งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการพัฒนาเป็นศูนย์กลางการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชรองรับ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการพัฒนาเป็นศูนย์กลางการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชรองรับ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการพัฒนาเป็นศูนย์กลางการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชรองรับ
1.เกษตรกรไม่มีการทำแปลงพันธุ์โดยเฉพาะ 2.ผู้ผลิตพันธุ์ขายไม่มีการดูแลการปะปนของโรคและแมลง 3.ไม่มีมาตรฐานการผลิตและรับรองพันธุ์มันสำปะหลัง 4.ไม่มีข้อมูลผู้ผลิตพันธุ์จำหน่ายเป็นการค้า - ผลผลิตต่ำ - แพร่การระบาดของโรคและแมลง โครงการพัฒนาเป็นศูนย์กลางการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชรองรับ ประชาคมอาเซียน (มันสำปะหลัง) วัตถุประสงค์ 1.จัดตั้งกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตมันสำปะหลังพันธุ์ดีมีคุณภาพ 2.ถ่ายทอดความรู้แนวทางการผลิตมันสำปะหลังพันธุ์ดี มีคุณภาพ 3.เพื่อหาแนวทางการจัดทำมาตรฐานการรองรับพันธุ์มันสำปะหลังพันธุ์ดี อบรมเจ้าหน้าที่ ที่รับผิดชอบ จัดตั้งกลุ่มผู้ผลิตพันธุ์ดีมีคุณภาพ จัดทำทะเบียนผู้ผลิตพันธุ์เป็นการค้า จัดทำมาตรฐานต้นพันธุ์ ศึกษาวิจัยรูปแบบการผลิตพันธุ์ Out put 1.เจ้าหน้าที่ 50 รายได้รับการถ่ายทอดความรู้ 2.แปลงพันธุ์มันสำปะหลังพันธุ์ดี 40 กลุ่ม 800 ราย 1,600 ไร่ 3.ร่างมาตรฐานต้นพันธุ์และการรับรองพันธุ์ของประเทศ 4.มีทะเบียนเกษตรกรผู้ผลิตพันธุ์มันสำปะหลัง Out come 1.มีแหล่งพันธุ์ดีมีมาตรฐานใน 40 กลุ่ม 22 จังหวัด 2.พันธุ์ดีมีคุณภาพกระจายไปในพื้นที่ 3,200 ไร่ 3.ข้อมูลผู้ผลิต/แหล่งพันธุ์ดีเพื่อการพัฒนาในปีต่อไป

2 จุดเน้น/ประเด็นเน้นหนัก
ดำเนินการ 1 ศจช. ดำเนินการ 3 ศจช. ดำเนินการ 9 ศจช. จุดเน้น/ประเด็นเน้นหนัก ดำเนินการใน ศจช มันสำปะหลังดีเด่น เป็นกลุ่มที่มีความเข้มแข็ง สำรวจความต้องการพันธุ์ดีของเกษตรกร ที่เข้าร่วมโครงการและหาแหล่งพันธุ์ที่เชื่อถือได้ เกษตรกรต้องเอาใจใส่ดูแลแปลงและดำเนินการ ตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด คืนพันธุ์ 2 ส่วนเพื่อกระจายพันธุ์ไปสู่เกษตรกรรายอื่น

3 การสร้างกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตพันธุ์
คัดเลือก ศจช ที่เข้มแข็ง คัดเลือกเกษตรกรผู้นำที่มีความสนใจ ใส่ใจเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตกลุ่มละ 20 ราย จัดทำแปลงพันธุ์รายละ 2 ไร่ รวมกลุ่มละ 40 ไร่ ถ่ายทอดเทคโนโลยี 5 ครั้ง เรื่อง พันธุ์ การจัดการพันธุ์ การดูแลรักษา ศัตรูพืช และการจัดทำแปลงพันธุ์ งบประมาณ รวมกลุ่มละ 130,000 บาท รายละเอียด แปลงพันธุ์ไร่ละ 3,000 บาท เป็นค่าท่อนพันธุ์ ปุ๋ย สารเคมีแช่ท่อนพันธุ์ ถ่ายทอดเทคโนโลยี 5 ครั้ง รายละ 100 บาท/ครั้ง

4 จุดเน้น เลือกพันธุ์ตามความต้องการของเกษตรกร “พันธุ์ดีมีคุณภาพ”
ให้ความเข้าใจกับเกษตรกรถึงความสำคัญในการเตรียมพันธุ์ดี ให้ความรู้เรื่องพันธุ์ส่งเสริม ถ่ายทอดวิชาการ 5 ครั้ง เน้นเรื่องพันธุ์และการจัดการกิ่งพันธุ์ก่อน แล้วจึงเพิ่มเติมเรื่องอื่น ๆ เกษตรกรต้องคืนพันธุ์อย่างน้อย 2 เท่าของที่รับมา เพื่อขยายแก่เพื่อนบ้าน เตรียมรายชื่อเกษตรกรที่จะรับพันธุ์ในปีต่อไป จัดทำรายงานตามแบบ ในภาคผนวก 3 ส่งภายใน 15 พค 58 ทางเมล์ ที่


ดาวน์โหลด ppt โครงการพัฒนาเป็นศูนย์กลางการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชรองรับ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google