งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การดำเนินงานดูแลผู้ป่วยต้อหิน จังหวัดร้อยเอ็ด 2011

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การดำเนินงานดูแลผู้ป่วยต้อหิน จังหวัดร้อยเอ็ด 2011"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การดำเนินงานดูแลผู้ป่วยต้อหิน จังหวัดร้อยเอ็ด 2011
นายแพทย์ถาวร รังษีจำรัส นายแพทย์เชี่ยวชาญ ด้านจักษุวิทยา โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

2 ประเด็นปัญหาผู้ป่วยต้อหิน
เป็นโรคที่ทำให้ตาบอด ผู้ป่วยไม่สามารถเข้าถึงบริการได้ ด้านการเดินทาง ด้านเศรษฐานะ มีการเจ็บป่วยโรคอื่นร่วมด้วย ผลที่ตามมา ผู้ป่วยขาดการรักษา สายตาพิการจากต้อหิน

3 เป้าหมายการดูแลรักษาผู้ป่วยต้อหิน
ให้ผู้ป่วยต้อหินกลุ่มเสี่ยงที่ไม่สามารถเข้าถึงบริการ ได้รับการดูแลอย่างเหมาะสม ให้ผู้ป่วยต้อหินที่ควบคุมได้ รับบริการใกล้บ้านได้อย่างปลอดภัย สถานบริการใกล้บ้านระดับอำเภอ สามารถให้คำปรึกษา เรื่องต้อหินแก่ผู้ป่วยได้

4 สร้างระบบการดูแลรักษาผู้ป่วยต้อหิน
รพ.ชุมชน รพ.ชุมชน สร้างเครือข่าย แผนกจักษุ รพ.ร้อยเอ็ด รพ.ชุมชน รพ.ชุมชน รพ.ชุมชน รพ.ศรีนครินทร์

5 พัฒนาระบบการดูแลรักษา
พัฒนาศักยภาพการให้บริการระดับอำเภอ แพทย์ พยาบาลและเจ้าหน้าที่ จัดหาเวชภัณฑ์ พัฒนาระบบส่งต่อ สมุดบันทึกการดูแลรักษา ระบบส่งต่อปกติ พัฒนาระบบข้อมูล HosXP

6 ลักษณะผู้ป่วยที่ดูแลระดับอำเภอ
ผู้ป่วยที่ตาบอดแล้ว ผู้ป่วยที่ไม่ต้องการรักษาด้วยวิธีอื่น นอกจากหยอดยา ผู้ป่วยที่ควบคุมความดันตาอยู่ในเกณฑ์ ที่ควบคุมต้อหินได้ ผู้ป่วยไม่สามารถเดินทางไปรักษาที่อื่นได้

7 แนวทางการดำเนินงาน จัดทำ Guide line การดูแลผู้ป่วยต้อหิน
โรงพยาบาลชุมชน เตรียมทีมแพทย์และพยาบาลดูแลผู้ป่วยต้อหิน อบรมฟื้นฟูความรู้เรื่องต้อหิน ฝึกวัดความดันตา ศึกษา Guide line การดูแลและส่งรักษาต่อ จัดหาเครื่องวัดความดันตา จัดหายาต้อหิน

8 Guide line การดูแลรักษาผู้ป่วยต้อหิน
จักษุแพทย์คัดกรองผู้ป่วยต้อหิน เพื่อรับบริการที่ รพ.ชุมชน case absolute glaucoma case controlled IOP case uncontrolled IOP ที่ได้รับยาต้อหินเต็มที่แล้วและปฏิเสธการรักษาด้วยวิธีอื่นๆ ผู้ป่วยยินยอม ส่งผู้ป่วยรับยาและดูแลต่อที่รพ.ชุมชนในพื้นที่ รพ.ชุมชนนัดตรวจ/รับยา เดือนละ 1 ครั้ง ถ้ามีปัญหา ส่งพบจักษุแพทย์ได้เลย ถ้าไม่มีปัญหา ส่งพบจักษุแพทย์ทุก 3 เดือน

9 เครื่องวัดความดันตา Non-contact tonometer Handheld contact tonometer
จังหวัดจัดซื้อให้ 5 ตัว : 5 โซน Handheld contact tonometer I-Care รพ.ชุมชนสามารถจัดหาเองได้

10 การจัดหายาต้อหิน โรงพยาบาลชุมชน
จัดซื้อยาเอง โดยอิงราคายาจาก รพ.ร้อยเอ็ด จัดซื้อยาจากโรงพยาบาลร้อยเอ็ด

11 ระบบส่งต่อ สมุดประจำตัวผู้ป่วยต้อหิน ใบ Refer บันทึกค่า target IOP
บันทึกผลการตรวจแต่ละครั้ง บันทึกยาที่รับปัจจุบัน ใบ Refer เมื่อต้องการส่งต่อ

12 ระบบข้อมูล บันทึกการรักษา ส่งรายงาน สมุดประจำตัวผู้ป่วยต้อหิน HosXP
รายชื่อผู้ป่วยต้อหินที่ให้บริการรายเดือน (ทุกเดือน-Excel) เลขประชาชน ชื่อ-สกุล วันที่รับบริการ ชื่อหน่วยงานที่ให้บริการ ส่งที่คุณประกอบแก้ว สสจ.ร้อยเอ็ด

13 ระบบข้อมูล ประมวลผล จำนวนผู้ป่วยต้อหินที่ รพ.ชุมชนให้บริการแต่ละเดือน
รายครั้ง รายคน ผู้รับผิดชอบ คุณประกอบแก้ว

14 THE END


ดาวน์โหลด ppt การดำเนินงานดูแลผู้ป่วยต้อหิน จังหวัดร้อยเอ็ด 2011

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google