งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การป้องกัน การเสริมสร้างบทบาทองค์ ความรู้แก่ผู้นำทาง ความคิดของเด็กและ เยาวชน การพัฒนาความร่วมมือ ของ ภาคีเครือข่าย การขจัดสิ่งยั่วยุและ อิทธิพลจากสื่อ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การป้องกัน การเสริมสร้างบทบาทองค์ ความรู้แก่ผู้นำทาง ความคิดของเด็กและ เยาวชน การพัฒนาความร่วมมือ ของ ภาคีเครือข่าย การขจัดสิ่งยั่วยุและ อิทธิพลจากสื่อ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3

4

5

6 การป้องกัน การเสริมสร้างบทบาทองค์ ความรู้แก่ผู้นำทาง ความคิดของเด็กและ เยาวชน การพัฒนาความร่วมมือ ของ ภาคีเครือข่าย การขจัดสิ่งยั่วยุและ อิทธิพลจากสื่อ การช่วยเหลือและบำบัด ฟื้นฟู การพัฒนา ระบบ ข้อมูล ( พื้นฐาน / สถานการ ณ์ / การ คลอด / บุหรี่ / สุรา / การบำบัด สารเสพ ติด / เอดส์ /STI s), M&E, KM

7 การ ป้องกัน ส่งเสริมการจัดการเรียน การสอนเพศศึกษารอบ ด้าน, ทักษะชีวิต, ระบบ ช่วยเหลือในสถานศึกษา การเปิดพื้นที่สร้างสรรค์ สำหรับเยาวชน,To Be Number One, เยาวชน เชิงบวก รณรงค์สร้างกระแส อย่างต่อเนื่อง วิเคราะห์ ออกแบบการ ทำงานเพื่อเจาะกลุ่ม วัยรุ่นที่มีแนวโน้มว่าจะ มีความเสี่ยง การเสริมสร้างบทบาทองค์ ความรู้แก่ผู้นำทางความคิด ของเด็กและเยาวชน ส่งเสริมบทบาท ครอบครัว และชุมชน ในการมีส่วนร่วม ป้องกันแก้ไขปัญหา วัยรุ่น สนับสนุนให้พ่อแม่มี ทักษะสื่อสารกับลูก อย่างเปิดใจเรื่องความ รัก ความสัมพันธ์ และ เพศสัมพันธ์ ส่งเสริมกิจกรรม ครอบครัวอบอุ่น / สาม วัยสานใยรัก ฯลฯ

8 การขจัดสิ่งยั่วยุและ อิทธิพล จากสื่อ การเฝ้าระวัง และ บังคับใช้กฎหมาย บุหรี่ สุราในระดับ อำเภอ ชุดเฉพาะกิจจัด ระเบียบสังคมของ จังหวัด / อำเภอ การ ตรวจพื้นที่เสี่ยง ( หอพัก ร้านเกมส์ สถานบริการ เรือนจำ ) การพัฒนาสื่อ ปลอดภัยและ สร้างสรรค์สำหรับ วัยรุ่นและเยาวชน การช่วยเหลือและบำบัด ฟื้นฟู การจัดบริการที่เป็น มิตรสำหรับวัยรุ่น และเยาวชน (YFHS) ที่ครอบคลุม บริการที่จำเป็นทุก ด้านและเข้าถึงวัยรุ่น ทุกกลุ่ม แบบบูรณา การกับศูนย์ให้ คำปรึกษา (Psychosocial clinic) และ ศูนย์พึ่ง ได้ / ช่วยเหลือสังคม (OSCC) การดูแลรักษาผู้ติด เชื้อเอชไอวี / ผู้ป่วย เอดส์อย่างมีคุณภาพ

9 การพัฒนาความร่วมมือของ ภาคีเครือข่าย ดำเนินงาน BUDDY HAPPY TEEN จับคู่ 141 รร. 141 รพ. ในการทำงาน ร่วมกับการขับเคลื่อน อำเภออนามัยการเจริญ พันธุ์ (RHD) ให้ได้ มาตรฐาน มีแผน / วาระแก้ปัญหาบุหรี่ สุรา อุบัติเหตุ แม่วัยรุ่น ใน ระบบสุขภาพระดับอำเภอ (District Health System : DHS พัฒนาศักยภาพภาคี / ผู้ปฏิบัติงาน ข้อมูล พื้นฐาน / สถานการ ณ์ / การ คลอด / บุหรี่ / สุรา / การบำบัด สารเสพ ติด / เอดส์ /STI s, M&E, KM การพัฒนา ระบบข้อมูล

10 การจัดบริการที่ เป็นมิตรสำหรับ วัยรุ่นและ เยาวชน การบำบัด ดูแล รักษาตาม มาตรฐาน จัดการเรียนการ สอนเพศศึกษา รอบด้าน และ ทักษะชีวิต พัฒนาระบบคัด กรอง ดูแล ช่วยเหลือ และส่ง ต่อ ส่งเสริมพื้นที่ สร้างสรรค์สำหรับ เยาวชน, ครอบครัว อบอุ่น ส่งเสริมสนับสนุน แผนงานกิจกรรม ด้านเด็กและ เยาวชน ในการ ป้องกันแก้ไข ปัญหาเอดส์ แม่ วัยรุ่น สุรา สารเสพ ติด บุหรี่ การเฝ้าระวัง บังคับใช้ กฎหมายบุหรี่ และ แอลกอฮอล์ จัดระเบียบ สังคม ปกครอง อปท.& พม. สาธา รณสุ ข โรงเรี ยน

11 * อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15 - 19 ปี ( ไม่เกิน 50 ต่อประชากรหญิงอายุ 15 -19 ปี พันคน ) ความสำเร็จของการดำเนินงานป้องกันและแก้ไข ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ความสำเร็จของการดำเนินงานป้องกันและแก้ไข ปัญหาเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ * ความชุกของผู้บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใน ประชากร อายุ 15 - 19 ปี ( ไม่เกินร้อยละ 13) * ร้อยละของผู้สูบบุหรี่ ในวัยรุ่นอายุ 15 - 18 ปี ไม่เกินร้อยละ 10

12 Data & Program manager setting มี คณะทำงา นอำเภอ อนามัย การเจริญ พันธุ์ ภายใต้ ระบบ สุขภาพ ระดับ อำเภอ มีแผนงาน โครงการ กิจกรรมที่ ครอบคลุม สภาพ ปัญหา วัยรุ่น มีระบบ ข้อมูล และ การกำกับ ติดตาม ประเมินผ ลระดับ อำเภอ / ตำบล

13 Data & Program manager setting จัด ประชุม 6 ครั้ง ต่อปี จัด ประชุม ทางไก ล 6 ครั้งต่อ ปี ประชุม สัญจร 2 ครั้ง ต่อปี ( M&E )

14


ดาวน์โหลด ppt การป้องกัน การเสริมสร้างบทบาทองค์ ความรู้แก่ผู้นำทาง ความคิดของเด็กและ เยาวชน การพัฒนาความร่วมมือ ของ ภาคีเครือข่าย การขจัดสิ่งยั่วยุและ อิทธิพลจากสื่อ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google