งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น เขตพื้นที่การศึกษา เชียงรายเขต 1

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น เขตพื้นที่การศึกษา เชียงรายเขต 1"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น เขตพื้นที่การศึกษา เชียงรายเขต 1
หลักสูตรแกนกลาง กรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น เขตพื้นที่การศึกษา เชียงรายเขต 1

2

3 กรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น
การพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักสูตรแกนกลาง มาตรฐานการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง - โครงสร้างหลักสูตร - เกณฑ์การวัดผลประเมินผล สพฐ. กรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น สพท. เป้าหมาย/ จุดเน้น สาระการเรียนรู้ ท้องถิ่น + + การวัดประเมินผล ระดับท้องถิ่น หลักสูตรสถานศึกษา ส่วนที่สถานศึกษา เพิ่มเติม โรงเรียน กรอบท้องถิ่น สพท. แกนกลาง สพฐ. + +

4 ส่วนประกอบ ของกรอบหลักสูตร ระดับท้องถิ่น เขตพื้นที่การศึกษา
ส่วนประกอบ ของกรอบหลักสูตร ระดับท้องถิ่น เขตพื้นที่การศึกษา

5 มาตรฐานการเรียนรู้หลักสูตรแกนกลาง การเรียนรู้เกี่ยวกับชุมชน ท้องถิ่น
เป้าหมาย/จุดเน้น คุณภาพผู้เรียน มาตรฐานการเรียนรู้หลักสูตรแกนกลาง การเรียนรู้เกี่ยวกับชุมชน ท้องถิ่น

6 ประวัติ ความเป็นมา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญา อื่น ๆ แหล่งท่องเที่ยว ทรัพยากร สิ่งแวดล้อม สาระการเรียนรู้ ท้องถิ่น บุคคลสำคัญ สภาพเศรษฐกิจ และสังคม การประกอบอาชีพ สภาพปัญหาใน ชุมชน/สังคม สภาพภูมิประเทศ ภูมิอากาศ

7 การนำกรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น สู่หลักสูตรสถานศึกษา
การนำกรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น สู่หลักสูตรสถานศึกษา จัดเป็น รายวิชาเพิ่มเติม สอดแทรกใน รายวิชาพื้นฐาน จัดเป็น กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

8 การนำกรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น สพท. และสาระท้องถิ่น ร. ร
การนำกรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น สพท. และสาระท้องถิ่น ร.ร. สู่หลักสูตรสถานศึกษา

9 แนวทางที่ 1 แทรกลงในรายวิชาพื้นฐาน ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
แนวทางที่ 1 แทรกลงในรายวิชาพื้นฐาน ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น

10 ตัวอย่าง กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ชั้น ป. 3
ตัวอย่าง กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ชั้น ป. 3 ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น ม.ฐ.4.1 ป.3/1 เทียบศักราชที่สำคัญตามปฏิทินที่ใช้ในชีวิตประจำวัน . ที่มาของศักราช . วิธีการเทียบ พ.ศ ค.ศ. . ตัวอย่างการเทียบศักราชในเหตุกาณ์ ที่เกี่ยวข้องกับ นร. เช่น ปีเกิดของ นร. เขียนประวัติตนเองโดยระบุพ.ศ. เทียบกับ คศ.เกี่ยวกับปีเกิด ปีที่เข้าเรียนชั้นอนุบาล ปีที่เข้าเรียนชั้นประถมฯ ปีที่มีเหตุการณ์สำคัญ อื่น ฯ ม.ฐ.4.1 ป.3/2 แสดงลำดับเหตุการณ์สำคัญของโรงเรียนและชุมชนโดยระบุหลักฐานและแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง วิธีสืบค้นเหตุการณ์สำคัญของ รร. และชุมชน โดยใช้หลักฐานและแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง วิธีสืบค้นประวัติและเหตุการณ์สำคัญของ รร. และหมู่บ้าน ที่นร. และตำบล ของนร. โดยใช้กระบวนการสืบค้นข้อมูล

11 แนวทางที่ 2 จัดเป็นรายวิชาเพิ่มเติม
แนวทางที่ 2 จัดเป็นรายวิชาเพิ่มเติม ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น ชั้น

12 แนวทางที่ 3 จัดเป็นชมรม / ชุมนุม ในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
แนวทางที่ 3 จัดเป็นชมรม / ชุมนุม ในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน วัตถุประสงค์ สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น ชั้น

13 แนวทางที่ 4 จัดบรรยากาศ / สิ่งแวดล้อมให้เป็นสภาพอนุรักษ์ท้องถิ่น
แนวทางที่ 4 จัดบรรยากาศ / สิ่งแวดล้อมให้เป็นสภาพอนุรักษ์ท้องถิ่น

14


ดาวน์โหลด ppt กรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น เขตพื้นที่การศึกษา เชียงรายเขต 1

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google