งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังทาง ระบาดวิทยา 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด พัทลุง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังทาง ระบาดวิทยา 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด พัทลุง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังทาง ระบาดวิทยา 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด พัทลุง

2 อัตราป่วยโรคเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา 10 อันดับ มกราคม 2558 โรคจำนวนป่วยอัตราป่วย / แสนอำเภออัตราป่วยสูงสุด อุจจาระร่วง 560107.23 ปากพะยูน 199.63 ปอดบวม 9618.38 เขาชัยสน 45.52 ตาแดง 7414.17 กงหรา 41.12 ไข้หวัดใหญ่ 377.08 เขาชัยสน 18.01 โรคสุกใส 315.94 ปากพะยูน 13.97 ไข้เลือดออก 295.55 ตะโหมด 16.54 โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 285.36 เขาชัยสน 15.93 มือ เท้า ปาก 152.87 เขาชัยสน 11.38 อาหารเป็นพิษ 112.11 ศรีนครินทร์ 7.34 คางทูม 50.95 ศรีบรรพต 5.62

3 สถานการณ์โรคไข้เลือดออกใน ประเทศไทย ปี 2558 ( สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง, 10 กุมภาพันธ์ 2558) - จำนวนผู้ป่วย 2,352 ราย ( อัตราป่วย 3.64 ต่อแสนประชากร ) - ผู้ป่วยตาย 1 ราย อัตราป่วยตาย 0.04 % อัตราป่วย จำแนกตามรายภาค ภาค จำนวนป่วย อัตราป่วย เหนือ 144 1.20 ตะวันออกเฉียงเหนือ 1220.56 กลาง 1,532 7.08 ( ชลบุรี ตาย 1 ราย ) ใต้ 554 6.09 รวมทั้งประเทศ 2,352 3.64

4 จังหวัดที่พบอัตราป่วยสูงสุด ทั่วประเทศ ( สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง, 10 กุมภาพันธ์ 2558) ระยอง 19.69 (129 ราย ) กระบี่ 16.07 (72 ราย ) นครปฐม 14.69 (129 ราย ) สมุทรสาคร 14.00 (72 ราย ) เพชรบุรี 12.34 (58 ราย ) สมุทรสงคราม 11.85 (23 ราย ) กทม. 10.79 (613 ราย ) ระนอง 10.07 (18 ราย ) ปัตตานี 9.63 (65 ราย ) สงขลา 9.17 (127 ราย )

5 อัตราป่วยไข้เลือดออกจำแนกราย อำเภอ จังหวัดพัทลุง 1 มกราคม 2558 – 10 กุมภาพันธ์ 2558 10 ก. พ.58 จำนวนผู้ป่วย 44 ราย (8.43 ต่อแสน ) ที่มา : รง.506 ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558

6 จำนวนผู้ป่วยไข้เลือดออกจำแนก ตามกลุ่มอายุ จังหวัดพัทลุง 1 มกราคม 2558 – 10 กุมภาพันธ์ 2558 ที่มา : รง.506 ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558

7 แผนที่การระบาดของไข้เลือดออก ย้อนหลัง สัปดาห์ที่ 4 (1 – 7 ก. พ. 58) ตำบลที่มีผู้ป่วย ช่วงวันที่ 11 ม. ค.58 – 24 ม. ค. 58 ตำบลที่มีผู้ป่วย ช่วงวันที่ 1 ม. ค.58 – 10 ม. ค. 58 ตำบลที่มีผู้ป่วย ช่วงวันที่ 25 ม. ค.58 – 7 ก. พ. 58 ( ลำปำ เขาเจียก นาโหนด แพรกหา )

8 เชิงรุก -War room - รณรงค์ใน โรงเรียน / ศูนย์เด็ก เล็ก สิ่งแวดล้อม บริเวณบ้าน - อบรมการพ่นเคมี และการซ่อมบำรุง เครื่องพ่น เชิงรับ -SRRT ลงพื้นที่ควบคุม โรคภายใน 24 ชม. -DHF corner - ประเมิน ระบบเฝ้าระวัง จำนวนผู้ป่วยไข้เลือดออกจำแนกรายเดือน เปรียบเทียบปี 2557 กับ ปี 2556, มัธยฐาน 5 ปี ที่มา : รง.506 ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 ช่วงโอกาส ทอง


ดาวน์โหลด ppt โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังทาง ระบาดวิทยา 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด พัทลุง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google