งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผู้อำนวยการ ..คิดอย่างไร ?

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผู้อำนวยการ ..คิดอย่างไร ?"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ผู้อำนวยการ ..คิดอย่างไร ?
กับการจัดการเรียนการสอน วิทยาลัยบริหารธุรกิจ และการท่องเที่ยวนครราชสีมา

3 ผู้อำนวยการ....คิดอย่างไร ?
คิดเชิงระบบ เสริมสิ่งใหม่ๆ ถ้าอยากบรรลุความสำเร็จ ในสิ่งที่ไม่เคยทำมาก่อน อย่า ! ทำเหมือนสิ่งที่เคยทำมาแล้ว “ต้องคิดแบบใหม่ ในความคิดใหม่”

4 ผู้อำนวยการ.....คิดอย่างไร ?
การตัดสินใจ ใช้ข้อมูล (DATA) เป็นฐานข้อมูล ในการบริหาร จัดการ (MIS)

5 ผู้อำนวยการ....คิดอย่างไร ?
ข้อคิด 5 ประการ ผู้อำนวยการ....คิดอย่างไร ? ในอนาคต สถานศึกษา ต้องเป็นสังคม แห่งการเรียนรู้ (Knowledge Based Society) สร้างศักยภาพขององค์กรให้มีความรวดเร็ว สื่อสารเร็ว ทำงานเร็ว โลกอนาคตไม่มีรูปแบบ ต้องออกแบบเอง (World of Volatility) ต้องกระจายอำนาจ (Delegation of Power) ไม่ต้องรอให้องค์กรสมบูรณ์แบบ ต้องทำทันที

6 แนวคิดในการบริหารจัดการ
ผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาโดย ความร่วมมือทางวิชาการกับสถานประกอบการ การประกันคุณภาพภายใน ภายนอก พัฒนาบุคลากร พัฒนา นักเรียน นักศึกษา มี 3 กลุ่ม สร้างระเบียบ วินัย ให้กับนักเรียน/นักศึกษา พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษา และฝึกอบรมวิชาชีพ ด้วยรูปแบบ ที่หลากหลาย พัฒนางานวิชาการ พัฒนาฝ่าย พัฒนาระบบการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ตามระบบคุณวุฒิวิชาชีพ - ด้านการบริหารจัดการที่ดี - ด้าน คุณธรรม จริยธรรม - ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สถานศึกษาปราศจากสิ่งเสพติดและอบายมุข ส่งเสริมห้องสมุดหนังสือ ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ การออกกลางคันของนักเรียน/นักศึกษา

7 ผู้อำนวยการอยากเห็นผลลัพธ์อะไร ?
การทำงานที่รวดเร็ว องค์กรแห่งการเรียนรู้ เน้นวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี การกระจายอำนาจ ออกแบบ วิธีการทำงานใหม่ ให้มีศักยภาพ การกระจายอำนาจ ผอ.สถาบัน บริหารเขตพื้นที่อาชีวศึกษา (ภาคสนาม) ผอ.สำนัก อำนวยความสะดวก กำหนดนโยบาย การทำงานที่รวดเร็ว เปลี่ยนแปลงระบบราชการไทย ขับเคลื่อนไปพร้อมกับ การเมือง ผู้นำองค์กรต้องมีวิสัยทัศน์เป็นผู้นำ การเปลี่ยนแปลง ออกแบบวิธีการทำงานใหม่ ให้มีศักยภาพ ผู้นำมีจิตใจรักบริการ ยืดหยุ่น ให้โอกาสคนในสังคม เพราะสังคมยุคใหม่เป็นยุคสังคมแห่งการเรียนรู้ เน้น วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

8 ขอขอบคุณครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน
ให้ความร่วมมือ ร่วมใจ ร่วมทำงาน เพื่อให้วิทยาลัยบริหารธุรกิจ และการท่องเที่ยวนครราชสีมา มุ่งสู่ความเป็นเลิศในการจัดการอาชีวศึกษา จากใจ....ผู้อำนวยการ


ดาวน์โหลด ppt ผู้อำนวยการ ..คิดอย่างไร ?

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google