งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นางสาวกุลวีณ์ สัตตรัตนามัย โรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นางสาวกุลวีณ์ สัตตรัตนามัย โรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นางสาวกุลวีณ์ สัตตรัตนามัย โรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย
การเปรียบเทียบคะแนนแบบฝึกหัด วิชาการบัญชีกับคอมพิวเตอร์ เรื่อง การบันทึกข้อมูลรายวัน ด้วยการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปบัญชีลงเครื่องคอมพิวเตอร์กับการทำลงในกระดาษ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 สาขางานการบัญชี นางสาวกุลวีณ์ สัตตรัตนามัย โรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย

2 ปัญหาการวิจัย การบัญชีมีบทบาทอย่างสำคัญควบคู่ไปกับการดำเนินงานทางธุรกิจ ซึ่งปกติจะบันทึกข้อมูลรายวันลงในกระดาษ ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาเรื่อง ความสะอาด และรวดเร็วในการออกรายงาน และเปลืองกระดาษ แต่การบันทึกข้อมูลรายวัน ด้วยการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปบัญชี BC Account GL 2.0a ลงเครื่องคอมพิวเตอร์ จะถูกต้อง แล้วยังเกิดความ รวดเร็ว มีความเรียบร้อย และ ความสะอาด อีกทั้งสามารถลดการใช้ กระดาษเมื่อผิดพลาดสามารถแก้ไขก่อนการออกรายงาน และยังถูกต้อง ตามมาตรฐานของกรมสรรพากร

3 วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่อเปรียบเทียบคะแนนแบบฝึกหัด วิชาการบัญชีกับคอมพิวเตอร์ เรื่อง การบันทึกข้อมูลรายวัน ด้วยการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปบัญชีลง เครื่องคอมพิวเตอร์กับการทำลงในกระดาษ

4 ประชากร นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 สาขางานการบัญชี ที่ ศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา โรงเรียนกรุงเทพการบัญชี วิทยาลัย กลุ่มตัวอย่าง นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 สาขางานการบัญชี ที่ ศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา โรงเรียนกรุงเทพการบัญชี วิทยาลัย จำนวนนักเรียน 20 คน โดยสุ่มอย่างง่าย

5 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล
1. เครื่องคอมพิวเตอร์ มีโปรแกรมสำเร็จรูปบัญชี BC Account GL 2.0a และกระดาษ 2. แบบฝึกหัดเรื่องการบันทึกข้อมูลรายวัน จำนวน 2 ข้อ แบบฝึกหัดข้อละ 20 คะแนน รวม 40 คะแนน

6 การรวบรวมข้อมูล เรื่อง การบันทึกข้อมูลรายวัน ลงกระดาษ
ระยะเวลาของการทำวิจัย สัปดาห์ โดยดำเนินการดังนี้ 1. ครูสอนเรื่อง การบันทึกข้อมูลรายวัน หลังจากนั้นให้กลุ่มตัวอย่างทำแบบฝึกหัดข้อ 3.1 เรื่อง การบันทึกข้อมูลรายวัน ลงกระดาษ 2. ตรวจแบบฝึกหัด เรื่อง การบันทึกข้อมูลรายวัน โดยตรวจสอบการบันทึกบัญชีถูกต้อง ความเรียบร้อย ความรวดเร็ว และความสะอาด นำไปปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ 3. ทำแบบฝึกหัดข้อ เรื่อง การบันทึกข้อมูลรายวัน กับกลุ่มตัวอย่างลงเครื่องคอมพิวเตอร์ โปรแกรมสำเร็จรูปบัญชี BC Account GL 2.0a 4. ตรวจแบบฝึกหัดครั้งที่ 2 ดำเนินตามขั้นตอน โดยลำดับขั้นตอนเหมือนครั้งที่ 1 5. ทำแบบฝึกหัดข้อ เรื่อง การบันทึกข้อมูลรายวัน กับกลุ่มตัวอย่าง โดยเพิ่มคำสั่งให้ ออกรายงานงบทดลอง ตรวจผลการทำแบบฝึกหัดครั้งที่ 2 นำเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญเพื่อดูความ เหมาะสม และเพิ่มเติมในส่วนที่ยังไม่สมบูรณ์ นำคะแนนครั้งที่ 1 และคะแนนครั้งที่ 2 มาวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบคะแนน

7 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ตาราง การเปรียบเทียบคะแนนแบบฝึกหัด วิชาการบัญชีกับคอมพิวเตอร์ เรื่อง การบันทึกข้อมูล รายวันด้วยการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปบัญชี BC Account GL 2.0a ลงเครื่องคอมพิวเตอร์ กับการทำลงในกระดาษของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 สาขางานการบัญชี การทำแบบฝึกหัด ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t Sig ทำลงในกระดาษ 12.80 2.08 0.00 ทำโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป บัญชี BC Account GL 2.0a 19.10 1.38 จากตารางพบว่าคะแนนของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 สาขางานการบัญชี ที่ทำแบบฝึกหัดเรื่อง การบันทึกข้อมูลรายวัน ลงในกระดาษมีคะแนนเฉลี่ย คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คะแนน ส่วนคะแนนที่ทำแบบฝึกหัดด้วยการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปบัญชี BC Account GL 2.0a ลงเครื่องคอมพิวเตอร์ มีคะแนนเฉลี่ย คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คะแนน ซึ่งคะแนนแบบฝึกหัดที่ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปบัญชี BC Account GL 2.0a ลงเครื่องคอมพิวเตอร์ สูงกว่าการทำแบบฝึกหัดด้วยกระดาษ

8 สรุปผลการวิจัย หลังจากการทำแบบฝึกหัดด้วยการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปบัญชี BC Account GL 2.0a ลงเครื่องคอมพิวเตอร์ มีคะแนนเฉลี่ย คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คะแนน ซึ่งสูงกว่าการทำแบบฝึกหัดด้วย กระดาษ มีคะแนนเฉลี่ย คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คะแนน แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.00


ดาวน์โหลด ppt นางสาวกุลวีณ์ สัตตรัตนามัย โรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google