งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการพัฒนาเป็นศูนย์กลางการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชรองรับ ประชาคมอาเซียน ( มันสำปะหลัง ) โครงการพัฒนาเป็นศูนย์กลางการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชรองรับ อบรม เจ้าหน้าที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการพัฒนาเป็นศูนย์กลางการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชรองรับ ประชาคมอาเซียน ( มันสำปะหลัง ) โครงการพัฒนาเป็นศูนย์กลางการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชรองรับ อบรม เจ้าหน้าที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการพัฒนาเป็นศูนย์กลางการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชรองรับ ประชาคมอาเซียน ( มันสำปะหลัง ) โครงการพัฒนาเป็นศูนย์กลางการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชรองรับ อบรม เจ้าหน้าที่ ที่ รับผิดชอ บ 1. เกษตรกรไม่มีการทำแปลงพันธุ์ โดยเฉพาะ 2. ผู้ผลิตพันธุ์ขายไม่มีการดูแลการ ปะปนของโรคและแมลง 3. ไม่มีมาตรฐานการผลิตและรับรอง พันธุ์มันสำปะหลัง 4. ไม่มีข้อมูลผู้ผลิตพันธุ์จำหน่าย เป็นการค้า 1. เกษตรกรไม่มีการทำแปลงพันธุ์ โดยเฉพาะ 2. ผู้ผลิตพันธุ์ขายไม่มีการดูแลการ ปะปนของโรคและแมลง 3. ไม่มีมาตรฐานการผลิตและรับรอง พันธุ์มันสำปะหลัง 4. ไม่มีข้อมูลผู้ผลิตพันธุ์จำหน่าย เป็นการค้า - ผลผลิตต่ำ - แพร่การระบาดของโรคและแมลง - ผลผลิตต่ำ - แพร่การระบาดของโรคและแมลง วัตถุประสงค์ 1. จัดตั้งกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตมันสำปะหลังพันธุ์ดีมีคุณภาพ 2. ถ่ายทอด ความรู้แนวทางการผลิตมันสำปะหลังพันธุ์ดี มีคุณภาพ 3. เพื่อหาแนวทางการจัดทำมาตรฐานการรองรับพันธุ์มันสำปะหลังพันธุ์ดี วัตถุประสงค์ 1. จัดตั้งกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตมันสำปะหลังพันธุ์ดีมีคุณภาพ 2. ถ่ายทอด ความรู้แนวทางการผลิตมันสำปะหลังพันธุ์ดี มีคุณภาพ 3. เพื่อหาแนวทางการจัดทำมาตรฐานการรองรับพันธุ์มันสำปะหลังพันธุ์ดี จัดตั้งกลุ่ม ผู้ผลิต พันธุ์ดีมี คุณภาพ จัดทำทะเบียน ผู้ผลิตพันธุ์ เป็นการค้า จัดทำ มาตรฐาน ต้นพันธุ์ ศึกษาวิจัย รูปแบบการ ผลิตพันธุ์ Out put 1. เจ้าหน้าที่ 50 รายได้รับการถ่ายทอด ความรู้ 2. แปลงพันธุ์มันสำปะหลังพันธุ์ดี 40 กลุ่ม 800 ราย 1,600 ไร่ 3. ร่างมาตรฐานต้นพันธุ์และการรับรอง พันธุ์ของประเทศ 4. มีทะเบียนเกษตรกรผู้ผลิตพันธุ์มัน สำปะหลัง Out put 1. เจ้าหน้าที่ 50 รายได้รับการถ่ายทอด ความรู้ 2. แปลงพันธุ์มันสำปะหลังพันธุ์ดี 40 กลุ่ม 800 ราย 1,600 ไร่ 3. ร่างมาตรฐานต้นพันธุ์และการรับรอง พันธุ์ของประเทศ 4. มีทะเบียนเกษตรกรผู้ผลิตพันธุ์มัน สำปะหลัง Out come 1. มีแหล่งพันธุ์ดีมีมาตรฐานใน 40 กลุ่ม 22 จังหวัด 2. พันธุ์ดีมีคุณภาพกระจายไป ในพื้นที่ 3,200 ไร่ 3. ข้อมูลผู้ผลิต / แหล่งพันธุ์ดี เพื่อการพัฒนาในปีต่อไป Out come 1. มีแหล่งพันธุ์ดีมีมาตรฐานใน 40 กลุ่ม 22 จังหวัด 2. พันธุ์ดีมีคุณภาพกระจายไป ในพื้นที่ 3,200 ไร่ 3. ข้อมูลผู้ผลิต / แหล่งพันธุ์ดี เพื่อการพัฒนาในปีต่อไป

2 จุดเน้น/ประเด็นเน้นหนัก  ดำเนินการใน ศจช มันสำปะหลัง ดีเด่น เป็นกลุ่มที่มีความเข้มแข็ง  สำรวจความต้องการพันธุ์ดีของ เกษตรกร ที่เข้าร่วมโครงการและหาแหล่ง พันธุ์ที่เชื่อถือได้  เกษตรกรต้องเอาใจใส่ดูแลแปลง และดำเนินการ ตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด  คืนพันธุ์ 2 ส่วนเพื่อกระจายพันธุ์ ไปสู่เกษตรกรรายอื่น จุดเน้น/ประเด็นเน้นหนัก  ดำเนินการใน ศจช มันสำปะหลัง ดีเด่น เป็นกลุ่มที่มีความเข้มแข็ง  สำรวจความต้องการพันธุ์ดีของ เกษตรกร ที่เข้าร่วมโครงการและหาแหล่ง พันธุ์ที่เชื่อถือได้  เกษตรกรต้องเอาใจใส่ดูแลแปลง และดำเนินการ ตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด  คืนพันธุ์ 2 ส่วนเพื่อกระจายพันธุ์ ไปสู่เกษตรกรรายอื่น ดำเนินการ 1 ศจช. ดำเนินการ 3 ศจช. ดำเนินการ 9 ศจช.

3 การสร้างกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตพันธุ์ คัดเลือก ศจช ที่เข้มแข็ง คัดเลือก ศจช ที่เข้มแข็ง คัดเลือกเกษตรกรผู้นำที่มีความสนใจ ใส่ใจเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพการ ผลิตกลุ่มละ 20 ราย จัดทำแปลงพันธุ์รายละ 2 ไร่ รวมกลุ่มละ 40 ไร่ คัดเลือกเกษตรกรผู้นำที่มีความสนใจ ใส่ใจเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพการ ผลิตกลุ่มละ 20 ราย จัดทำแปลงพันธุ์รายละ 2 ไร่ รวมกลุ่มละ 40 ไร่ ถ่ายทอดเทคโนโลยี 5 ครั้ง เรื่อง พันธุ์ การจัดการพันธุ์ การดูแลรักษา ศัตรูพืช และการจัดทำแปลงพันธุ์ ถ่ายทอดเทคโนโลยี 5 ครั้ง เรื่อง พันธุ์ การจัดการพันธุ์ การดูแลรักษา ศัตรูพืช และการจัดทำแปลงพันธุ์ งบประมาณ รวมกลุ่มละ 130,000 บาท รายละเอียด งบประมาณ รวมกลุ่มละ 130,000 บาท รายละเอียด – แปลงพันธุ์ไร่ละ 3,000 บาท เป็นค่าท่อนพันธุ์ ปุ๋ย สารเคมีแช่ท่อนพันธุ์ – ถ่ายทอดเทคโนโลยี 5 ครั้ง รายละ 100 บาท / ครั้ง

4 จุดเน้น เลือกพันธุ์ตามความต้องการของเกษตรกร “ พันธุ์ดีมีคุณภาพ ” เลือกพันธุ์ตามความต้องการของเกษตรกร “ พันธุ์ดีมีคุณภาพ ” ให้ความเข้าใจกับเกษตรกรถึงความสำคัญในการเตรียมพันธุ์ดี ให้ความเข้าใจกับเกษตรกรถึงความสำคัญในการเตรียมพันธุ์ดี ให้ความรู้เรื่องพันธุ์ส่งเสริม ให้ความรู้เรื่องพันธุ์ส่งเสริม ถ่ายทอดวิชาการ 5 ครั้ง เน้นเรื่องพันธุ์และการจัดการกิ่งพันธุ์ก่อน แล้วจึง เพิ่มเติมเรื่องอื่น ๆ ถ่ายทอดวิชาการ 5 ครั้ง เน้นเรื่องพันธุ์และการจัดการกิ่งพันธุ์ก่อน แล้วจึง เพิ่มเติมเรื่องอื่น ๆ เกษตรกรต้องคืนพันธุ์อย่างน้อย 2 เท่าของที่รับมา เพื่อขยายแก่เพื่อนบ้าน เกษตรกรต้องคืนพันธุ์อย่างน้อย 2 เท่าของที่รับมา เพื่อขยายแก่เพื่อนบ้าน เตรียมรายชื่อเกษตรกรที่จะรับพันธุ์ในปีต่อไป เตรียมรายชื่อเกษตรกรที่จะรับพันธุ์ในปีต่อไป จัดทำรายงานตามแบบ ในภาคผนวก 3 ส่งภายใน 15 พค 58 ทางเมล์ ที่ จัดทำรายงานตามแบบ ในภาคผนวก 3 ส่งภายใน 15 พค 58 ทางเมล์ ที่toyapc@hotmail.com


ดาวน์โหลด ppt โครงการพัฒนาเป็นศูนย์กลางการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชรองรับ ประชาคมอาเซียน ( มันสำปะหลัง ) โครงการพัฒนาเป็นศูนย์กลางการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชรองรับ อบรม เจ้าหน้าที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google