งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบการจัดการสุขาภิบาลอาหาร ระบบการจัดการน้ำบริโภค ของ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบการจัดการสุขาภิบาลอาหาร ระบบการจัดการน้ำบริโภค ของ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบการจัดการสุขาภิบาลอาหาร ระบบการจัดการน้ำบริโภค ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นางสุรีย์ วงศ์ปิยชน ผู้อำนวยการสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ 23 ธันวาคม 2553

2 Thailand Environmental Health
Traditional Functions Modern Functions ระดับพื้นฐาน การควบคุมน้ำบริโภค การสุขาภิบาลอาหาร การจัดการสิ่งปฏิกูล การจัดการมูลฝอย การบังคับใช้กฎหมาย ระดับกลาง การรองรับภาวะฉุกเฉินและภัยพิบัติ การจัดการเหตุรำคาญ การจัดการกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ระดับก้าวหน้า การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ การจัดการมูลฝอยอันตราย การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ Thailand Environmental Health Service Standard

3 ระบบการจัดการสุขาภิบาลอาหาร ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1. กระบวนงานรับรอง สปก ตาม พรบ. สธ (ร้าน/ แผง/ ตลาดประเภท 1) 2. กระบวนงานพัฒนาศักยภาพ จนท/ ผู้ประกอบกิจการ/ผู้สัมผัสอาหาร 3. กระบวนงานเฝ้าระวังด้านสุขาภิบาล อาหาร 4. กระบวนงานสื่อสารสาธารณะ 5. กระบวนงานร้องเรียน สปก. ด้าน ระดับพื้นฐาน ระดับกลาง ระดับก้าวหน้า

4 ระบบการจัดการสุขาภิบาลอาหารของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มาตรฐานงาน ตัวชี้วัด 1.กระบวนงานรับรองสถานประกอบการด้านอาหารฯ เกณฑ์มาตรฐานด้านสุขาภิบาลอาหาร การออกข้อกำหนดของท้องถิ่น การตรวจแนะนำสถานประกอบการ การออกใบอนุญาต/หนังสือรับรองการแจ้ง การควบคุมหลังการออกใบอนุญาตฯ (สุ่มประเมิน) 2. กระบวนงานพัฒนาศักยภาพฯ - เจ้าหน้าที่มีความรู้ด้านสุขาภิบาลอาหาร เจ้าของกิจการ/ผู้ควบคุมดูแล สปก มีความรู้ด้าน สุขาภิบาลอาหาร ผู้สัมผัสอาหารมีความรู้ด้านสุขาภิบาลอาหาร

5 3.กระบวนงานเฝ้าระวังด้านสุขาภิบาลอาหาร
มาตรฐานงาน ตัวชี้วัด 3.กระบวนงานเฝ้าระวังด้านสุขาภิบาลอาหาร รายงานสถานการณ์ด้านสุขาภิบาลอาหาร แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมเฝ้าระวัง วิเคราะห์สถานการณ์ด้านสุขาภิบาลอาหาร ในพื้นที่ กำหนดประเด็นปัญหาสุขาภิบาลอาหารและ ดำเนินการเฝ้าระวังฯ ในพื้นที่ 4. กระบวนงานสื่อสารสาธารณะ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมประชาสัมพันธ์ ด้านสุขาภิบาลอาหาร เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพื่อแก้ไขปัญหาด้าน สุขาภิบาลอาหารที่พบในพื้นที่ การสื่อสารผ่านสื่อบุคคล หรือกระบวนการ ทางสังคมเพื่อให้เกิดนโยบายสาธารณะด้าน สุขาภิบาลอาหาร

6 5.กระบวนงานร้องเรียน สถานประกอบการด้านอาหาร
มาตรฐานงาน ตัวชี้วัด 5.กระบวนงานร้องเรียน สถานประกอบการด้านอาหาร ช่องทางการร้องเรียน ทะเบียนรับเรื่องร้องเรียน ระบบการแก้ปัญหาเรื่องร้องเรียน

7 ระบบการจัดบริการน้ำบริโภค ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1. กระบวนงานพัฒนาคุณภาพน้ำประปาได้ ตามเกณฑ์มาตรฐานน้ำประปาดื่มได้ 2. กระบวนงานพัฒนาคุณภาพน้ำบริโภค ประเภทต่างๆ ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานน้ำ บริโภคกรมอนามัย 3. กระบวนงานเฝ้าระวังคุณภาพน้ำบริโภคใน พื้นที่เสี่ยง ระดับพื้นฐาน ระดับกลาง ระดับก้าวหน้า

8 1.ระบบการพัฒนาคุณภาพน้ำประปา ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน น้ำประปาดื่มได้
มาตรฐานงาน ตัวชี้วัด 1.ระบบการพัฒนาคุณภาพน้ำประปา ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน น้ำประปาดื่มได้ 1.ระบบประปาผลิตน้ำประปาที่ คุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 2. ระบบการพัฒนาคุณภาพน้ำบริโภค ประเภทต่างๆ ได้ตามเกณฑ์ มาตรฐานน้ำบริโภค กรมอนามัย 2.สัดส่วนประชากรเข้าถึงน้ำบริโภค ที่คุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน - ในเขตเมือง - ในเขตชนบท

9 3. ระบบการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำ บริโภคในพื้นที่เสี่ยง
มาตรฐานงาน ตัวชี้วัด 3. ระบบการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำ บริโภคในพื้นที่เสี่ยง มีการเฝ้าระวังการปนเปื้อนของฟลูออไรด์/สารหนู ฯลฯ ในน้ำบริโภค


ดาวน์โหลด ppt ระบบการจัดการสุขาภิบาลอาหาร ระบบการจัดการน้ำบริโภค ของ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google