งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นางสาวกุลวีณ์ สัตตรัตนามัย โรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย การเปรียบเทียบคะแนนแบบฝึกหัด วิชาการบัญชีกับ คอมพิวเตอร์ เรื่อง การบันทึกข้อมูลรายวัน ด้วยการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปบัญชีลงเครื่องคอมพิวเตอร์กับ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นางสาวกุลวีณ์ สัตตรัตนามัย โรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย การเปรียบเทียบคะแนนแบบฝึกหัด วิชาการบัญชีกับ คอมพิวเตอร์ เรื่อง การบันทึกข้อมูลรายวัน ด้วยการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปบัญชีลงเครื่องคอมพิวเตอร์กับ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นางสาวกุลวีณ์ สัตตรัตนามัย โรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย การเปรียบเทียบคะแนนแบบฝึกหัด วิชาการบัญชีกับ คอมพิวเตอร์ เรื่อง การบันทึกข้อมูลรายวัน ด้วยการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปบัญชีลงเครื่องคอมพิวเตอร์กับ การทำลงในกระดาษ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 สาขางาน การบัญชี

2 ปัญหาการวิจัย การบัญชีมีบทบาทอย่างสำคัญควบคู่ไป กับการดำเนินงานทางธุรกิจ ซึ่งปกติจะ บันทึกข้อมูลรายวันลงในกระดาษ ซึ่ง ก่อให้เกิดปัญหาเรื่องความสะอาด และ รวดเร็วในการออกรายงาน และเปลือง กระดาษ แต่การบันทึกข้อมูลรายวัน ด้วยการใช้ โปรแกรมสำเร็จรูปบัญชี BC Account GL 2.0a ลงเครื่องคอมพิวเตอร์ จะถูกต้อง แล้ว ยังเกิดความรวดเร็ว มีความเรียบร้อย และ ความสะอาด อีกทั้งสามารถลดการใช้ กระดาษเมื่อผิดพลาดสามารถแก้ไขก่อนการ ออกรายงาน และยังถูกต้องตามมาตรฐาน ของกรมสรรพากร

3 วัตถุประสงค์การวิจัย เพื่อเปรียบเทียบคะแนนแบบฝึกหัด วิชาการบัญชีกับคอมพิวเตอร์ เรื่อง การ บันทึกข้อมูลรายวัน ด้วยการใช้โปรแกรม สำเร็จรูปบัญชีลงเครื่องคอมพิวเตอร์กับการ ทำลงในกระดาษ

4 ประชากร นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้น ปีที่ 3 สาขางานการบัญชี ที่ศึกษาในภาค เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 โรงเรียน กรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย กลุ่มตัวอย่าง นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้น ปีที่ 3 สาขางานการบัญชี ที่ศึกษาในภาค เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 โรงเรียน กรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย จำนวนนักเรียน 20 คน โดยสุ่มอย่างง่าย

5 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล 1. เครื่องคอมพิวเตอร์ มีโปรแกรม สำเร็จรูปบัญชี BC Account GL 2.0a และกระดาษ 2. แบบฝึกหัดเรื่องการบันทึกข้อมูล รายวัน จำนวน 2 ข้อ แบบฝึกหัดข้อละ 20 คะแนน รวม 40 คะแนน

6 การรวบรวมข้อมูล ระยะเวลาของการทำวิจัย 2 สัปดาห์ โดยดำเนินการดังนี้ 1. ครูสอนเรื่อง การบันทึกข้อมูลรายวัน หลังจากนั้นให้กลุ่ม ตัวอย่างทำแบบฝึกหัดข้อ 3.1 เรื่อง การบันทึกข้อมูลรายวัน ลงกระดาษ 2. ตรวจแบบฝึกหัด เรื่อง การบันทึกข้อมูลรายวัน โดย ตรวจสอบการบันทึกบัญชีถูกต้อง ความเรียบร้อย ความรวดเร็ว และความสะอาด นำไป ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ 3. ทำแบบฝึกหัดข้อ 3.1 เรื่อง การบันทึกข้อมูลรายวัน กับ กลุ่มตัวอย่างลงเครื่องคอมพิวเตอร์ โปรแกรมสำเร็จรูป บัญชี BC Account GL 2.0a 4. ตรวจแบบฝึกหัดครั้งที่ 2 ดำเนินตามขั้นตอน โดยลำดับ ขั้นตอนเหมือนครั้งที่ 1 5. ทำแบบฝึกหัดข้อ 3.7 เรื่อง การบันทึกข้อมูลรายวัน กับ กลุ่มตัวอย่าง โดยเพิ่มคำสั่งให้ ออกรายงานงบทดลอง ตรวจผลการทำแบบฝึกหัดครั้งที่ 2 นำเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญเพื่อดูความเหมาะสม และ เพิ่มเติมในส่วนที่ยังไม่สมบูรณ์ นำคะแนนครั้งที่ 1 และ คะแนนครั้งที่ 2 มาวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบคะแนน

7 ตาราง การเปรียบเทียบคะแนนแบบฝึกหัด วิชาการบัญชีกับ คอมพิวเตอร์ เรื่อง การบันทึกข้อมูล รายวันด้วยการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปบัญชี BC Account GL 2.0a ลงเครื่องคอมพิวเตอร์ กับการทำลงในกระดาษของนักเรียนระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 สาขางานการบัญชี การทำแบบฝึกหัด ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน tSig ทำลงในกระดาษ 12.802.08 - 22.220.00 ทำโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป บัญชี BC Account GL 2.0a 19.101.38 จากตารางพบว่าคะแนนของนักเรียนระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 สาขางานการบัญชี ที่ทำแบบฝึกหัดเรื่อง การ บันทึกข้อมูลรายวัน ลงในกระดาษมีคะแนนเฉลี่ย 12.80 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2.08 คะแนน ส่วนคะแนนที่ทำ แบบฝึกหัดด้วยการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปบัญชี BC Account GL 2.0a ลงเครื่องคอมพิวเตอร์ มีคะแนนเฉลี่ย 19.10 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.38 คะแนน ซึ่งคะแนนแบบฝึกหัดที่ใช้ โปรแกรมสำเร็จรูปบัญชี BC Account GL 2.0a ลงเครื่อง คอมพิวเตอร์ สูงกว่าการทำแบบฝึกหัดด้วยกระดาษ

8 สรุปผลการวิจัย หลังจากการทำแบบฝึกหัดด้วยการใช้ โปรแกรมสำเร็จรูปบัญชี BC Account GL 2.0a ลงเครื่องคอมพิวเตอร์ มีคะแนนเฉลี่ย 19.10 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.38 คะแนน ซึ่งสูง กว่าการทำแบบฝึกหัดด้วย กระดาษ มีคะแนนเฉลี่ย 12.80 คะแนน ส่วน เบี่ยงเบนมาตรฐาน 2.08 คะแนน แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.00


ดาวน์โหลด ppt นางสาวกุลวีณ์ สัตตรัตนามัย โรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย การเปรียบเทียบคะแนนแบบฝึกหัด วิชาการบัญชีกับ คอมพิวเตอร์ เรื่อง การบันทึกข้อมูลรายวัน ด้วยการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปบัญชีลงเครื่องคอมพิวเตอร์กับ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google