งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังทาง ระบาดวิทยา 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด พัทลุง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังทาง ระบาดวิทยา 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด พัทลุง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังทาง ระบาดวิทยา 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด พัทลุง

2 อัตราป่วยโรคเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา 10 อันดับ มกราคม 2558 โรคจำนวนป่วยอัตราป่วย / แสนอำเภออัตราป่วยสูงสุด อุจจาระร่วง ปากพะยูน ปอดบวม เขาชัยสน ตาแดง กงหรา ไข้หวัดใหญ่ เขาชัยสน โรคสุกใส ปากพะยูน ไข้เลือดออก ตะโหมด โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เขาชัยสน มือ เท้า ปาก เขาชัยสน อาหารเป็นพิษ ศรีนครินทร์ 7.34 คางทูม ศรีบรรพต 5.62

3 สถานการณ์โรคไข้เลือดออกใน ประเทศไทย ปี 2558 ( สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง, 10 กุมภาพันธ์ 2558) - จำนวนผู้ป่วย 2,352 ราย ( อัตราป่วย 3.64 ต่อแสนประชากร ) - ผู้ป่วยตาย 1 ราย อัตราป่วยตาย 0.04 % อัตราป่วย จำแนกตามรายภาค ภาค จำนวนป่วย อัตราป่วย เหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ กลาง 1, ( ชลบุรี ตาย 1 ราย ) ใต้ รวมทั้งประเทศ 2,

4 จังหวัดที่พบอัตราป่วยสูงสุด ทั่วประเทศ ( สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง, 10 กุมภาพันธ์ 2558) ระยอง (129 ราย ) กระบี่ (72 ราย ) นครปฐม (129 ราย ) สมุทรสาคร (72 ราย ) เพชรบุรี (58 ราย ) สมุทรสงคราม (23 ราย ) กทม (613 ราย ) ระนอง (18 ราย ) ปัตตานี 9.63 (65 ราย ) สงขลา 9.17 (127 ราย )

5 อัตราป่วยไข้เลือดออกจำแนกราย อำเภอ จังหวัดพัทลุง 1 มกราคม 2558 – 10 กุมภาพันธ์ ก. พ.58 จำนวนผู้ป่วย 44 ราย (8.43 ต่อแสน ) ที่มา : รง.506 ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558

6 จำนวนผู้ป่วยไข้เลือดออกจำแนก ตามกลุ่มอายุ จังหวัดพัทลุง 1 มกราคม 2558 – 10 กุมภาพันธ์ 2558 ที่มา : รง.506 ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558

7 แผนที่การระบาดของไข้เลือดออก ย้อนหลัง สัปดาห์ที่ 4 (1 – 7 ก. พ. 58) ตำบลที่มีผู้ป่วย ช่วงวันที่ 11 ม. ค.58 – 24 ม. ค. 58 ตำบลที่มีผู้ป่วย ช่วงวันที่ 1 ม. ค.58 – 10 ม. ค. 58 ตำบลที่มีผู้ป่วย ช่วงวันที่ 25 ม. ค.58 – 7 ก. พ. 58 ( ลำปำ เขาเจียก นาโหนด แพรกหา )

8 เชิงรุก -War room - รณรงค์ใน โรงเรียน / ศูนย์เด็ก เล็ก สิ่งแวดล้อม บริเวณบ้าน - อบรมการพ่นเคมี และการซ่อมบำรุง เครื่องพ่น เชิงรับ -SRRT ลงพื้นที่ควบคุม โรคภายใน 24 ชม. -DHF corner - ประเมิน ระบบเฝ้าระวัง จำนวนผู้ป่วยไข้เลือดออกจำแนกรายเดือน เปรียบเทียบปี 2557 กับ ปี 2556, มัธยฐาน 5 ปี ที่มา : รง.506 ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 ช่วงโอกาส ทอง


ดาวน์โหลด ppt โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังทาง ระบาดวิทยา 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด พัทลุง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google