งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นางสุรีย์ วงศ์ปิยชน ผู้อำนวยการสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ 23 ธันวาคม 2553.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นางสุรีย์ วงศ์ปิยชน ผู้อำนวยการสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ 23 ธันวาคม 2553."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นางสุรีย์ วงศ์ปิยชน ผู้อำนวยการสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ 23 ธันวาคม 2553

2 ระดับพื้นฐาน การควบคุมน้ำ บริโภค การสุขาภิบาล อาหาร การจัดการสิ่ง ปฏิกูล การจัดการมูล ฝอย การบังคับใช้ กฎหมาย ระดับกลาง การรองรับภาวะ ฉุกเฉินและภัยพิบัติ การจัดการเหตุ รำคาญ การจัดการกิจการที่ เป็นอันตรายต่อ สุขภาพ การควบคุมน้ำ บริโภค การสุขาภิบาล อาหาร การจัดการสิ่งปฏิกูล การจัดการมูลฝอย การบังคับใช้ กฎหมาย ระดับก้าวหน้า การประเมินผลกระทบ ต่อสุขภาพ การจัดการมูลฝอย อันตราย การจัดการมูลฝอยติด เชื้อ การรองรับภาวะ ฉุกเฉินและภัยพิบัติ การจัดการเหตุรำคาญ การจัดการกิจการที่ เป็นอันตรายต่อ สุขภาพ การควบคุมน้ำ บริโภค การสุขาภิบาล อาหาร การจัดการสิ่งปฏิกูล การจัดการมูลฝอย การบังคับใช้กฎหมาย

3 1. กระบวนงานรับรอง สปก ตาม พรบ. สธ. 2535 ( ร้าน / แผง / ตลาดประเภท 1) 2. กระบวนงานพัฒนา ศักยภาพ จนท / ผู้ประกอบกิจการ / ผู้ สัมผัสอาหาร 3. กระบวนงานเฝ้าระวัง ด้านสุขาภิบาล อาหาร 4. กระบวนงานสื่อสาร สาธารณะ 5. กระบวนงานร้องเรียน สปก. ด้าน อาหาร ระดับพื้นฐ าน ระดับกลาง ระดับ ก้าวหน้า

4

5

6

7 1. กระบวนงานพัฒนา คุณภาพน้ำประปาได้ ตามเกณฑ์มาตรฐาน น้ำประปาดื่มได้ 2. กระบวนงานพัฒนา คุณภาพน้ำบริโภค ประเภทต่างๆ ได้ตาม เกณฑ์มาตรฐานน้ำ บริโภคกรมอนามัย 3. กระบวนงานเฝ้าระวัง คุณภาพน้ำบริโภคใน พื้นที่เสี่ยง ระดับพื้นฐ าน ระดับกลาง ระดับ ก้าวหน้า

8

9


ดาวน์โหลด ppt นางสุรีย์ วงศ์ปิยชน ผู้อำนวยการสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ 23 ธันวาคม 2553.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google