งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การนำองค์กรสู่ความเป็นเลิศ อย่างยั่งยืน Achieving Organizational Greatness ผศ.( พิเศษ ) พญ. พิริยา นฤขัตรพิชัย Admin JC.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การนำองค์กรสู่ความเป็นเลิศ อย่างยั่งยืน Achieving Organizational Greatness ผศ.( พิเศษ ) พญ. พิริยา นฤขัตรพิชัย Admin JC."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การนำองค์กรสู่ความเป็นเลิศ อย่างยั่งยืน Achieving Organizational Greatness ผศ.( พิเศษ ) พญ. พิริยา นฤขัตรพิชัย Admin JC.

2 Greatness Organization คือ องค์กรที่ดำเนินงานจนประสบผลสำเร็จ อย่างเป็นเลิศและยั่งยืน (Sustained superior performance) ลูกค้ามีความ ภักดีอย่างเหนียวแน่น (Intensely loyal customers) มีวัฒนธรรมการ ทำงานแบบ Win-Win (Winning Culture) ไม่เอาเปรียบกันและกัน มี การสนับสนุนการดำเนินงานส่วนต่างๆ ภายในองค์กรอย่างโดดเด่น (Distinctive Contribution)

3 องค์ประกอบสำคัญ 3 ด้าน 1. พนักงานที่มีประสิทธิภาพสูง (Effectiveness People) 2. ผู้นำที่มีความเป็นเลิศ (Great Leader) 3. มุ่งเน้นเฉพาะ สิ่งสำคัญและผลักดันไปสู่การลง มือปฏิบัติให้ ประสบความสำเร็จได้ (Focus&Execution) และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

4 Leadership Problem - low trust - No shared vision/values - Misalignment - Disempowerment

5 Leader role - Inspire trust - Clarity purpose - Aligning system - Empower * Unleash talents

6 วุฒิภาวะของมนุษย์ 3 ระดับ 1. ต้องพึ่งพาคนอื่น ไม่สามารถ เป็นผู้นำที่ดีได้ (Dependence) 2. มีความมั่นใจในตนเอง มีจุดยืน มั่นคง (Independence) 3. สามารถพึ่งพาตนเองและนำคน อื่นได้ (Interdependence)

7 7 habits of effective leader 1. Be proactive 2. Begin with the end in mind 3. Put first things first 4. Think win-win

8 5. Seek first to understand, then to be understood 6. Synergize 7. Sharpen the saw 1 – 3 - ท ำให้เราสามารถจัดการชีวิต ตนเอง 4 - 7 - ช ่วยให้พัฒนาองค์กรไปสู่ความ เป็นเลิศ อ ย่างยั่งยืน /

9 On Becoming Global Manager กลยุทธ์เพื่อก้าวสู่การเป็นผู้จัดการ ระดับโลก โดย ฯพณฯ ราล์ฟ แอลบอยซ์ เอกอัครราชทูต สหรัฐอเมริกาประจำประเทศ ไทย “ คนที่เป็นผู้นำจะต้องมีวิสัยทัศน์ มีโลกทัศน์ในการบริหารจัดการคน ”

10 ผู้นำกับการบริหาร เหมือน หน้า 2 หน้าในคนเดียวกัน บาง คนอาจเป็นผู้บริหารที่เก่งกาจ แต่ไม่จำเป็น ต้องเป็นผู้นำที่ดี บางคนอาจเป็นผู้นำที่ดีมาก แต่ บริหารงานได้ไม่เก่ง การจะเป็น ผู้บริหารระดับโลกได้จะต้องเก่ง ทั้ง 2 อย่าง

11 การเป็นผู้นำ - การตั้งเข็ม - ต้องพัฒนาเครือข่าย ทรัพยากรมนุษย์โดยใช้ แรงจูงใจในการกำหนด ในการสร้างฐานะผู้ ทำงาน - การสร้างแรงจูงใจและ แรงบันดาลใจในการ สร้างเป้าประสงค์ - การกำหนดวิธีการ ดำเนินการให้บรรลุ เป้าหมายที่ตั้งไว้ - การจัดระเบียบบุคลากร - ต้องใช้แผนงานและ องค์กรในการดำเนินการ ตามเป้าประสงค์นั้น การบริหาร จัดการ

12 ชื่นชม “ คอลิน เพาเวลล์ ” อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวง ต่างประเทศสหรัฐ - การเป็นคนรับผิดชอบหน้าที่ของตนเอง บางครั้งอาจทำให้คนอื่นไม่พอใจแต่การไม่ ยอมตัดสินใจในเรื่องยากๆ และเลี่ยงไม่ให้ คนโกรธ อาจทำให้คนสร้างผลงานมากที่สุด อึดอัด - คุณไม่ทราบว่า จะรอดพ้นจากการถูก ลงโทษ จากการกระทำอะไรบ้างจนกว่า จะ ได้ลองทำดู ฉะนั้นจะใจเร็วไม่ได้ ต้องสุขุม รอบคอบ สามารถมองโลกได้ทั้ง 2 แง่

13 “ การมองโลกในแง่ดี ตลอดไป จะเป็นตัวทวีพลัง ”

14 ความสำเร็จขององค์กร คือ การสรร หาบุคคลที่เหมาะสมกับงาน ปรัชญาของการบริหาร คือ การมี ทีมงานที่เข้มแข็ง มีความสามารถ จะ ไม่เข้าไปก้าวก่าย จะปล่อยให้ทำงาน อย่างอิสระ พนักงานที่ดี จะบอกคุณ เองว่า เขากำลังทำอะไรอยู่ และจะมา หาเราเมื่อต้องเผชิญปัญหายากจริงๆ และเมื่อทำงานหนักทุกวัน อย่าลืมให้ เวลากับตัวเอง

15 หัวใจสำคัญ “ ทักษะความมีมนุษยสัมพันธ์ ที่ดี กับทุกคน ทุกเชื้อชาติ ”

16 Leadership is 1% Inspiration and 99% perspiration Prof. Ronald A.Heifetz., KSG Harvard university no leader only leadership

17 Exercising leadership Adaptive work 1. มองภาพรวม (Getting on the balcony) 2. การท้าทายให้ปรับตัวใหม่ (Identifying adaptive challenge) 3. ให้ความรับผิดชอบกลับไปยังทีมงาน (Giving the work back to people)

18 Adaptive work 4. ควบคุม / บริหารความกดดัน (Regulating distress) 5. รักษาการจดจ่อเป้าหมายอย่างเคร่งครัด (Maintain disciplined Attention) 6. เปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น (Protecting voice of leadership from below)

19


ดาวน์โหลด ppt การนำองค์กรสู่ความเป็นเลิศ อย่างยั่งยืน Achieving Organizational Greatness ผศ.( พิเศษ ) พญ. พิริยา นฤขัตรพิชัย Admin JC.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google