งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สมาชิกในอาเซียน. ลาว (laos) ธงประจำชาติ สีแดง หมายถึง ลือดแห่ง การต่อสู้เพื่ออิสรภาพของ ชาวลาว สีน้ำเงิน หมายถึง ความมั่ง คั่งอุดมสมบูรณ์ของชาติ พระจันทร์สีขาว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สมาชิกในอาเซียน. ลาว (laos) ธงประจำชาติ สีแดง หมายถึง ลือดแห่ง การต่อสู้เพื่ออิสรภาพของ ชาวลาว สีน้ำเงิน หมายถึง ความมั่ง คั่งอุดมสมบูรณ์ของชาติ พระจันทร์สีขาว."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สมาชิกในอาเซียน

2 ลาว (laos)

3 ธงประจำชาติ สีแดง หมายถึง ลือดแห่ง การต่อสู้เพื่ออิสรภาพของ ชาวลาว สีน้ำเงิน หมายถึง ความมั่ง คั่งอุดมสมบูรณ์ของชาติ พระจันทร์สีขาว เป็น สัญลักษณ์ของดวงจันทร์ลอย เด่นเหนือลำน้ำโขง และ หมายถึงเอกภาพของชาติ ภายใต้การปกครองของ รัฐบาลพรรคประชาชนปฏิวัติ ลาว ( พรรคคอมมิวนิสต์ลาว ) หรือหมายถึงการกลับมา รวมกันอีกครั้งของชาวลาว สองฝั่งโขง

4 เกี่ยวกับลาว ในภาษาอังกฤษ คำว่าลาว ที่หมายถึง ประเทศสะกดว่า "Laos" และ ลาวที่ หมายถึงคนลาว และภาษาลาวใช้ "Lao" ใน บางครั้งจะเห็นมีการใช้คำว่า "Laotian" แทนเนื่องจากป้องกันการสับสนกับเชื้อชาติ ลาว ที่สะกดว่า Ethnic Lao ตราแผ่นดินของลาว

5 ที่ตั้งและอาณาเขต ทิศเหนือ ติดกับประเทศ จีน ทิศตะวันออก ติด กับประเทศ เวียดนาม ทิศใต้ ติดกับประเทศ ไทย และประเทศ กัมพูชา ทิศตะวันตก ติดกับ ประเทศไทย และ ประเทศพม่า ความยาวพื้นที่ประเทศลาวตั้งแต่เหนือจรดใต้ยาวประมาณ 1,700 กว่ากิโลเมตร ส่วนที่กว้างที่สุดกว้าง 500 กิโลเมตร และที่แคบที่สุด 140 กิโลเมตร เนื้อที่ทั้งหมด 236,800 ตารางกิโลเมตร

6 เศรษฐกิจ ภาวะเศรษฐกิจของ สปป. ลาวมีพัฒนาการที่ดี ตามลำดับ โดยในช่วง 20 ปีนับตั้งแต่ ปรับเปลี่ยนระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยมสู่ ระบบเศรษฐกิจเสรีการตลาดเมื่อปี 2529 สปป. ลาวมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่าง ต่อเนื่องในอัตราเฉลี่ยร้อยละ 6.2 ต่อปี ประชากรมีรายได้เพิ่มขึ้นจากประมาณ 200 ดอลลาร์สหรัฐเมื่อปี 2529 เป็น 491 ดอลลาร์สหรัฐในปี 2548 ภาคอุตสาหกรรม ขยายตัวในอัตราไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 10 ต่อปี โดยอุตสาหกรรมพลังงานไฟฟ้าเป็นสาขา หลักที่สร้างรายได้ให้แก่ประเทศ อย่างไรก็ดี ลาวยังคงประสบปัญหาที่ต้องเร่ง แก้ไข ที่สำคัญได้แก่ ปัญหาราคาน้ำมัน ที่ เพิ่มสูงขึ้น ปัญหาการขาดดุลการค้าในอัตรา สูง ค่าเงินกีบไม่มีเสถียรภาพ การจัดเก็บ รายได้ต่ำกว่าเป้าหมาย และปัญหาการฉ้อ ราษฎร์บังหลวง สกุลเงินที่ใช้คือ ” กีบ ”

7 สังคมและวัฒนธรรม ภาษาที่ใช้ คือ ภาษาลาว อังกฤษ และฝรั่งเศษ ศาสนา ส่วนใหญ่นับถือพุทธ วัฒนธรรม มีความคล้ายคลึงกับคน อีสานอยู่มาก มีแคนเป็นเครื่องดนตรี ประจำชาติ และยังมี หมอขับ หมอลำ เหมือนคนอีสานด้วย และประเพณีก็มี หลายอย่างคล้ายของไทย เช่น วัน มาฆบูชา วันสงกรานต์ วันออกพรรษา เป็นต้น

8 การเดินทางจากประเทศไทย Link

9 วิดีโอเกี่ยวกับ asian

10


ดาวน์โหลด ppt สมาชิกในอาเซียน. ลาว (laos) ธงประจำชาติ สีแดง หมายถึง ลือดแห่ง การต่อสู้เพื่ออิสรภาพของ ชาวลาว สีน้ำเงิน หมายถึง ความมั่ง คั่งอุดมสมบูรณ์ของชาติ พระจันทร์สีขาว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google