งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น เขตพื้นที่การศึกษา เชียงรายเขต 1 หลักสูตรแกนกลาง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น เขตพื้นที่การศึกษา เชียงรายเขต 1 หลักสูตรแกนกลาง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น เขตพื้นที่การศึกษา เชียงรายเขต 1 หลักสูตรแกนกลาง

2

3 การพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพ ฐ. สพ ท. สาระการเรียนรู้ ท้องถิ่น กรอบท้องถิ่น สพท. + + + - มาตรฐานการเรียนรู้ - สาระการเรียนรู้แกนกลาง - โครงสร้างหลักสูตร - เกณฑ์การวัดผลประเมินผล ส่วนที่ สถานศึกษา เพิ่มเติม โรงเรียน การวัดประเมินผล ระดับท้องถิ่น + หลักสูตรแกนกลาง กรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น แกนกลาง สพฐ. เป้าหมาย/ จุดเน้น หลักสูตรสถานศึกษา

4 ส่วนประกอบ ของกรอบหลักสูตร ระดับท้องถิ่น เขตพื้นที่การศึกษา

5 เป้าหมาย/จุดเน้น คุณภาพผู้เรียน มาตรฐานการเรียนรู้หลักสูตรแกนกลาง การเรียนรู้เกี่ยวกับชุมชน ท้องถิ่น คุณภาพผู้เรียน มาตรฐานการเรียนรู้หลักสูตรแกนกลาง การเรียนรู้เกี่ยวกับชุมชน ท้องถิ่น

6 สาระการเรียนรู้ ท้องถิ่น สภาพภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ประวัติ ความเป็นมา การประกอบอาชีพ อื่น ๆ ทรัพยากร สิ่งแวดล้อม สภาพเศรษฐกิจ และสังคม ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญา สภาพปัญหาใน ชุมชน / สังคม แหล่งท่องเที่ยว บุคคลสำคัญ

7 การนำกรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น สู่หลักสูตรสถานศึกษา สอดแทรกใน รายวิชาพื้นฐาน จัดเป็น กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จัดเป็น รายวิชาเพิ่มเติม

8 การนำกรอบหลักสูตร ระดับท้องถิ่น สพท. และสาระท้องถิ่น ร.ร. สู่หลักสูตรสถานศึกษา

9 แนวทางที่ 1 แทรกลงในรายวิชาพื้นฐาน ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ตัวชี้วัดสาระการเรียนรู้ แกนกลาง สาระการเรียนรู้ ท้องถิ่น

10 ตัวอย่าง กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ชั้น ป. 3 ตัวชี้วัดสาระการเรียนรู้ แกนกลาง สาระการเรียนรู้ ท้องถิ่น ม. ฐ.4.1 ป.3/1 เทียบศักราชที่ สำคัญตามปฏิทินที่ ใช้ในชีวิตประจำวัน. ที่มาของศักราช......... วิธีการเทียบ พ. ศ ค. ศ.. ตัวอย่างการเทียบ ศักราชในเหตุกาณ์ ที่เกี่ยวข้องกับ นร. เช่น ปีเกิดของ นร. เขียนประวัติตนเอง โดยระบุพ. ศ. เทียบ กับ คศ. เกี่ยวกับปี เกิด ปีที่เข้าเรียนชั้น อนุบาล ปีที่เข้า เรียนชั้นประถมฯ ปี ที่มีเหตุการณ์ สำคัญ อื่น ฯ ม. ฐ.4.1 ป.3/2 แสดงลำดับ เหตุการณ์สำคัญ ของโรงเรียนและ ชุมชนโดยระบุ หลักฐานและ แหล่งข้อมูลที่ เกี่ยวข้อง วิธีสืบค้นเหตุการณ์ สำคัญของ รร. และ ชุมชน โดยใช้ หลักฐานและ แหล่งข้อมูลที่ เกี่ยวข้อง วิธีสืบค้นประวัติและ เหตุการณ์สำคัญ ของ รร. และ หมู่บ้าน....... ที่นร. และตำบล.......... ของนร. โดยใช้ กระบวนการสืบค้น ข้อมูล

11 แนวทางที่ 2 จัดเป็นรายวิชาเพิ่มเติม ผลการเรียนรู้สาระการเรียนรู้ ท้องถิ่น ชั้น

12 แนวทางที่ 3 จัดเป็นชมรม / ชุมนุม ในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน วัตถุประสงค์ สาระการเรียนรู้ ท้องถิ่น ชั้น

13 แนวทางที่ 4 จัดบรรยากาศ / สิ่งแวดล้อม ให้เป็นสภาพอนุรักษ์ท้องถิ่น

14


ดาวน์โหลด ppt กรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น เขตพื้นที่การศึกษา เชียงรายเขต 1 หลักสูตรแกนกลาง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google