งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

10.11 ภัยแล้ง (Drought) เป็นสภาวะการขาดแคลนน้ำซึ่งเกิดขึ้นได้หลาย กรณี เช่น 1. เป็นช่วงเวลาที่ขาดฝนเป็นระยะเวลานาน 2. ความแห้งแล้งอาจเกิดขึ้นได้ในบางช่วงที่มี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "10.11 ภัยแล้ง (Drought) เป็นสภาวะการขาดแคลนน้ำซึ่งเกิดขึ้นได้หลาย กรณี เช่น 1. เป็นช่วงเวลาที่ขาดฝนเป็นระยะเวลานาน 2. ความแห้งแล้งอาจเกิดขึ้นได้ในบางช่วงที่มี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 10.11 ภัยแล้ง (Drought) เป็นสภาวะการขาดแคลนน้ำซึ่งเกิดขึ้นได้หลาย กรณี เช่น 1. เป็นช่วงเวลาที่ขาดฝนเป็นระยะเวลานาน 2. ความแห้งแล้งอาจเกิดขึ้นได้ในบางช่วงที่มี ความชื้นไม่เพียงพอที่จะให้แก่พืชได้ 3. เป็นช่วงเวลาที่ฝนไม่เพียงพอต่อความ ต้องการของมนุษย์

2 ชนิดของความแห้ง แล้ง 1. Meteorological Drought ( สภาวะอากาศ แห้งแล้ง ) ฝนตกปริมาณน้อย 2. Hydrological Drought ( สภาวะการขาด น้ำ ) น้ำที่มีอยู่ไม่เพียงพอต่อการใช้งาน 3. Agricultural Drought ( สภาวะความแห้ง แล้งทางการเกษตร ) น้ำไม่พอเพื่อการเกษตรกรรม

3 ประเภทของความแห้ง แล้ง 1. ความแห้งแล้งถาวร (permanent drought) หรือแล้งซ้ำซาก 2. ความแห้งแล้งตามฤดูกาล (seasonal drought) เกิดจากฝนทิ้งช่วง 3. ความแห้งแล้งที่เกิดจากความฝันแปรของ หยาดน้ำฟ้า เกิดจากความผิดปกติของฝน

4 ดัชนีความแห้งแล้ง (Aridity Index) I = D E x100 a I a = ดัชนีความแห้งแล้ง (Aridity Index) D = ปริมาณน้ำขาดแคลน (Water Deficit) D= P(Precipitation) -E (Evaporation) E = ปริมาณน้ำระเหยจากการวัดการ ระเหย (Ep) ปานกลาง (0-0.5) รุนแรง [(-0.5)-(-1)] รุนแรงมาก [(-1)-(-2)] รุนแรง มากที่สุด (<-2)

5 สาเหตุของความแห้ง แล้ง 1. ความแห้งแล้งที่เกิดจากเหตุการณ์ทางธรรมชาติ 1.1. การขาดแคลนน้ำฝน 1.2 อิทธิพลของลมและอุณหภูมิ 1.3 ความชื้นในอากาศ 1.4 ความเย็นของน้ำในมหาสมุทร 1.5 ลักษณะการเก็บน้ำของดิน 2. ความแห้งแล้งอันเนื่องมาจากการกระทำของ มนุษย์ 2.1 การตัดไม้ทำลายป่า 2.2 การทำการเกษตรผิดหลักวิชาการ


ดาวน์โหลด ppt 10.11 ภัยแล้ง (Drought) เป็นสภาวะการขาดแคลนน้ำซึ่งเกิดขึ้นได้หลาย กรณี เช่น 1. เป็นช่วงเวลาที่ขาดฝนเป็นระยะเวลานาน 2. ความแห้งแล้งอาจเกิดขึ้นได้ในบางช่วงที่มี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google