งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

“ หนึ่งอำเภอหนึ่ง โรงเรียนในฝัน ” 921 โรงเรียน “ โรงเรียนดีใกล้บ้าน ” 9,210 โรงเรียน “ โรงเรียนดีประจำ ตำบล ” 33,306 โรงเรียน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "“ หนึ่งอำเภอหนึ่ง โรงเรียนในฝัน ” 921 โรงเรียน “ โรงเรียนดีใกล้บ้าน ” 9,210 โรงเรียน “ โรงเรียนดีประจำ ตำบล ” 33,306 โรงเรียน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 “ หนึ่งอำเภอหนึ่ง โรงเรียนในฝัน ” 921 โรงเรียน “ โรงเรียนดีใกล้บ้าน ” 9,210 โรงเรียน “ โรงเรียนดีประจำ ตำบล ” 33,306 โรงเรียน

2 โรงเรียนต้อง เตรียมการอย่างไร ก่อนการประเมิน

3 1. เตรียมบุคลากร 1.1 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น พื้นฐาน 1.2 สมาคม ให้กำลังใจ / สนับสนุน งบประมาณ / ให้แนวคิด 1.3 ผู้อำนวยการ – รอง ผู้อำนวยการ วางแผน / ช่วยประสานงาน / ให้ การสนับสนุน และให้กำลังใจ 1.4 คณะครู ดำเนินการตามหน้าที่ที่ได้รับ มอบหมาย และรับผิดชอบงานให้สำเร็จดี ที่สุด

4 1. เตรียมบุคลากร ( ต่อ ) 1.5 นักเรียน ฝึกซ้อม / ทบทวน / อธิบาย ขยายความ ตอบคำถาม / แก้ไขปัญหา เฉพาะหน้า 1.6 นักการภารโรง ดูแลอาคารสถานที่ / ดูแล สิ่งแวดล้อม ให้สะอาดและสดชื่นสวยงาม ตลอดเวลา 1.7 ผู้ปกครอง ให้กำลังใจ / สนับสนุน งบประมาณ / ประชาสัมพันธ์

5 2. เตรียมสถานที่ 2.1 สิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน รวมถึง แหล่งเรียนรู้ต่างๆ 2.2 อาคารเรียน อาคารประกอบ ห้องน้ำห้องส้วม 2.3 ห้องเรียน 2.4 ห้องปฏิบัติการวิทย์ฯ คณิตฯ คอมฯ ภาษา ห้องพยาบาล ห้องสภา นักเรียน ฯลฯ 2.5 ห้องสมุด

6 3. เตรียมวัสดุอุปกรณ์ สื่อการเรียนการ สอน ควรเน้น ด้าน ICT โปรแกรมต่างๆ ของกลุ่ม สาระวิทย์ กลุ่มสาระคณิตฯ กลุ่มสาระการงาน อาชีพ และเทคโนโลยี ควรนำเสนอด้วยระบบ ICT รวมถึง e-mail ของครูและนักเรียน ทุกคน

7 4. เตรียมเนื้อหา ข้อมูล สิ่งที่จะนำเสนอ ให้แน่น / แม่น / และลึกรอบด้าน การนำเสนอ / แปลก / ใหม่ / ไม่ เหมือนหรือซ้ำกับ โรงเรียนอื่นๆ ที่ผ่านหรือไม่ผ่านการ ประเมิน จุดที่จะนำเสนอ และควรเน้น.. มากๆ คือ กลุ่มสาระวิทย์ คณิตฯ การงานอาชีพ และ เทคโนโลยี

8 5. เตรียมการนำเสนอข้อมูล ออกมา เป็นรูปธรรม ทั้ง 8 กลุ่มสาระ 1 กิจกรรม และจุด อื่นๆ 5.1 คัดเลือกเรื่อง สิ่งที่จะนำเสนอ ที่เป็น Best PRACTICES ของโรงเรียน 5.2 คัดเลือกนักเรียนที่มีความรู้ ความสามารถ เป็นทีมนำเสนอ และร่วม กิจกรรม 5.3 เตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการ นำเสนอให้พร้อม 5.4 คณะกรรมการนักเรียน จำเป็นต้องมีความรู้ ทุกจุด ทุกเรื่อง ที่จะนำเสนอ

9 6. เตรียมฝึกซ้อมให้เหมือนจริงพร้อมรับ การประเมิน ทุกจุดที่จะนำเสนอ 7. เตรียมวางแผน การวางจุดเพื่อ นำเสนอ มีกี่จุด ใช้เวลาจุดละเท่าใด จุดใดนำเสนอ ก่อนหลัง ต่อเนื่อง ไม่ย้อนไปมา ( เช้า – เย็น ) 8. เตรียมให้นักเรียนและครูร้องเพลงใน ฝันให้ได้ทุกคน ( มีความจำเป็น )

10 8. เตรียมประชาสัมพันธ์การประเมิน โรงเรียนในฝัน ให้บุคลากรของโรงเรียนได้ทราบทุกๆ วันก่อนการ ประเมิน ให้ข้อมูลทุกคนได้รับทราบ เพื่อเตรียมพร้อม เช่น การแต่งกาย การใช้วาจา ที่สุภาพ กริยามารยาทแบบไทยๆ เน้น การไหว้ ยิ้มแย้ม และการทักทาย

11 9. เตรียมจัดทำแผ่นพับ และเส้นทางการ เดิน 9.1 แผ่นพับทุกจุด เพื่อมอบให้ ประธานและ และแขกผู้มีเกียรติก่อนการ นำเสนอ 9.2 เส้นทางการเดิน มอบให้ประธาน คณะกรรมการ และแขกผู้มาเข้าร่วมกิจกรรม ก่อนการนำเสนอ

12 10. เตรียมงบประมาณ ทุกจุดเตรียมของบประมาณในการ ดำเนินงาน ที่เหมาะสม เน้นการประหยัดและ จำเป็น เช่น ซื้อเครื่องคอมฯในห้องเรียน และ นอกห้องเรียน / วัสดุอุปกรณ์การ นำเสนอแต่ละจุด เอกสารสิ่งพิมพ์ / อาหาร / การ ตกแต่งอาคารสถานที่และของที่ระลึก เป็นต้น

13 11. เตรียมฝึกซ้อมขั้นตอนการประเมิน ให้ชำนาญ โดยสมมุติให้บุคคลต่อไปนี้เป็น ประธาน 11.1 หัวหน้ากลุ่มสาระ 11.2 รองผู้อำนวยการ 11.3 ผู้อำนวยการ 11.4 ศึกษานิเทศก์ 11.5 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตฯ เพื่อนำข้อบกพร่องมาปรับปรุงแก้ไขให้ดี ที่สุด

14 12. บริหารจัดการนักเรียนที่ไม่พึง ประสงค์ ไว้ในที่ที่เหมาะสม นักเรียนเกเร นักเรียนผิดระเบียบ นักเรียนไม่ให้ความร่วมมือใน กิจกรรม นักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ ทั้งภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ ฯลฯ

15 13. เตรียมประเมินจริง ถ้าโรงเรียนประเมินตนเองพร้อมแล้ว โรงเรียนทำหนังสือแจ้งไปสำนักงาน เขตพื้นที่ การศึกษา และคณะกรรมการการ ประเมิน ส่วนกลางที่เป็นเจ้าของโครงการ เพื่อกำหนดวัน เวลา ที่โรงเรียนจะได้รับการประเมิน จริง


ดาวน์โหลด ppt “ หนึ่งอำเภอหนึ่ง โรงเรียนในฝัน ” 921 โรงเรียน “ โรงเรียนดีใกล้บ้าน ” 9,210 โรงเรียน “ โรงเรียนดีประจำ ตำบล ” 33,306 โรงเรียน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google