งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หลักสูตร “ศิลปะการพูดในที่ชุมชนและการเป็นพิธีกร ”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หลักสูตร “ศิลปะการพูดในที่ชุมชนและการเป็นพิธีกร ”"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หลักสูตร “ศิลปะการพูดในที่ชุมชนและการเป็นพิธีกร ”
บรรยาย โดย อาจารย์วทัญญู มุ่งหมาย

2 www.star-is-born.com สถาบันพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อกลยุทธ์ทางธุรกิจ มาตรฐานสากล

3

4 วันที่…………………………………………… 08.30-09.00น. ลงทะเบียน/เปิดการอบรม
กำหนดการฝึกอบรม หลักสูตร “ศิลปะการพูดในที่ชุมชนและการเป็นพิธีกร ” 3 วัน ณ วันที่…………………………………………… น.   ลงทะเบียน/เปิดการอบรม น. หลักการพูดในที่ชุมชน น. พักรับประทานอาหารว่าง น. การเอาชนะอาการประหม่าและสร้างความเชื่อมั่น น. พักรับประทานอาหารกลางวัน น. ฝึกเอาชนะอาการประหม่าและสร้างความเชื่อมั่น น. พักรับประทานอาหารว่าง น. การจัดลำดับขั้นตอนของการพูด

5 วันที่………………………………….                                        น.   ฝึกการจัดลำดับขั้นตอนของการพูด น. พักรับประทานอาหารว่าง น. การใช้ภาษากายและเสียงประกอบการพูด น. พักรับประทานอาหารกลางวัน น. ฝึกการใช้ภาษากายและเสียง ประกอบการพูด น. พักรับประทานอาหารว่าง น.  การเป็นพิธีกร

6 วันที่……………………………………      
น.   ฝึกการเป็นพิธีกร น. พักรับประทานอาหารว่าง น. ฝึกการเป็นพิธีกร (ต่อ) น. พักรับประทานอาหารกลางวัน น. ฝึกการเป็นพิธีกร (ต่อ) น. พักรับประทานอาหารว่าง น.  แสดงความคิดเห็น น. มอบวุฒิบัตร/ปิดการอบรม        หมายเหตุ  เนื่องจากการอบรมมุ่งเน้นการฝึกปฏิบัติจึงรับเพียงรุ่นละ 30 ท่าน โดยภาคปฏิบัติจะแบ่งออกเป็น2 กลุ่มๆละ 15 ท่าน

7 Thank you


ดาวน์โหลด ppt หลักสูตร “ศิลปะการพูดในที่ชุมชนและการเป็นพิธีกร ”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google