งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คิดเชิงระบบคิดเชิงระบบ ถ้าอยากบรรลุความสำเร็จ ในสิ่งที่ไม่เคยทำมาก่อน อย่า ! ทำเหมือนสิ่งที่เคยทำมาแล้ว “ ต้องคิดแบบใหม่ ในความคิดใหม่ ” เสริมสิ่งใหม่ๆเสริมสิ่งใหม่ๆ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คิดเชิงระบบคิดเชิงระบบ ถ้าอยากบรรลุความสำเร็จ ในสิ่งที่ไม่เคยทำมาก่อน อย่า ! ทำเหมือนสิ่งที่เคยทำมาแล้ว “ ต้องคิดแบบใหม่ ในความคิดใหม่ ” เสริมสิ่งใหม่ๆเสริมสิ่งใหม่ๆ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 คิดเชิงระบบคิดเชิงระบบ ถ้าอยากบรรลุความสำเร็จ ในสิ่งที่ไม่เคยทำมาก่อน อย่า ! ทำเหมือนสิ่งที่เคยทำมาแล้ว “ ต้องคิดแบบใหม่ ในความคิดใหม่ ” เสริมสิ่งใหม่ๆเสริมสิ่งใหม่ๆ

4 ใช้ข้อมูล (DATA) เป็นฐานข้อมูล ในการบริหาร จัดการ (MIS) ใช้ข้อมูล (DATA) เป็นฐานข้อมูล ในการบริหาร จัดการ (MIS) การตัดสินใจการตัดสินใจ

5 1. ในอนาคต สถานศึกษา ต้องเป็นสังคม แห่งการเรียนรู้ (Knowledge Based Society) 2. สร้างศักยภาพขององค์กรให้มีความรวดเร็ว สื่อสารเร็ว ทำงานเร็ว 3. โลกอนาคตไม่มีรูปแบบ ต้องออกแบบเอง (World of Volatility) 4. ต้องกระจายอำนาจ (Delegation of Power) 5. ไม่ต้องรอให้องค์กรสมบูรณ์แบบ ต้องทำทันที ต้องทำทันที 1. ในอนาคต สถานศึกษา ต้องเป็นสังคม แห่งการเรียนรู้ (Knowledge Based Society) 2. สร้างศักยภาพขององค์กรให้มีความรวดเร็ว สื่อสารเร็ว ทำงานเร็ว 3. โลกอนาคตไม่มีรูปแบบ ต้องออกแบบเอง (World of Volatility) 4. ต้องกระจายอำนาจ (Delegation of Power) 5. ไม่ต้องรอให้องค์กรสมบูรณ์แบบ ต้องทำทันที ต้องทำทันที

6 พัฒนานักเรียน นักศึกษ า พัฒนานักเรียน พัฒน าฝ่าย พัฒนา งาน วิชากา ร พัฒนา บุคลากร การออกกลางคันของนักเรียน / นักศึกษา การออกกลางคันของนักเรียน / นักศึกษา ส่งเสริมห้องสมุดหนังสือ ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ ส่งเสริมห้องสมุดหนังสือ ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ สถานศึกษาปราศจากสิ่ง เสพติดและอบายมุข สถานศึกษาปราศจากสิ่ง เสพติดและอบายมุข พัฒนาระบบการ ประเมินมาตรฐาน วิชาชีพ ตามระบบ คุณวุฒิวิชาชีพ - ด้านการบริหาร จัดการที่ดี - ด้านการบริหาร จัดการที่ดี - ด้าน คุณธรรม จริยธรรม - ด้าน คุณธรรม จริยธรรม - ด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ - ด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ - ด้านการบริหาร จัดการที่ดี - ด้านการบริหาร จัดการที่ดี - ด้าน คุณธรรม จริยธรรม - ด้าน คุณธรรม จริยธรรม - ด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ - ด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ มี 3 กลุ่ม การประกันคุณภาพภายใน ภายนอก สร้างระเบียบ วินัย ให้กับนักเรียน / นักศึกษา ส่งเสริมและ พัฒนาอาชีวศึกษา ส่งเสริมและ พัฒนาอาชีวศึกษา และฝึกอบรมวิชาชีพ ด้วยรูปแบบ ที่หลากหลาย ส่งเสริมและ พัฒนาอาชีวศึกษา ส่งเสริมและ พัฒนาอาชีวศึกษา และฝึกอบรมวิชาชีพ ด้วยรูปแบบ ที่หลากหลาย พัฒนา คุณภาพ การ จัดการ เรียนการ สอน พัฒนา คุณภาพ การ จัดการ เรียนการ สอน ผลิตและพัฒนากำลังคน อาชีวศึกษาโดย ความร่วมมือทางวิชาการกับ สถานประกอบการ ผลิตและพัฒนากำลังคน อาชีวศึกษาโดย ความร่วมมือทางวิชาการกับ สถานประกอบการ แนวคิดในการบริหารจัดการแนวคิดในการบริหารจัดการ

7

8 ขอขอบคุณครูและบุคลากร ทางการศึกษาทุกท่าน ให้ ความร่วมมือ ร่วมใจ ร่วมทำงาน เพื่อให้วิทยาลัย บริหารธุรกิจ และ การท่องเที่ยวนครราชสีมา เพื่อให้วิทยาลัย บริหารธุรกิจ และ การท่องเที่ยวนครราชสีมา มุ่งสู่ความเป็นเลิศในการ จัดการอาชีวศึกษา มุ่งสู่ความเป็นเลิศในการ จัดการอาชีวศึกษา จากใจ.... ผู้อำนวยการ จากใจ.... ผู้อำนวยการ ขอขอบคุณครูและบุคลากร ทางการศึกษาทุกท่าน ให้ความร่วมมือ ร ร ร ร่วมใจ ร่วมทำงาน เพื่อให้วิทยาลัย บริหารธุรกิจและ การท่องเที่ยวนครราชสีมา มุ่งสู่ความเป็นเลิศในการ จัดการอาชีวศึกษา จากใจ.... ผู้อำนวยการ


ดาวน์โหลด ppt คิดเชิงระบบคิดเชิงระบบ ถ้าอยากบรรลุความสำเร็จ ในสิ่งที่ไม่เคยทำมาก่อน อย่า ! ทำเหมือนสิ่งที่เคยทำมาแล้ว “ ต้องคิดแบบใหม่ ในความคิดใหม่ ” เสริมสิ่งใหม่ๆเสริมสิ่งใหม่ๆ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google