งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

PreventDetect Respon d การพัฒนากำลังคนด้านระบาดวิทยา แผนพัฒนาระบบควบคุม โรค ปีงบประมาณ 2559.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "PreventDetect Respon d การพัฒนากำลังคนด้านระบาดวิทยา แผนพัฒนาระบบควบคุม โรค ปีงบประมาณ 2559."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 PreventDetect Respon d การพัฒนากำลังคนด้านระบาดวิทยา แผนพัฒนาระบบควบคุม โรค ปีงบประมาณ 2559

2 ระบบควบคุมโรค และภัย ระบบเฝ้าระวัง  บูรณาการระบบ เฝ้าระวังโรค (5 กลุ่มโรค 5 มิติ )  Situation Awareness  พยากรณ์โรค ศักยภาพทีม SRRT  SRRT สามารถ ดำเนินการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคได้ ครบวงจร ระบบการตอบโต้ภาวะ ฉุกเฉิน  มีระบบข้อมูล Real time  พัฒนาศูนย์ปฏิบัติการ ตอบโต้ ภาวะฉุกเฉิน  พัฒนาระบบสนับสนุน การปฏิบัติการ IHR 2005 ช่องทางเข้าออก  ระบบเฝ้าระวัง ช่องทาง เข้าออก ประเทศ  ระบบบริหารจัดการ  สมรรถนะ สุขภาวะชายแดน  พัฒนาสุขภาวะ ชายแดนตามกรอบ กฎอนามัยระหว่าง ประเทศ ประชากรต่างด้าว  พัฒนาระบบมูล ประชากรต่างด้าว  จัดให้ประชากรต่างด้าว เข้าถึงบริการป้องกัน ควบคุมโรคขั้นพื้นฐาน ควบคุมโรคและ ภัยในพื้นที่และ กลุ่มเป้าหมาย พิเศษ เป้าหมายการพัฒนาระบบควบคุม โรค ตรวจจับ เร็ว ตอบโต้ ทัน

3 ระบบเฝ้าระวัง (38 ล้าน บาท ) 1. โครงการเฝ้าระวัง 5 กลุ่มโรค 5 ระบบ พัฒนาฐานข้อมูล Laboratory surveillance (Encephalitis, SARI, HFMD) สำรวจ : นักเรียน, migrant worker, special population, เกษตรกร พัฒนาคุณภาพระบบรายงาน 31,423,310 2. พัฒนาศักยภาพในการจัดการฐานข้อมูลโรคพิษสุนัขบ้า 1,600,000 3. จัดทำฐานข้อมูลพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี 2,000,000 4. พยากรณ์โรค ด้วยวิธี Model fitting ด้วยการคำนวณจากความเสี่ยง 2,940,420

4 SRRT (20 ล้านบาท ) 1. โครงการพัฒนา SRRT ให้สามารถปฏิบัติงานเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคได้ตามมาตรฐาน 20,000,00 0 หลักสูตร 120 ชั่วโมง ( เป้าหมาย 1/100,000 ประชากร ) ประชุมเครือข่าย SRRT พัฒนาศักยภาพการสอบสวนควบคุมโรค / ภัยครบทุกโรค / ภัย พัฒนาทีม SRRT ศักยภาพสูง นิเทศ ประเมิน รับรองมาตรฐาน สรุปบทเรียน และผลงานเด่น สนับสนุน สคร.

5 Proposed DDC IMS Incidence Manager Operati ons SAT Logisti cs ยุทธศาส ตร์ Risk Communi cation Case Manage ment PoE การเงิน และ งบประม าณ กำลังค น เลขานุก าร / ประสานง าน

6 EOC (64 ล้านบาท ) 1. SAT5,200,000 2. งานปฏิบัติการภาคสนาม ตอบโต้โรคและภัยสุขภาพ 19,700,000 3. Preparedness7,700,000 4. พัฒนาคน Basic ปฏิบัติการ ( ภาคสนาม -JIT, ปฏิบัติการใน EOC) Incidence commander 8,900,000 5. พัฒนาระบบงาน : ระบบวิทยุ 2,000,000 6. สนับสนุน สคร. 21,600,000

7 Point of Entry (20 ล้าน บาท ) 1. พัฒนาช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศ 20,000,000 พัฒนาสมรรถนะหลักและศักยภาพเจ้าหน้าที่ 10,000,000 พัฒนาคู่มือแนวทางการปฏิบัติงาน / มาตรฐานการปฏิบัติงาน 2,000,000 ติดตามกำกับประเมิน 3,000,000 สนับสนุนการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ 5,000,000

8 Border Health (30.6 ล้านบาท ) 1. จังหวัดสุขภาพชายแดน การพัฒนาระบบเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรค (detect & respond) การพัฒนาระบบงานด้านโรคติดต่อ การพัฒนาระบบงานด้านโรคติดต่อจากสัตว์สู่คน การพัฒนาระบบงานด้านอาหารปลอดภัย การพัฒนาระบบงานด้านเคมีและรังสี การพัฒนาระบบงานด้านโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล 30,644,340

9 Migrant worker (10 ล้านบาท ) 1. พัฒนากิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ตามความร่วมมืออนุ ภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง 800,000 2. พัฒนาและขยายการดำเนินงานดูแลรักษาและส่งต่อผู้ป่วยวัณโรคใน ประชากรข้ามชาติตามแนวชายแดน 942,200 3. ประชุมเรื่องโรคและภัยสุขภาพสำหรับสถานประกอบการที่มีแรงงาน ต่างด้าว 500,000 4. พัฒนาเครือข่ายเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคเรื้อนในประชากรต่าง ด้าวพื้นที่อำเภอชายแดน ไทย - พม่า - ลาว 500,000 5. เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคในกลุ่มประชากรต่างด้าว 7,040,520

10 EID excellence center (7.5 ล้านบาท ) 1. พัฒนาสมรรถนะนักเทคนิคการแพทย์ในการปฏิบัติงานตรวจ Routine lab จากผู้ป่วยสงสัยโรคติดเชื้ออีโบลา 500,000 2. เตรียมความพร้อมบุคลากร ส. บำราศนราดูรรับโรคติดต่ออุบัติใหม่ 500,000 3. พัฒนาวิชาการสาธารณสุขเพื่อเป็นผู้เชี่ยวชาญระบาดวิทยา เฉพาะด้าน นักวิชาการสาธารณสุข หลักสูตร 1 ปี เป้าหมายปีละ 10 คน 3,500,000 1. FETP3,000,000

11 สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข www.boe.moph.go.th โทรศัพท์. 098-2947980.

12

13 สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข www.boe.moph.go.th โทรศัพท์. 098-2947980.

14

15 สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข www.boe.moph.go.th โทรศัพท์. 098-2947980.

16


ดาวน์โหลด ppt PreventDetect Respon d การพัฒนากำลังคนด้านระบาดวิทยา แผนพัฒนาระบบควบคุม โรค ปีงบประมาณ 2559.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google