งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิชาชีพ กายภาพบำบัด การวิเคราะห์ความ ต้องการอัตรากำลัง ตามภาระงาน ( FTE2) สมใจ ลือวิเศษ ไพบูลย์ นักกายภาพบำบัด เชี่ยวชาญ 15 กันยายน 2557.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิชาชีพ กายภาพบำบัด การวิเคราะห์ความ ต้องการอัตรากำลัง ตามภาระงาน ( FTE2) สมใจ ลือวิเศษ ไพบูลย์ นักกายภาพบำบัด เชี่ยวชาญ 15 กันยายน 2557."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิชาชีพ กายภาพบำบัด การวิเคราะห์ความ ต้องการอัตรากำลัง ตามภาระงาน ( FTE2) สมใจ ลือวิเศษ ไพบูลย์ นักกายภาพบำบัด เชี่ยวชาญ 15 กันยายน 2557

2 บริการครบทั้ง 4 ด้านทั้ง ผู้ป่วยนอก / ผู้ป่วยใน คนพิการ และประชาชนทั่วไป 2 ขอบเขตบริการ (Scope of Service): ส่งเสริมสุขภาพ รักษ า ฟื้นฟู สมรรถภาพ ป้องกัน โรค

3 Production line หน่วยนับ / ผลผลิตหมายเหตุ คำนวณตามภาระงาน ( FTE) 1. งานบริการผู้ป่วยนอก / ผู้ป่วยใน กลุ่ม Musculoskeletal condition ICD-10 code M00-M99 จำนวนคนที่ ได้รับบริการในแต่ละวัน ( visit ) คนละ 45 นาทีต่อ 1visit 1visi t หมายถึงจำนวนผู้ป่วยที่ มารับบริการที่หน่วยบริการหรือนัก กายภาพบำบัดไปให้บริการที่ ward หรือที่บ้าน 1 ครั้ง Dx ตามแพทย์ระบุ 2. งานบริการผู้ป่วยนอก / ผู้ป่วยใน กลุ่ม Neurological condition ICD-10 code G00-G99,H00- H99,F01-F99 จำนวนคนที่ ได้รับบริการในแต่ละวัน (visit) คนละ 50 นาทีต่อ 1visit 3. งานบริการผู้ป่วยนอก / ผู้ป่วยใน กลุ่ม Cardiopulmonary condition ICD-10 code I00-I99,J00-J99 จำนวนคนที่ ได้รับบริการในแต่ละวัน (visit) คนละ 40 นาทีต่อ 1visit

4 Production line หน่วยนับ / ผลผลิต หมายเหตุ 4. งานบริการผู้ป่วย นอก / ผู้ป่วยในกลุ่ม Miscellaneous system ICD-10 code:A00- B99, E00-E89, C00- D89, P00-P96, Q00- Q99, R00-R99, Z00- Z99 จำนวนคนที่ ได้รับบริการ ในแต่ละวัน (visit) ครั้งละ 30 นาที ต่อ 1visit กลุ่ม Burn, มะเร็ง, ไตวาย,DM,Psychitric etc

5 Production line หน่วยนับ / ผลผลิต คำอธิบาย คำนวณตาม Service base 1. บริการกายภาพบำบัดที่ศูนย์ ศสม. PT ศูนย์ละ 1-2 คน งานรักษาในโรค ไม่ซับซ้อนและ งานฟื้นฟูที่บ้าน 2. บริการกายภาพบำบัดที่รพ. สต.PT 1 คน : 5 รพ. สต งานคัดกรองและ ตรวจประเมินกลุ่ม เสี่ยง, งานรักษาใน โรคไม่ซับซ้อน และงานฟื้นฟูที่ บ้าน

6 สรุป 1. ขอปรับจำนวน Item ของ Production line จาก 8 item เหลือ 4 item 2. บริการกายภาพบำบัดปฐมภูมิ ( Service base)  ศสม. PT อย่างน้อยศูนย์ละ 1 คน ภาระงานมากขึ้นจ้างได้ 2 คน  รพสต. PT 1 คน ต่อ รพ. สต. 5 แห่ง 3. รพช. ที่คำนวณ FTE ไม่ถึง 2 กำหนดให้มี PT=2 คน

7 7


ดาวน์โหลด ppt วิชาชีพ กายภาพบำบัด การวิเคราะห์ความ ต้องการอัตรากำลัง ตามภาระงาน ( FTE2) สมใจ ลือวิเศษ ไพบูลย์ นักกายภาพบำบัด เชี่ยวชาญ 15 กันยายน 2557.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google