งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บรรยายโดย นางสุรีย์ วงศ์ปิยชน ผู้อำนวยการสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2554 หลักการและแนวทางจัดการ สุขาภิบาลอาหารและน้ำ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บรรยายโดย นางสุรีย์ วงศ์ปิยชน ผู้อำนวยการสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2554 หลักการและแนวทางจัดการ สุขาภิบาลอาหารและน้ำ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บรรยายโดย นางสุรีย์ วงศ์ปิยชน ผู้อำนวยการสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2554 หลักการและแนวทางจัดการ สุขาภิบาลอาหารและน้ำ

2 โรคอัตราป่วย (จำนวน/แสน ประชากร) อัตรา ตาย สถานที่เกิดเหตุอาหารที่เป็นสาเหตุ Food Poisoning 181.90.02- งานเลี้ยง - อาหารใน โรงเรียน - อาหารปรุงที่ บ้าน - สถาน ประกอบการด้าน อาหาร - อาหารทะเลสุกๆ ดิบๆ - ขนมจีน - ลาบเนื้อดิบๆ สุกๆ - นมโรงเรียน - น้ำดื่ม - น้ำแข็งบด - หนอนไหม - แมลงทอด - พิษจากพืช/สัตว์ ตาม ธรรมชาติ Acute diarrhea 1661.230.15 2 ข้อมูล : รายงานการเฝ้าระวังโรค ปี 2544 - 2552 สำนักระบาดวิทยา ผู้สัมผัสอาหาร ผู้สัมผัสอาหาร เป็นบุคคลสำคัญ ที่ทำให้เกิดความเสี่ยงในการเกิดโรค

3 3 ผู้บริโภคยังคงตกอยู่ในภาวะเสี่ยงต่อการเจ็บป่วย ด้วยโรคที่เกิดจากอาหารและน้ำเป็นสื่อ ทั้งจากสถานประกอบการด้านอาหารและครัวเรือน ผู้บริโภคยังคงตกอยู่ในภาวะเสี่ยงต่อการเจ็บป่วย ด้วยโรคที่เกิดจากอาหารและน้ำเป็นสื่อ ทั้งจากสถานประกอบการด้านอาหารและครัวเรือน หน้าที่ที่หน่วยงานภาครัฐต้องเข้ามาดูแล ควบคุม และ ป้องกันภาวะเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้น หน้าที่ที่หน่วยงานภาครัฐต้องเข้ามาดูแล ควบคุม และ ป้องกันภาวะเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้น

4 4 ชื่อเสียง ด้านการ ท่อง เที่ยว ผลกระทบ การค้า ระหว่าง ประเทศ ผู้ป่วย สถาน ประกอบ การด้าน อาหาร ห้อง ปฏิบัติ การ หน่วย งาน ท้องถิ่น สถาน พยาบาล

5 5 แหล่งเพาะปลูก/เลี้ยงสัตว์การเก็บเกี่ยว/ฆ่า/ชำแหละ/แปรรูป บรรจุ/ขนส่ง จำหน่าย เตรียม/ปรุง/ผลิต บริโภค พาหนะไม่ได้มาตรฐาน สถานที่ : ตลาด,รถเร่ ซุปเปอร์มาร์เก็ต การวางจำหน่าย/การเก็บ ภาชนะ,การเก็บอาหาร ไม่ถูกสุขลักษณะ สุขนิสัยการบริโภคไม่ดี ร้านอาหาร/แผงลอย/ โรงอาหารในโรงเรียน/ โรงครัวในโรงพยาบาล ครัวเรือน การจัดอาหารในเทศกาลต่าง ๆ เช่น โต๊ะจีน/มหกรรมอาหาร ภาชนะ/การเก็บไม่ถูกต้อง สารเคมีกำจัดศัตรูพืช/ปุ๋ย - ฮอร์โมน/ยาปฏิชีวนะ - การปนเปื้อนจาก สภาวะแวดล้อม สถานที่/กรรมวิธี/ ชำแหละ/การเก็บไม่ ถูกสุขลักษณะ ภาชนะ/การเก็บ/ผู้ปรุง

6

7 7 สาเหตุที่ทำให้ อาหาร ไม่ปลอดภัย - เชื้อโรค, พยาธิ - พิษของเชื้อโรค - พิษจากสารเคมี - พิษจากพืชและสัตว์ - วัตถุแปลกปลอมที่ เป็นอันตราย 1. บุคคล : ผู้จัดการ/ผู้ประกอบการ/ผู้สัมผัสอาหาร 2. อาหาร 3. ภาชนะอุปกรณ์ 4. สถานที่ปรุง ประกอบ และ จำหน่ายอาหาร 5. สัตว์ แมลงนำโรค 1. บุคคล : ผู้จัดการ/ผู้ประกอบการ/ผู้สัมผัสอาหาร 2. อาหาร 3. ภาชนะอุปกรณ์ 4. สถานที่ปรุง ประกอบ และ จำหน่ายอาหาร 5. สัตว์ แมลงนำโรค ควบคุมและ ป้องกันโดยวิธีการ ทางสุขาภิบาล อาหาร อาหาร สะอาด ผู้บริโภค สุขภาพดี

8 8 เจ้าหน้าที่ (Food Inspector) ผู้ประกอบการด้านอาหารผู้บริโภค - ชมรมผู้ประกอบการค้าอาหาร - สมาคม - Food Spy - ชมรมผู้บริโภค เลือกซื้ออาหารจากสถานที่ปรุง ประกอบ จำหน่ายที่ได้มาตรฐาน ผลิตและ จำหน่ายอาหารที่สะอาด ให้ความร่วมมือปฏิบัติตามคำแนะนำ ให้ความรู้ ตรวจแนะนำ รับรองมาตรฐาน ตามกฎหมาย แจ้งเบาะแส เมื่อพบปัญหา เผยแพร่ความรู้

9 9 ตรวจสอบ แนะนำ ควบคุม กำกับและเฝ้าระวัง จัดอบรมให้ความรู้ แก่ผู้ประกอบการค้าอาหาร เผยแพร่ความรู้ ให้แก่กลุ่มผู้บริโภค

10

11 ระดับพื้นฐาน การควบคุมน้ำ บริโภค การสุขาภิบาล อาหาร การจัดการสิ่ง ปฏิกูล การจัดการมูล ฝอย การบังคับใช้ กฎหมาย ระดับกลาง การรองรับภาวะ ฉุกเฉินและภัยพิบัติ การจัดการเหตุ รำคาญ การจัดการกิจการที่ เป็นอันตรายต่อ สุขภาพ การควบคุมน้ำ บริโภค การสุขาภิบาล อาหาร การจัดการสิ่งปฏิกูล การจัดการมูลฝอย การบังคับใช้ กฎหมาย ระดับก้าวหน้า การประเมินผลกระทบ ต่อสุขภาพ การจัดการมูลฝอย อันตราย การจัดการมูลฝอยติด เชื้อ การรองรับภาวะ ฉุกเฉินและภัยพิบัติ การจัดการเหตุรำคาญ การจัดการกิจการที่ เป็นอันตรายต่อ สุขภาพ การควบคุมน้ำ บริโภค การสุขาภิบาล อาหาร การจัดการสิ่งปฏิกูล การจัดการมูลฝอย การบังคับใช้กฎหมาย Thailand Environment al Health Service Standard Thailand Environment al Health Service Standard

12 1. กระบวนงานรับรอง สปก. ตาม พรบ. สธ. 2535 ( ร้าน / แผง / ตลาดประเภท 1) 2. กระบวนงานพัฒนา ศักยภาพ จนท./ ผู้ประกอบกิจการ / ผู้ สัมผัสอาหาร 3. กระบวนงานเฝ้าระวัง ด้านสุขาภิบาล อาหาร 4. กระบวนงานสื่อสาร สาธารณะ 5. กระบวนงานร้องเรียน สปก. ด้าน อาหาร ระดับพื้นฐ าน ระดับกลาง ระดับ ก้าวหน้า

13

14

15

16 1. กระบวนงานพัฒนา คุณภาพน้ำประปาได้ ตามเกณฑ์มาตรฐาน น้ำประปาดื่มได้ 2. กระบวนงานพัฒนา คุณภาพน้ำบริโภค ประเภทต่างๆ ได้ตาม เกณฑ์มาตรฐานน้ำ บริโภคกรมอนามัย 3. กระบวนงานเฝ้าระวัง คุณภาพน้ำบริโภคใน พื้นที่เสี่ยง ระดับพื้นฐ าน ระดับกลาง ระดับ ก้าวหน้า

17

18

19 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt บรรยายโดย นางสุรีย์ วงศ์ปิยชน ผู้อำนวยการสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2554 หลักการและแนวทางจัดการ สุขาภิบาลอาหารและน้ำ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google