs, phones, to embedded systems) C is a programmer oriented language designed to be useful. C is a good migration path to C++ and Java. So, can you C?

3 ALGORITHMS AND FLOWCHARTS งานเขียนโปรแกรมแบ่งออกได้ 2 ส่วน 1. การแก้ปัญหา (Problem solving ) – เขียนลำดับขั้นตอนอธิบายวิธีการแก้ปัญหา – ลำดับขั้นตอนของแก้ปัญหานี้เรียกว่า Algorithm 2. การพัฒนา (Implementation) – สร้างโปรแกรมโดยใช้ภาษาที่ใช้ในการเขียน โปรแกรมจริงๆ

4 Steps in Problem Solving ขั้นตอนแต่ละขั้นตอนที่ใช้ในการแก้ปัญหา อันดับแรกจะอธิบายในรูปแบบ pseudo code แล้วกลายเป็น algorithm Pseudocode เป็นภาษาที่ไม่เป็นทางการสำหรับ โปรแกรมเมอร์ช่วยเขียนอัลกอริทึม ซึ่งก็คือ ภาษาที่ใช้ในชีวิตประจำวัน Algorithm จะนำมา Pseudocode แต่เปลี่ยนให้ ใกล้เคียงกับภาษาที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม ปัญหา ? จงเขียนอัลกอริทึมหาผลลัพธ์ของ 2+3

5 Example ปัญหา ? จงเขียนอัลกอริทึมหาผลลัพธ์ของ 2+3 Pseudocode – รับข้อมูล 2 จำนวน – คำนวณหาผลบวก – แสดงผลลัพธ์ของคำตอบ Algorithm –input M1, M2 –Sum <- M1+M2 –Print sum

6 Exercise 1 จงเขียน algorithm รับค่า 4 จำนวนแล้ว คำนวณหาค่าเฉลี่ย หลังจากนี้จะถูกนำไป คำนวณหาเกรดของนิสิต ถ้ามีคะแนน เท่ากับ หรือมากกว่า 50 คือ ” ผ่าน ” แต่ถ้าต่ำกว่า 50 คือ ” ไม่ผ่าน ” Pseudocode ? Algorithm ?

7 Flowchart การแทนขั้นตอนแต่ละขั้นตอนของโปรแกรมด้วย รูปภาพ 1 flowchart จะประกอบคำสั่งของโปรแกรม เดียวหรือเพียงแค่หนึ่งโปรแกรมย่อย (subroutines) – แสดงทิศทางการเดินของข้อมูลตั้งแต่เริ่ม จนถึงปลายทาง

8 Flowchart oval จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของ โปรแกรม parallelogram รับข้อมูล rectangle กระบวนการ ขั้นตอน เช่น บวก ลบ diamond การตัดสินใจเลือกทางใด ทางหนึ่งจากสองทาง hybrid ส่งข้อมูลออก เช่น จอภาพ Flow line ทิศทางการเคลื่อนที่ของ ข้อมูล

9 Exercise 2 จงเขียน flowchart จาก exercise 1

10 Exercise 3 จงเขียนอัลกอริทึมและวาด flowchart ของ โปรแกรมเปลี่ยนความยาวจากฟุตเป็น เซนติเมตร

11 Exercise 4 จงเขียนอัลกอริทึมและวาด flowchart ของ ขั้นตอนรับตัวเลขที่เป็นด้านทั้งสองด้านของรูป สี่เหลี่ยมและคำนวณหาพื้นที่ของสี่เหลี่ยมนี้

12 DECISION STRUCTURES อธิบายเงื่อนไข (condition) ที่ต้องการ ตรวจสอบ Logical expression A > B ถ้า A > B เป็นจริงแสดงว่า ? ถ้า A > B เป็นเท็จแสดงว่า ?

13 DECISION STRUCTURES is A>B Print B Print A YN

14 IF–THEN–ELSE STRUCTURE มีโครงสร้างดังต่อไปนี้ If condition then true alternative else false alternative endif

15 Exercise 5 จงเปลี่ยน flowchart นี้ให้กลายเป็น IF–THEN– ELSE STRUCTURE is A>B Print B Print A YN

16 Relational Operators OperatorDescription >Greater than { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.in.th/11/3062285/slides/slide_16.jpg", "name": "Relational Operators OperatorDescription >Greater than Greater than

17 Exercise 6 จงเขียนอัลกอริทึมและวาด flowchart ของ โปรแกรมรับข้อมูล 2 จำนวน แล้วพิจารณาหา ค่าที่มากที่สุด และพิมพ์ค่าที่มากที่สุดนี้เป็น ข้อความดังนี้ “The largest value is ”...

18 NESTED IFS ภายในทางเลือกของ IF–THEN–ELSE STRUCTURE มี IF–THEN–ELSE STRUCTURE If condition then true alternative else false alternative endif IF–THEN–ELSE STRUCTURE


ดาวน์โหลด ppt Introduction ธนวัฒน์ แซ่ เอียบ. Why C? C is one of the most important and popular programming languages. C is efficient. C is portable. C is powerful.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google