งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การดำเนินงานดูแลผู้ป่วยต้อหิน จังหวัดร้อยเอ็ด 2011 นายแพทย์ถาวร รังษีจำรัส นายแพทย์เชี่ยวชาญ ด้านจักษุวิทยา โรงพยาบาลร้อยเอ็ด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การดำเนินงานดูแลผู้ป่วยต้อหิน จังหวัดร้อยเอ็ด 2011 นายแพทย์ถาวร รังษีจำรัส นายแพทย์เชี่ยวชาญ ด้านจักษุวิทยา โรงพยาบาลร้อยเอ็ด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การดำเนินงานดูแลผู้ป่วยต้อหิน จังหวัดร้อยเอ็ด 2011 นายแพทย์ถาวร รังษีจำรัส นายแพทย์เชี่ยวชาญ ด้านจักษุวิทยา โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

2 ประเด็นปัญหาผู้ป่วยต้อหิน เป็นโรคที่ทำให้ตาบอด ผู้ป่วยไม่สามารถเข้าถึงบริการได้ ด้านการเดินทาง ด้านเศรษฐานะ มีการเจ็บป่วยโรคอื่นร่วมด้วย ผลที่ตามมา ผู้ป่วยขาดการรักษา สายตาพิการจากต้อหิน

3 เป้าหมายการดูแลรักษาผู้ป่วยต้อหิน ให้ผู้ป่วยต้อหินกลุ่มเสี่ยงที่ไม่สามารถเข้าถึงบริการ ได้รับการดูแลอย่างเหมาะสม ให้ผู้ป่วยต้อหินที่ควบคุมได้ รับบริการใกล้บ้านได้ อย่างปลอดภัย สถานบริการใกล้บ้านระดับอำเภอ สามารถให้ คำปรึกษา เรื่องต้อหินแก่ผู้ป่วยได้

4 สร้างระบบการดูแลรักษาผู้ป่วยต้อหิน แผนกจักษุ รพ. ร้อยเอ็ด รพ. ชุมชน รพ. ศรีนครินทร์ สร้างเครือข่าย

5 พัฒนาระบบการดูแลรักษา พัฒนาศักยภาพการให้บริการระดับอำเภอ แพทย์ พยาบาลและเจ้าหน้าที่ จัดหาเวชภัณฑ์ พัฒนาระบบส่งต่อ สมุดบันทึกการดูแลรักษา ระบบส่งต่อปกติ พัฒนาระบบข้อมูล HosXP

6 ลักษณะผู้ป่วยที่ดูแลระดับอำเภอ ผู้ป่วยที่ตาบอดแล้ว ผู้ป่วยที่ไม่ต้องการรักษาด้วยวิธีอื่น นอกจากหยอดยา ผู้ป่วยที่ควบคุมความดันตาอยู่ในเกณฑ์ ที่ควบคุมต้อหินได้ ผู้ป่วยไม่สามารถเดินทางไปรักษาที่อื่นได้

7 แนวทางการดำเนินงาน จัดทำ Guide line การดูแลผู้ป่วยต้อหิน โรงพยาบาลชุมชน เตรียมทีมแพทย์และพยาบาลดูแลผู้ป่วยต้อหิน อบรมฟื้นฟูความรู้เรื่องต้อหิน ฝึกวัดความดันตา ศึกษา Guide line การดูแลและส่งรักษาต่อ จัดหาเครื่องวัดความดันตา จัดหายาต้อหิน

8 Guide line การดูแลรักษาผู้ป่วยต้อหิน จักษุแพทย์คัดกรองผู้ป่วยต้อหิน เพื่อรับบริการที่ รพ.ชุมชน case absolute glaucoma case controlled IOP case uncontrolled IOP ที่ได้รับยาต้อหินเต็มที่แล้วและปฏิเสธ การรักษาด้วยวิธีอื่นๆ ผู้ป่วยยินยอม ส่งผู้ป่วยรับยาและดูแลต่อที่รพ.ชุมชนในพื้นที่ รพ.ชุมชนนัดตรวจ/รับยา เดือนละ 1 ครั้ง ถ้ามีปัญหา ส่งพบจักษุแพทย์ได้เลย ถ้าไม่มีปัญหา ส่งพบจักษุแพทย์ทุก 3 เดือน

9 เครื่องวัดความดันตา Non-contact tonometer จังหวัดจัดซื้อให้ 5 ตัว : 5 โซน Handheld contact tonometer I-Care รพ.ชุมชนสามารถจัดหาเองได้

10 การจัดหายาต้อหิน โรงพยาบาลชุมชน จัดซื้อยาเอง โดยอิงราคายาจาก รพ.ร้อยเอ็ด จัดซื้อยาจากโรงพยาบาลร้อยเอ็ด

11 ระบบส่งต่อ สมุดประจำตัวผู้ป่วยต้อหิน บันทึกค่า target IOP บันทึกผลการตรวจแต่ละครั้ง บันทึกยาที่รับปัจจุบัน ใบ Refer เมื่อต้องการส่งต่อ

12 ระบบข้อมูล บันทึกการรักษา สมุดประจำตัวผู้ป่วยต้อหิน HosXP ส่งรายงาน รายชื่อผู้ป่วยต้อหินที่ให้บริการรายเดือน (ทุกเดือน- Excel) เลขประชาชน ชื่อ-สกุล วันที่รับบริการ ชื่อหน่วยงานที่ให้บริการ ส่งที่คุณประกอบแก้ว สสจ.ร้อยเอ็ด

13 ระบบข้อมูล ประมวลผล จำนวนผู้ป่วยต้อหินที่ รพ.ชุมชนให้บริการแต่ละเดือน รายครั้ง รายคน ผู้รับผิดชอบ คุณประกอบแก้ว

14 THE END


ดาวน์โหลด ppt การดำเนินงานดูแลผู้ป่วยต้อหิน จังหวัดร้อยเอ็ด 2011 นายแพทย์ถาวร รังษีจำรัส นายแพทย์เชี่ยวชาญ ด้านจักษุวิทยา โรงพยาบาลร้อยเอ็ด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google