งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิชานิวแมติกส์และไฮ ดรอลิกส์ ระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพ โดย นายเกียรติ พรหม ฟังเพราะ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิชานิวแมติกส์และไฮ ดรอลิกส์ ระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพ โดย นายเกียรติ พรหม ฟังเพราะ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิชานิวแมติกส์และไฮ ดรอลิกส์ ระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพ โดย นายเกียรติ พรหม ฟังเพราะ

2 ผู้วิจัยพบปัญหาว่าผู้เรียนส่วนใหญ่ มีความแตกต่างกันหลายๆ ด้าน นักศึกษาไม่เกิดแรงจูงใจในการ เรียน ไม่รู้จักการทำงานแบบหมู่ คณะ เกิดทักษะเพียงด้านเดียว คือสามารถปฏิบัติงานตามที่ครู กำหนดให้เท่านั้น การทำงานของ นักศึกษาจึงมักประสบปัญหา ผู้วิจัยพิจารณาว่าวิธีการเรียนแบบ ร่วมมือ โดยมีการจัดการเรียนการ สอนแบบแข่งขันเป็นทีมเป็นวิธีการ เรียนวิธีหนึ่งที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียน ร่วมกันทำงานเป็นกลุ่ม ถือเป็น แนวทางการเรียนที่น่าสนใจ และ สามารถช่วยให้ ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนดีขึ้น

3

4

5

6

7 ผลกระทบที่เกิดขึ้น ผลการศึกษาพบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนแต่ละคนมีคะแนน เฉลี่ยสูงขึ้น และความแตกต่างของคะแนน ระหว่างเด็กเก่งและเด็กอ่อนมีน้อย สมาชิกในกลุ่มมีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ร่วมมือกัน ดังนั้นความสำเร็จของ กลุ่มจึงขึ้นอยู่กับความสามารถและความตั้งใจ ฝึกฝนของสมาชิก สำหรับความ คิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อวิชานิวแมติกส์และไฮ ดรอลิกส์โดยใช้กิจกรรมการ เรียนแบบ ที จี ที อยู่ในระดับดีมาก นักเรียนมี แรงจูงใจในการเรียนทุกคน ต่างปรับตัวเข้าหากัน มีความเห็นอกเห็นใจกัน ยอมรับใน ความ คิดเห็นซึ่งกันและกัน และมีความมั่นใจในตนเอง มากขึ้น

8


ดาวน์โหลด ppt วิชานิวแมติกส์และไฮ ดรอลิกส์ ระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพ โดย นายเกียรติ พรหม ฟังเพราะ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google