งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

10.11 ภัยแล้ง (Drought) เป็นสภาวะการขาดแคลนน้ำซึ่งเกิดขึ้นได้หลายกรณี เช่น เป็นช่วงเวลาที่ขาดฝนเป็นระยะเวลานาน ความแห้งแล้งอาจเกิดขึ้นได้ในบางช่วงที่มีความชื้นไม่เพียงพอที่จะให้แก่พืชได้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "10.11 ภัยแล้ง (Drought) เป็นสภาวะการขาดแคลนน้ำซึ่งเกิดขึ้นได้หลายกรณี เช่น เป็นช่วงเวลาที่ขาดฝนเป็นระยะเวลานาน ความแห้งแล้งอาจเกิดขึ้นได้ในบางช่วงที่มีความชื้นไม่เพียงพอที่จะให้แก่พืชได้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 10.11 ภัยแล้ง (Drought) เป็นสภาวะการขาดแคลนน้ำซึ่งเกิดขึ้นได้หลายกรณี เช่น เป็นช่วงเวลาที่ขาดฝนเป็นระยะเวลานาน ความแห้งแล้งอาจเกิดขึ้นได้ในบางช่วงที่มีความชื้นไม่เพียงพอที่จะให้แก่พืชได้ เป็นช่วงเวลาที่ฝนไม่เพียงพอต่อความต้องการของมนุษย์

2 ชนิดของความแห้งแล้ง 1. Meteorological Drought (สภาวะอากาศแห้งแล้ง)
ฝนตกปริมาณน้อย 2. Hydrological Drought (สภาวะการขาดน้ำ) น้ำที่มีอยู่ไม่เพียงพอต่อการใช้งาน 3. Agricultural Drought (สภาวะความแห้งแล้งทางการเกษตร) น้ำไม่พอเพื่อการเกษตรกรรม

3 ประเภทของความแห้งแล้ง
ความแห้งแล้งถาวร (permanent drought) หรือแล้งซ้ำซาก ความแห้งแล้งตามฤดูกาล (seasonal drought) เกิดจากฝนทิ้งช่วง ความแห้งแล้งที่เกิดจากความฝันแปรของหยาดน้ำฟ้า เกิดจากความผิดปกติของฝน

4 ดัชนีความแห้งแล้ง (Aridity Index)
Ia = ดัชนีความแห้งแล้ง (Aridity Index) D = ปริมาณน้ำขาดแคลน (Water Deficit) D= P(Precipitation) -E (Evaporation) E = ปริมาณน้ำระเหยจากการวัดการระเหย (Ep) ปานกลาง (0-0.5) รุนแรง [(-0.5)-(-1)] รุนแรงมาก [(-1)-(-2)] รุนแรงมากที่สุด (<-2)

5 สาเหตุของความแห้งแล้ง
ความแห้งแล้งที่เกิดจากเหตุการณ์ทางธรรมชาติ 1.1. การขาดแคลนน้ำฝน 1.2 อิทธิพลของลมและอุณหภูมิ 1.3 ความชื้นในอากาศ 1.4 ความเย็นของน้ำในมหาสมุทร 1.5 ลักษณะการเก็บน้ำของดิน 2. ความแห้งแล้งอันเนื่องมาจากการกระทำของมนุษย์ 2.1 การตัดไม้ทำลายป่า 2.2 การทำการเกษตรผิดหลักวิชาการ


ดาวน์โหลด ppt 10.11 ภัยแล้ง (Drought) เป็นสภาวะการขาดแคลนน้ำซึ่งเกิดขึ้นได้หลายกรณี เช่น เป็นช่วงเวลาที่ขาดฝนเป็นระยะเวลานาน ความแห้งแล้งอาจเกิดขึ้นได้ในบางช่วงที่มีความชื้นไม่เพียงพอที่จะให้แก่พืชได้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google